Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/14
Název projektuHodnocení úspěšnosti rekultivací v postěžebních krajinách
ŘešitelŠotková Naděžda Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuHlavním cílem projektu je hodnocení úspěšnosti rekultivací na základě kvality a významu biodiverzity v návaznosti na vybrané abiotické a biotické podmínky posttěžební krajiny. Posttěžební krajiny jsou charakteristické intenzivní deteriorizací původních krajinných prvků a složek způsobenou hlubinnou těžbou černého uhlí. Projevují se výraznými změnami reliéfu (odvaly, poklesy a poklesové kotliny), změnami vodního režimu, změnami termických a klimatických podmínek (hořící odvaly, prašnost a imise) a v neposlední řadě rozsáhlými změnami ekosystémů, které jsou následně rekultivovány klasickými popř. přírodě blízkými metodami a postupy. Rekultivační postupy jsou často obecně vnímány jako degradační, tedy negativní (podílejí se na dalším snižování druhové diverzity v území), avšak v mnoha dokumentovaných případech vedou naopak ke zvýšení biotopové a druhové diverzity daného území a mají významný vliv na obnovu přirozených stabilizačních funkcí krajiny. A právě tyto „přírodě blízké“ ekosystémy budou v projektu hodnoceny.
Výzkum bude modelově prováděn na odvalech posttěžební krajiny české části Horního Slezska. Studijní plochy budou vybrány randomizací s ohledem na charakter stanovišť cca na 20 studijních plochách. V rámci výzkumu jsou vybrány plochy s již provedenou rekultivací a rovněž plochy, které byly v rámci rekultivačních postupů ponechány spontánní sukcesi.
Mezi specifické cíle patří a) zhodnocení kvality vegetace, která bude zahrnovat fytocenologickou analýzu vegetace metodami curyšsko-montpelliérské školy, hodnocení fitness vybraných druhů dřevin - jejich přírůstků, obsahu chlorofylu a LAI indexu, hodnocení výskytu a dynamiky šíření invazních druhů v návaznosti na směrnici UNEP/CBD/COP/12/L.5 INVASIVE ALIEN SPECIES z roku 2014, b) hodnocení půdní semenné banky jako potenciálního zdroje diaspor pro vznikající fytocenózy c) současné hodnocení výskytu a populační dynamiky xerofyt a termofyt s další predikcí vývoje osídlování d) hodnocení vybraných abiotických podmínek. Níže je uveden podrobnější popis metod výzkumu:
• Fytocenologická analýza lokalit, se zaměřením na hodnocení výskytu a dynamiky šíření invazních a nepůvodních druhů rostlin a jejich rozšíření ve zkoumaných územích – fytocenologické snímky na předem vybraných stanovištích budou vyhodnoceny podle Braun – Blanquetovy stupnice pokryvnosti s použitím metod curyšsko-montpellierské školy a Kopeckého deduktivní metody. Výsledky budou zapsány do databázového programu TURBOVEG a následně vyhodnoceny. Statistická hodnocení vegetace a její biodiverzity proběhne v programu JUICE. Diverzita bude hodnocena s využitím Shannon-Wienerova indexu, analýza vegetace s využitím indexu ekvitability. Pro hodnocení úspěšnosti rekultivací bude použita přímá gradientová analýza (PCA). Jedním z výstupů, který zahrnuje komplexně všechny výsledky, budou mapové výstupy v programu GIS.
• Fitness organismu znamená relativní úspěšnost jedince (nebo určitého genotypu) v předání genetické informace druhu (její konkrétní varianty, genotypu) do další generace. Jde o souhrn zdatnosti, adaptačních a reprodukčních schopností organismů, které jim umožňují úspěšně osídlit určitý biotop. V našem případně bude analyzována fitness vybraných druhů dřevin dle jejich zastoupení na studijních plochách metodou hodnocení přírůstků podle letorostů – vývoj nové metodiky, měřením obsahu chlorofylu v asimilačních orgánech, měřením listové plochy s vyhodnocením LAI indexu a rovněž hodnocení jejich zmlazování, které také na těchto plochách nebylo zatím hodnoceno. Výsledky budou využity pro hodnocení úspěšnosti rekultivací.
• Analýza půdní semenné banky (dále PSB) - PSB lze rozdělit na 2 typy - přechodnou a trvalou. Přechodná vytrvává po krátkou dobu, a přispívá k udržení populace po nepříznivém roce, kdy nedozrál dostatek semen. Je závislá na pravidelném spadu semen a odráží druhové složení vegetace. Trvalá semenná banka je jakousi genetickou pamětí stanoviště tvořenou perzistentními semeny, které nemusí odpovídat aktuální vegetaci a může hrát významnou roli v obnově degradovaných stanovišť. Trendem ve studiu půdní semenné banky je její potenciální schopnost ovlivnit složení porostu a zvýšit či udržet diverzitu rostlin. Tímto směrem je zaměřen i výzkum půdní semenné banky odvalů a poklesových kotlin po hlubinné těžbě uhlí v OKR. Stanoviště antropogenních ploch posttěžebních krajin nebyly z hlediska PSB dosud zkoumány, přičemž tyto poznatky mohou přispět k pochopení průběhu sukcese a dynamiky vegetace poklesových území, případně ke zkvalitnění rekultivační praxe. Složení PSB bude porovnáno s reálnou vegetací, na základě srovnávací analýzy budou predikovány možnosti sukcesního vývoje modelového území.
• Hodnocení výskytu termofytních a xerofytních druhů rostlin a jejich rozšíření ve zkoumaných průmyslových oblastech s predikcí dalšího vývoje osídlování těmito druhy s využitím fytocenologického snímkování – snímky v předem vybraných zájmových lokalitách budou posuzovány podle Braun – Blanquetovy stupnice pokryvnosti s uplatněním metod curyšsko-montpellierské školy. Výsledné hodnoty budou evidovány v databázovém programu TURBOVEG. Součástí výstupů budou statistická hodnocení vegetace a její biodiverzity zpracovávaná v programu JUICE. Výsledky budou graficky znázorněny, současně bude vytvořen mapový výstup; výsledky budou hodnoceny také z hlediska hodnocení významu šíření termofyt a xerofyt do Ostravské pánve.
• Pro všechny specifické cíle bude nutné hodnotit na všech 20 stanovištích abiotické parametry, zejména základní živiny (celk. N, celk. P, K+, Ca2+, Mg2+) a rizikové prvky (železo, sírany, hliník, Br-, Cl-, I-), z fyzikálních vlastností teplota, pH, konduktivita a vlhkost.
• Data z terénních šetření a základních statistických vyhodnocení budou podrobena statistické analýze a rovněž zaznamenána do souhrnné mapy GIS – Hodnocení úspěšnosti rekultivací.

