Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/17
Název projektuVytvoření systému pro analýzy vnitřního a vnějšího prostředí průmyslových podniků
ŘešitelBarto Ján Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmět výzkumu
Za použití metod operačního výzkumu a s podporou strategických analýz je předmětem výzkumu vytvoření analytického nástroje pro provádění analýz vnitřního a vnějšího prostředí. Konkrétně se jedná zejména o analýzy firemních zdrojů podniků, hodnotový řetězec, analýzy externího prostředí (PEST, PESTLE, SLEPT, SLEPTE) a následné analýzy založené na syntéze obou prostředí (SWOT analýza, SPACE analýza). Záměrem je, aby tyto analýzy bylo možné kvantifikovat formou dotazových tabulek a ty poté zpracovat do vizualizovaných grafických výstupů. Snahou řešitelského týmu bude tyto analýzy identifikovat, strukturalizovat a začlenit do systému strategických analýz průmyslového odvětví.
V předchozích projektech v rámci SGS („Vytvoření systému pro analýzu konkurence průmyslových podniků“ (2015) a „Vytvoření systému pro analýzy trhu průmyslových podniků“ (2016)) se řešitelský tým zabýval analýzami konkurence a analýzami trhu. Publikační výstupy řešitelského týmu naplnily plánovanou kvalitu a kvantitu hmatatelných výstupů projektu. V obou případech byla prokázána vhodnost provedené výzkumné činnosti pro potřeby řízení strategických analýz. Na provedené etapy je potřeba navázat další fází, která se zabývá celou řadou analýz firemního vnitřního a vnějšího okolí, bez kterých je cesta k nalezení strategické pozice podniku nepostradatelná.

Strategické řízení
Význam strategického řízení podniků se projevil na počátku tisíciletí v důsledku negativních dopadů celosvětové hospodářské krize. Bylo potvrzeno, že podniky, které mají zvládnuté strategické řízení, se dokázaly z negativní situace dostat mnohem rychleji. Základním předpokladem je syntéza výsledků strategické analýzy. Kvalitně a důkladně provedená situační analýza představuje pro firmu dobré znalosti okolností, jež značnou měrou působí na možnosti uspokojování potřeb trhu. (Johnson, 2008) Včas identifikované pozitivní i negativní důsledky dosavadního vývoje podniku zkvalitňují tvorbu firemní strategie a přispívají tak k vyšší tvorbě hodnoty firmy. Strategické řízení je často středem pozornosti vědeckého zájmu, viz článek: New Directions in Strategic Management and Business Ethics. (Heather, 2010)

Identifikace prostředí
U vnitřního a vnějšího prostředí se nejedná se o dvě nezávislé skupiny, ale naopak je zde velká vzájemná propojenost mezi oběma okruhy. Vnitřní podnikatelské prostředí, které se odehrává uvnitř podniku a vnější podnikatelské prostředí, které se v mnoha úrovních odehrává v okolí podniku. Vnější prostředí firmy se nejčastěji člení na makroprostředí a mikroprostředí. Makroprostředí obsahuje faktory (vlivy nebo také síly), které působí na mikroprostředí všech aktivních účastníků trhu, ovšem s různou intenzitou a mírou dopadu. Makroprostředí, které je společné pro všechna mikroprostředí a tedy i podniky, vytváří obecně platné podmínky, za kterých podniky v dané zemi podnikají. Makroprostředí určuje ekonomické, demografické, politické, legislativní a technické podmínky a sociální politiku. Jeho součástí je i celosvětové okolí. (Zuzák, 2011) Mikroprostředí bezprostředně obklopuje podnik. Sestává se z podniků, které si zpravidla vzájemně konkurují a jejichž výrobky se mohou vzájemně substituovat. Součástí mikroprostředí jsou i další subjekty, jakými jsou dodavatelé, zákazníci podniku apod. (Koudelka, 2007)

