Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/16
Název projektuHodnocení vlivu managementu na populace vybraných invazních druhů rostlin ve velkoplošných chráněných územích
ŘešitelJaníková Adriana Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuHlavním cílem projektu je určení efektivního způsobu likvidace invazních rostlinných populací druhů Helianthus tuberosus a Solidago canadensis. Modelových územím výzkumu byla zvolena chráněná krajinná oblast (dále jen CHKO) Poodří, která je jediným velkoplošně zvláště chráněným územím průmyslem ovlivněného Ostravska a tvoří bázi přírodě blízkých ekosystémů s vysokou druhovou diverzitou a schopností stabilizovat okolní průmyslem ovlivněnou krajinu. Předmětem ochrany CHKO Poodří jsou komplexy přírodních a přírodě blízkých ekosystémů zaplavované údolní nivy řeky Odry a dolních úseků jejích přítoků, včetně navazujících ekosystémů říčních teras. Současně jsou předmětem zájmu a ochrany také zvláště chráněné či regionálně významné druhy rostlin a živočichů vázané svými ekologickými nároky právě na nivu řeky Odry a mokřadní biotopy. Rostlinné populace uvedených invazních rostlin se na území CHKO Poodří nekontrolovaně šíří, vytvářejí rozsáhlé monodominantní porosty a vytlačují druhy původní vegetace. Rovněž zásadně mění vlastnosti lokálních biotopů a následně degradují areály výskytu mnoha původních, často vzácných druhů rostlin i živočichů. Lze je tedy považovat za značné riziko z hlediska dalšího vývoje CHKO Poodří. Dosud není znám žádný efektivní způsob, který by dokázal výrazně a dlouhodobě likvidovat populace sledovaných invazních druhů. V rámci projektu budou tedy zkoumány různé metody managementu zmiňovaných invazních druhů na cca 20 studijních plochách nacházejícími se v CHKO Poodří, zejména v katastrálním území Ostrava – Proskovice.

Mezi specifické cíle projektu patří a) ekologická studie druhů Helianthus tuberosus a Solidago canadensis zaměřená na dynamiku a způsoby šíření (rozmnožování, vektory šíření, bariéry šíření) pro možnost vystihnutí nejefektivnějších metod managementu, b) zhodnocení kvality stávající vegetace prostřednictvím fytocenologické analýzy metodami curyšsko – montpelliérské školy; c) výběr vhodných výzkumných a referenčních ploch; na výzkumných plochách budou aplikovány zvolené metody managementu invazních druhů, referenční plochy budou plnit kontrolní funkci a management invazních druhů nebude prováděn, d) navržení způsobů managementu invazních druhů na jednotlivých výzkumných plochách, e) aplikace navržených managementových zásahů na populace invazních druhů na výzkumných plochách a následné hodnocení výsledků a efektivity zásahů. Podrobnější popis metod výzkumu je uveden níže:
• Fytocenologická analýza bude provedena prostřednictvím fytocenologického snímkování k vytvoření základní báze dat na výzkumných a referenčních plochách. Snímky budou vyhodnoceny s využitím Braun – Blanquetovy stupnice pokryvnosti. Výsledky budou zapsány do databázového programu TURBOVEG. Statistická hodnocení vegetace a její biodiverzity proběhne v programu JUICE. Biodiverzita bude vyhodnocena pomocí Snannon Wienerova indexu diverzity a indexu ekvitability. Vyhodnocena bude rovněž prostorová struktura vegetace poukazující na vlastnosti biotopů a jejich změny.
• Aplikace zvolených metod managementu (viz dále) na jednotlivých výzkumných plochách. V průběhu aplikace metod budou sledovány početnost a růstové charakteristiky rostlin: počet jedinců na plochu, délky lodyh, stav asimilačních orgánů, stav kořenového systému (délka kořenů, množství a velikost hlíz), stav generativních orgánů (počet a velikost květů, počet semen, doba nasazení květu. Management bude prováděn chemickými a mechanickými způsoby a jejich kombinacemi.
1. Mechanické metody managementu: Kombinace kosení a vyrývání, ruční kosení či kosení strojní mechanizací a následné vyrývání cílového druhu včetně kořenového systému a hlíz pomocí rýče. Kosení bude prováděno 2 krát ročně v průběhu vegetační sezóny v souladu s plánem péče o CHKO Poodří, vyrývání bude prováděno na podzim, aby vlivem přírodních poměrů mohlo následně dojít k automatickému rozrušení a urovnání povrchu do další vegetační sezóny. V důsledku aplikace této metody by mělo docházet k vysilování a nucení rostliny investovat svou životní energii do udržení stávající kvality asimilačních orgánů a zamezit rozrůstání populace.
2. Mechanicko – chemické metody managementu:
a) Aplikace herbicidu a manuální či mechanické kosení 2 krát ročně v průběhu vegetační sezóny doplněné o aplikaci vhodných chemických postřiků na jednotlivých výzkumných plochách pomocí ručního postřikovače. Vhodnost herbicidu bude konzultována s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Populace invazních druhů bude chemicky ošetřena na počátku vegetační sezóny a následně kosena, což by mělo vést k oslabení přeživších jedinců do další vegetační sezóny a směřování energie k obnově asimilačních orgánů.
b) Aplikace herbicidu a vyrývání, testování dostupných herbicidů podobně jako v případě předchozí metody a v následném manuálním vyrývání přeživších jedinců.
3. Chemická aplikace herbicidu, postřik na plně rozvinuté jedince v období květu. Metoda je takto navržena z důvodu prostupnosti chemikálie kvetoucí jedincem a pro následné porovnání účinnosti na jedince kvetoucí s nekvetoucími.
• Vyhodnocení výsledků a efektivity jednotlivých zásahů bude prováděno na základě srovnávacích analýz založených na pečlivém zaznamenávání změn na výzkumných plochách v průběhu nastávajících let a jejich vzájemném srovnávání. Ke srovnávání změn a vyhodnocení výsledků budou využity také referenční plochy bez managementových zásahů.