Předběžný časový harmonogram

leden 2017
Příprava na realizaci výzkumného projektu – předběžný terénní průzkum, příprava mapových podkladů
únor – březen 2017
Terénní šetření a odběry vzorků půdní semenné banky (dle příslušné metodiky a podmínek prostředí: 1 směsný vzorek /1 fytocenologická plocha/ rok), kultivace půdní semenné banky v prostorách laboratoří IEI HGF VŠB - TU Ostrava
Vytyčení trvalých ploch pro fytocenologické snímkování v terénu v závislosti na podmínkách prostředí
příprava publikací SCOPUS
duben – říjen 2017
Fytocenologické snímkování (min. 3x za vegetační období na zvolených stanovištích)
Odběr a analýza půdních vzorků z daných stanovišť (jeden směsný vzorek /studijní plocha/rok)
Vyhodnocení zadaných faktorů prostředí (průběžně)
Průběžná determinace klíčících druhů rostlin půdní semenné banky
Zjištění listové plochy dle indexu LAI a měření přírůstků dřevin, hodnocení zmlazení dřevin
Zařazení stanovišť do vegetačních jednotek dle CM školy a Kopeckého deduktivní metody
Statistické vyhodnocení.
Příprava a odeslání publikací RIV.
Příprava publikace (WOS)
listopad 2017
Tvorba mapových výstupů GIS
Tvorba závěrečné zprávy.
Členové řešitelského týmuIng. Marcela Davidová, Ph.D.
Ing. Hana Švehláková, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Kupka, Ph.D.
Ing. Barbora Lokajíčková
Ing. Marie Pastrňáková
Ing. Jan Mec
Ing. Petr Pech
Ing. Marek Radics
Ing. Naděžda Šotková
Ing. Naděžda Šotková
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Ing. Simona Voznicová
Ing. arch. Beata Vinklárková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Publikační výstupy:
• aktivní účast na mezinárodních konferencích (4 příspěvky v databázi SCOPUS)
• 2 články do mezinárodních recenzovaných periodik (RIV)
• 1 článek do impaktovaného časopisu – open access review (WOS)

Data z terénního šetření:
• hodnocení kvality půd podle měřených parametrů na cca 20 stanovištích: základní živiny a rizikové prvky (Fe+, sírany, Al+, Br-, Cl-, I-), z fyzikálních vlastností teplota, pH, konduktivita a vlhkost,
• hodnocení druhové skladby rostlin včetně PSB na 20 vybraných plochách v závislosti na chemických a fyzikálních faktorech
• hodnocení výskytu a populační dynamiky původních, nepůvodních a invazních druhů vegetace
• hodnocení výskytu termofytních a xerofytních druhů rostlin
• hodnocení významu šíření termofyt a xerofyt do Ostravské pánve
• hodnocení fitness u dřevin (přírůstky dřevin hodnocené podle letorostů – vývoj nové metodiky, chlorofyl, LAI index, zmlazení)
• zavedení vegetačních dat do databáze TURBOVEG
• statistické vyhodnocení výsledků v programu JUICE
• statistická analýza dat, Shannon-Wiener index diverzity, index ekvitability
• vytvoření mapových výstupů Hodnocení úspěšnosti rekultivací na monitorovaných plochách v GIS

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia75000,-74300,-
3. Materiálové náklady57000,-55034,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-19888,-
6. Cestovní náhrady50000,-58588,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)13000,-17190,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-