Analýzy okolí
Analýzy okolí představují analýzy týkající se jak širokého, tak úzkého okolí společnosti, které se nachází v komerčním, ekonomickém, politickém, technologickém, kulturním a sociálním prostředí. Na základě výsledků výzkumů, kterých se účastnili i členové řešitelského týmu (např. Kozel, 2014), bylo potvrzeno, že podniky, které pracují s informacemi přicházejícími z okolí podniku, dokážou následně v konkurenčním prostředí lépe uspět. Analýza by měla zahrnovat pochopení historických a okolních vlivů a očekávané nebo potencionální změny ve variabilních hodnotách prostředí. Tento cíl je velmi určující, neboť rozsah proměnlivých veličin prostředí je velmi široký. Změny v hodnotách prostředí poskytují na jednu stranu příležitosti, na stranu druhou hrozby. Z praktického pohledu bývá rozsah proměnlivých hodnot velmi rozsáhlý, takže není možné a reálné identifikovat a analyzovat každou zvlášť a je nutné vyseparovat hlavní nebo globální vlivy prostředí na organizaci. (Johnson, 2000)

Analýzy zdrojů a kvalifikace
Tyto analýzy vytvářejí pohled na tzv. strategickou kapacitu. Stejně jako existují vnější vlivy okolí, existují i vnitřní vlivy organizace. V praxi to znamená identifikovat silná a slabá místa organizace. Jde zejména o:
- udit zdrojů – identifikace dostupných zdrojů,
- stanovení kvalifikace – analýza rozmístění zdrojů,
- analýza klíčových kompetencí,
- srovnávací analýza – srovnání historické, srovnání s normami, standardy,
- portfoliové analýzy,
- definování silných a slabých stránek společností.

Strategický výběr
Strategický výběr představuje další část modelu procesu strategického managementu. (Johnson, 2008) Součástí této oblasti je identifikace základů strategie z hlediska souhrnného cíle, konkurenčních výhod a postavení organizace na trhu, a to zejména:
- analýze životního cyklu,
- analýze hodnotového řetězce,
- analýza vhodnosti strategie pro produkt/trh.

Zdroje:
HEATHER, E., B. STEPHEN, H. JARED and P. ROBERT. New Directions in Strategic Management and Business Ethics. Business Ethics Quarterly. Jul2010, Issue 3, p. 401-425. ISSN 1052-150X.
JOHNSON, Gerry a Kevan SCHOLES. Cesty k úspěšnému podniku: stanovení cíle: techniky rozhodování. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. ISBN 80-722-6220-3.
JOHNSON, G., K. SCHOLES and R. WHITTINGTON. Exploring corporate strategy. 8th ed. Harlow: FT Prentice Hall, 2008. 891 pages. ISBN 9780273711926X.
KOUDELKA, Jan a Oldřich VÁVRA. Marketing: principy a nástroje. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007. ISBN 978-80-86730-13-4.
KOZEL, R., Š. VILAMOVÁ a M. PIECHA. The Use of Cluster Analysis in B2B Marketing Research. Košice: TU v Košiciach, 2014. 86 p. ISBN 978-80-553-1764-9.
ZUZÁK, Roman. Strategické řízení podniku. Praha: Grada, 2011, 172 s. ISBN 978-80-247-4008-9.
Členové řešitelského týmuIng. Ján Barto
Ing. Ján Barto
Ing. Karel Bařinka
Ing. Jakub Chlopecký
Ing. Kateřina Beierová
Ing. Kateřina Beierová
Mgr. Jan Hana
Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D.
doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Ing. Adam Levit
Bc. Simona Nevařilová
Mgr. Tomáš Pala
Mgr. Ing. Anežka Podlasová
Ing. Tomáš Pulko
Ing. Petr Šikýř, MBA
doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu
Cílem projektu je vytvoření systému analýz vnitřního a vnějšího prostředí pro identifikaci strategické pozice průmyslových organizací.

