Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/9
Název projektuProgresivní metody získávání technických granátu z nerostných surovin a odpadů
ŘešitelLandecká Aneta Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuTechnické granáty jsou velmi důležitou surovinou pro rozvoj konkurenceschopnosti ekonomiky, protože jsou používány v řadě klasických, ale i velmi progresivních technologií, počínaje otryskáváním kovových výrobků, broušením dřevěných výrobků až po řezání vodním paprskem nebo plasmovým nanášením otěruvzdorných a žáruvzdorných vrstev na kovové povrchy nebo pro výrobu speciálních keramických výrobků. Celková roční spotřeba technických granátů v ČR se odhaduje na více než 5000 tun. Největší objem spotřeby je pro velmi dynamicky se rozvíjející odvětví řezání a obrábění materiálů vysokotlakým vodním paprskem s unášeným abrazivem. Přes neustále se zvyšující spotřebu technických granátů pro nejrůznější průmyslové aplikace, nejsou v současnosti technické granáty na území ČR získávány a jejich spotřeba je plně kryta dovozem především z Indie a Austrálie, nehledě na to, že se na našem území vyskytuje řada potenciálně zajímavých výskytů granátonosných surovin, z nichž je možno technický granát získat jako vedlejší produkt při stávající těžbě jiných nerostných surovin, popřípadě odpadů.

Pro efektivní oddělení granátových podílů od ostatních minerálních složek budou zkoumány separační metody, založené na rozdílných fyzikálních vlastnostech jednotlivých složek suroviny s cílem získaní produktu vyhovujícího složení a granulometrie. V rámci možností bude ověřena aplikace získaného produktu pro řezání technických materiálů.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Ing. Michal Kratochvíl
Ing. Jan Kubečka
Ing. Aneta Landecká
Ing. Lenka Tkačíková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) nalezení vhodné metody separace technických granátů z různých typů surovin
2) nalezení vhodné metody pro úpravu granulometrického složení získaného produktu (drcení a mletí)
3) ověření aplikace vyrobeného produktu pro řezání technických materiálů
4) Výsledky budou uveřejněny prostřednictvím publikace, registrované ve WoS

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia84000,-80000,-
3. Materiálové náklady12000,-28000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-22000,-
5. Služby45000,-68000,-
6. Cestovní náhrady32000,-24000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)12000,-3000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-