Předběžný časový harmonogram
leden – únor 2017
Studium odborné literatury se zaměřením na ekologii invazních rostlin s důrazem na Helianthus tuberosus a Solidago canadensis a na aplikaci a působení herbicidních přípravků. Výběr vhodných herbicidů.
březen 2017
Terénní šetření, vytyčení výzkumných a referenčních ploch, příprava mapových podkladů, nákup herbicidů. Příprava příspěvku na konferenci (SCOPUS).
duben – říjen 2017
Fytocenologické snímkování (min. 3 krát za vegetační období).
Aplikace zvolených metod managementu.
Sledování početnosti a růstových charakteristik daných rostlin na výzkumných a referenčních plochách.
Publikování výsledků (RIV)
Listopad 2017
Zařazení ploch do vegetačních jednotek dle Curyšsko – Montpellierské školy.
Zpracování a vyhodnocování výsledků. Statistické vyhodnocení.
Publikování výsledků (WOS)
Členové řešitelského týmuIng. Barbora Bartoňová
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Ing. Adriana Janíková
Ing. Adriana Janíková
Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
Ing. Petr Plohák
Ing. Tomáš Rajdus
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Publikační výstupy:
• aktivní účast na mezinárodních konferencích (1 příspěvek v databázi SCOPUS)
• 2 články do mezinárodních recenzovaných periodik (RIV)
• příprava manuscriptu do impaktovaného časopisu (WOS)


Data z terénního šetření:
• zhodnocení druhové a prostorové skladby vegetace
• zavedení vegetačních dat do databáze TURBOVEG
• statistické vyhodnocení výsledků v programu JUICE
• statistická analýza dat, Shannon-Wiener index diverzity, index ekvitability
• zjištění kvantitativních a kvalitativních změn v populacích sledovaných invazních druhů po aplikaci zvolených metod managementu
• multikriteriální analýza dat

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia66000,-62000,-
3. Materiálové náklady41000,-52933,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek22000,-6327,-
5. Služby2000,-9830,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)4000,-3910,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-