Hmatatelné výstupy projektu
- vytvoření databáze parametrických ukazatelů pro analýzy vnitřního prostředí,
- vytvoření databáze parametrických ukazatelů pro analýzy vnějšího prostředí,
- vytvoření modelového matematického aparátu pro stanovení statistických dat,
- vytvoření vizualizovaných výstupů formou pozičních map a grafických výstupů vhodných pro strategické rozhodování top managementu,
- vytvoření uživatelského SW zabezpečení na bázi tabulkového procesoru MS Excel s využitím obslužných programů a menu v jazyku Visual Basic.

Předpokládané minimální počty odborných publikačních výstupů (2017-18)
1x odborná kniha (B)
1x článek v impaktovaném časopise (Jimp)
3x články v recenzovaném časopise (Jneimp/JSC)
2x článek ve sborníku konference (D)

Metodika postupu řešení
Předmětem výzkumu prováděného v rámci tohoto projektu je vytvoření analytického nástroje pro průmyslové podniky při stanovení strategické pozice podniku, konkrétně při provádění analýz externího a interního prostředí. Za tímto účelem bude potřeba z dostupných teoretických zdrojů a rešerší zjistit současný stav poznání o těchto strategických analýzách.
V další fázi na základě spolupráce s potenciálními uživateli analytického systému, top manažery významných průmyslových podniků, formou dotazníků a rozhovorů bude nutné identifikovat pro ně důležité analyzované faktory a na základě těchto informaci vytvořit funkční databázi hodnocených faktorů. Poté dojde k vytvoření modelu za podpory vybraných metod a statistických postupů. Za stěžejní metody lze považovat:
- metody operačního výzkumu,
- vícekriteriální hodnocení variant,
- komparace na základě párového srovnání,
- matematické modely pro manažerské rozhodování.
Podle zjištěných závěrů z provedených analýz dojde k navržení a vytvoření vhodných vizuálních tabulek, výstupů a grafů a k vytvoření uživatelského SW. Ověření funkčnosti systému bude probíhat na reálných datech průmyslových podniků z oblastí hornictví, hutnictví a zpracovatelského průmyslu.

Harmonogram
1-2/2017 prvotní orientace v problematice; sekundární výzkum odborných zdrojů, rešerše publikovaných výstupů; analýza teoretických poznatků a současného stavu; zpřesnění metodiky výzkumu
2-4/2017 testování metodiky výzkumu; nákup potřebného vybavení pro projekt; účast na tematicky zaměřených školeních; nalezení, oslovení a výběr respondentů primárního výzkumu; finalizace detailní metodiky výzkumných a analytických postupů
4-6/2017 primární výzkum cílové skupiny uživatelů z řad top manažerů významných průmyslových podniků; zjištění potřebných kritérií a vytvoření funkční databáze hodnocených faktorů; účast na tematicky zaměřených školeních a konferencích; příprava a odeslání výstupů k opublikování v bodovaných časopisech a sbornících dle metodiky hodnocení RVVI
6-10/2017 vytvoření modelu; navržení a vytvoření vhodných vizuálních výstupů; vytvoření odpovídajícího uživatelského SW; zajištění vhodných dat k ověření funkčnosti systému; příprava a odeslání výstupů k opublikování; účast na tematicky zaměřených konferencích; příprava odborné publikace
10-12/2017 testování funkčnosti modelu a SW na reálných datech; účast na tematicky zaměřených školeních a konferencích; příprava a odeslání výstupů k opublikování; finalizace odborné publikace; návrhy a doporučení plynoucí z provedených analýz; příprava závěrečné zprávy projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia113000,-113000,-
3. Materiálové náklady83000,-65853,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek63000,-0,-
5. Služby159000,-254835,-
6. Cestovní náhrady59000,-43312,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory53000,-53000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady530000,-
Uznané náklady530000,-
Celkem běžné finanční prostředky530000,-530000,-