Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/30
Název projektuHodnocení prašnosti v blízkosti povrchového dolu Bílina
ŘešitelKorandová Beáta Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPrašnost je jedním z vážných problémů, se kterým se lze setkat při těžbě a následné úpravě nerostných surovin a který je řešen v řadě legislativních předpisů s cílem eliminovat škodlivé vlivy na zdraví lidí a složky životního prostředí. K naplnění tohoto cíle je nutno nejprve provádět pečlivý a kontinuální monitoring a měření prašnosti např. v blízkosti povrchových dolů s následným vyhodnocením získaných údajů.
Členové řešitelského týmuIng. Kamila Dobešová
Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
Ing. Andrea Mokrošová
Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Ing. Tomáš Široký
Ing. Lenka Tkačíková
Ing. Petr Urban
Ing. Lukáš Žižka
Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)ři řešení tohoto výzkumu bude využíváno dat o hodnotách prašnosti získaných z několika měřicích stanic, které jsou umístěny v lokalitách poblíž povrchového hnědouhelného dolu Bílina. Cílem výzkumu je porovnání těchto údajů v závislosti na klimatických podmínkách a ročním období v posledních několika letech a vyhodnocení změny stavu prašnosti po realizaci odprašovacích zařízení. Na základě zjištěných skutečností budou publikovány odborné články a bude realizována prezentace výzkumu na odborné konferenci.
1. ETAPA – (leden – březen) – Získávání dat a jejich vyhodnocování.
2. ETAPA – (duben – červen) – Získávání dat a jejich vyhodnocování
3. ETAPA – (červenec – září) – Získávání dat a jejich vyhodnocování
4. ETAPA – (říjen – prosinec) – Získávání dat a jejich vyhodnocování s následným celkovým zhodnocením dané problematiky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-24000,-
3. Materiálové náklady15000,-23109,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-0,-
5. Služby30000,-46995,-
6. Cestovní náhrady40000,-37067,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-3829,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-