Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/25
Název projektuVyužití bezpilotních prostředků pro tvorbu digitálních modelů povrchu
ŘešitelKačmařík Michal doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na možnost využití bezpilotních prostředků (UAV – Unmanned Air Vehicle) v geoinformatice a přidružených oblastech. Konkrétně je jeho cílem vybudování kompletního systému umožňujícího tvorbu velmi přesných a detailních digitálních modelů povrchu s pomocí nízkonákladového UAV a také hledání nových aplikací využívání těchto zařízení.
Na Institut geoinformatiky byla v roce 2016 zakoupena kvadrokoptéra DJI Phantom 3 Advanced, která bude použita pro řešení projektu. Po splnění zákonných podmínek daných legislativou pro používání UAV pro výzkumné činnosti bude realizována série měření ve vybraných testovacích lokalitách. Výsledkem zpracování nasnímaných dat budou digitální modely povrchu vybraných lokalit. Ty jsou obecně využitelné ve všech analýzách nad digitálními modely terénu (hydrologické modelování, analýzy viditelnosti, propagace v oblasti turistického ruchu, objemové výpočty, atd.).
Do řešení projektu budou zapojeni také studenti doktorského a navazujícího magisterského studia oboru Geoinformatika, kteří budou nápomocni zejména při terénních pracích a hledání optimálního způsobu zpracování dat nasnímaných UAV.

Harmonogram
leden - únor:
- vytipování vhodných lokalit pro testovací měření a oblastí využití
-výběr vhodného SW pro zpracování dat z UAV
březen - říjen:
- registrace kvadrokoptéry u Úřadu pro civilní letectví, vyškolení pilota
- realizace testovacích terénních měření
- zpracování získaných dat, zhodnocení dosažené přesnosti, interpretace výsledků
listopad - prosinec:
- vyjádření závěrů, publikační činnost, ukončení projektu

Členové řešitelského týmuBc. Tereza Havlíčková
doc. Ing. Jiří Horák, Dr.
doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Ing. Petra Linhartová
doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Ing. Petr Šádek
Bc. Roman Siwek
Ing. Jakub Slíva
Ing. Juraj Struhár
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- vytvoření kompletního systému UAV včetně softwarového vybavení schopného pořizovat přesné a detailní digitální modely povrchu či 3D modely objektů
- publikace článku v některém z renomovaných vědeckých časopisů s IF – např. Remote Sensing Letters (IF = 1.49), Atmospheric Measurement Techniques (IF = 2.99, odpovědný řešitel v tomto časopise již publikoval) či Natural Hazards (IF = 1.75)
- publikace článku v časopisu indexovaném databází Scopus
- prezentování na mezinárodní vědecké konferenci

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady22000,-34700,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-69200,-
5. Služby85000,-89400,-
6. Cestovní náhrady55000,-48700,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)13000,-13000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350000,-
Uznané náklady350000,-
Celkem běžné finanční prostředky350000,-350000,-