Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/29
Název projektuFlotace polymetalických rud
ŘešitelVrlíková Věra Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmět výzkumu bude studium flotačních činidel při flotaci polymetalických rud. Testy budou realizovány metodou pěnové flotace. V průběhu flotačních testů budou srovnávána komerčně používána flotační činidla. Pěnová flotace je metoda, která k rozdružování částic využívá jejich rozdílných fyzikálně chemických vlastností, především smáčivosti povrchu. Komise Evropské unie definovala kritické suroviny. Kritické suroviny mají pro Evropskou unii velký hospodářský význam, některé z těchto surovin lze zpracovávat flotačním rozdružováním, proto je žádoucí se zabývat novými flotačními činidly pro tyto suroviny.K tomu bude zapotřebí provedení celé řady analýz. Ty budou prováděny jak na pracovištích Hornicko-geologické fakulty, tak i mimo pracoviště Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Postup řešení:
1. etapa – Příprava výzkumu – zajištění vzorku rud - leden až srpen
2. etapa – Analýzy potřebné k charakteristice flotačních činidel – duben až červen
3. etapa – Flotační testy – květen až říjen
4. etapa – Publikační činnost – květen až prosinec
5. etapa – Závěrečná zpráva – prosinec
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Bc. Markéta Hrdinová
Ing. Michala Jurošková
Bc. Markéta Kardošová
Ing. Michal Koňař
Ing. David Längauer
Bc. Viktor Marťan
Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Ing. Dana Rouchalová
Ing. Kamila Rouchalová
Ing. Alice Valderová
Ing. Věra Vrlíková
Ing. Věra Vrlíková
Bc. Simona Zabloudilová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu

Vyhodnocení složení flotačních činidel a analýza vzorku rud.
Porovnávaní různých druhů činidel na výnosy flotace.

Mezi plánové výstupy projektu budou především patřit výsledky základního výzkumu a to v podobě článku v impaktovaném časopise popř. článků v časopisech indexovaných v databázích WoS a SCOPUS. Jedná se o následující:
- Journal of the Polish Mineral Engineering Society ISSN 1640-4920
- Przemysł Chemiczny ISSN 0033-2496

Dosažené výsledky budou prezentovány v rámci mezinárodních konferencí:
- Waste Recycling (Košice)
- International Conference "Chemistry for Agriculture" (Karpacz)
- 21st Conference on Environment and Mineral Processing and workshop “Critical Raw Materials for the 21st Century“ (Ostrava)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady40000,-41226,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-29922,-
5. Služby45000,-47659,-
6. Cestovní náhrady25000,-23393,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-22800,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-