Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/13
Název projektuAnalýza a modelování forem fosforu, i tzv. BAP v malých vodních nádržích
ŘešitelMatějová Tereza Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuHlavním záměrem výzkumu v rámci tohoto projektu je sledování limitních faktorů potenciálně probíhajících reakcí, jež se účastní procesu distribuce fosforu na malé ploše povodí, resp. v malých nádržích „Slaňáky“, vzniklých odstavením paralelního koryta řeky Odry. Území již bylo námi zmapováno v letech 2013- dosud, v rámci základního chemismu povrchové vody, nyní výzkum pokračuje ve sledování a analyzování forem fosforu, i formy pod označením BAP (z angl. biologically available phosphorus). Vodní nádrže jsou vzdálenější od bodových a plošných zdrojů fosforu, přesto z předešlého monitorování byly zjištěny nadlimitní koncentrace fosforu. V dané lokalitě se vyskytuje převážně fosfor nerozpuštěný, i když tato forma, která je převážně vázaná na sediment, je jen částečně biologicky dostupná, může být tento zdroj v případě mělkých nádrží, kde dochází k časté resuspendaci sedimentu, relativně významný, zejména pokud je zatížení fosforem vysoké. Předchozím monitoringem se zjistilo malé procento BAP v podobě fosforečnanového fosforu. Cílem tohoto výzkumu je:
1) Monitorování jiných forem BAP, vyskytujících se v nádrži.
2) Sledování faktorů ovlivňujících resuspendaci sedimentu a jeho vázané formy fosforu a jeho transporty.
3) Příprava vzorků pro analýzu sedimentu elektronovým mikroskopem.
Fosfor je stále příčinou eutrofizace, kdy fosfor funguje jako primárně limitující živina ve sladkovodních ekosystémech, jehož důsledkem je přemnožení řas a sinic v nádržích.

Pro modelování chemismu a případné kontaminace povrchových a podzemních vod spolu s následky na ekosystémy lze využít matematických modelů, které se spolu s analytickými nástroji GIS v této oblasti již etablovaly – a to jak ve výzkumné sféře, tak v operativní praxi (např. AOPK, Povodí Odry)
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Adámková
Ing. Pavlína Bártová
Mgr. Iva Melčáková, Ph.D.
Ing. Petra Langerová
Ing. Lenka Hanuliaková
Ing. Adam Hlaváč
Ing. Lukáš Klimša
Ing. Dominika Jakšíková
doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Ing. Jakub Lichnovský
Ing. Barbora Lyčková, Ph.D.
Ing. Tereza Matějová
RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Bc. Michal Ondrušák
Ing. Luka Marcello Oros
Ing. Barbora Marešová
Bc. Jakub Pospíšil
Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Ing. Veronika Marková
Bc. David Vasil
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu SGS je analýza jednotlivých forem biologicky dostupného fosforu (BAP) v povrchové vodě a sedimentů na zkoumané lokalitě.
Krom samotných výsledků budou výstupem i specializované mapy, které vzniknou postprocesingem v GIS. Výstupy budou potenciálně využitelné pro AOPK, Povodí Odry, s.p., popř. další organizace působící v krizovém plánování a řízení spolu s rezorty životního prostředí a zemědělství.
Hlavním výstupem bude publikace v impaktovaném časopise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-1540,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-1540,-
2. Stipendia51000,-51000,-
3. Materiálové náklady19000,-95431,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-8042,-
5. Služby30000,-45459,-
6. Cestovní náhrady30000,-20708,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16000,-16000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)4000,-11820,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-