Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/8
Název projektuInterakce mikroorganismů s povrchy minerálů a dalších materiálů
ŘešitelBabičová Aneta Ing.
Školitel projektudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuGeochemické cykly prvků jsou základní součásti koloběhu látek v přírodě. Je známo, že přítomnost mikroorganismů urychluje biochemický rozpad a rozklad pevných přírodních materiálů při současném uvolňování prvků do okolního prostředí, neboť nejen stabilizují půdní struktury, ale také se aktivně účastní mobilizace i imobilizace anorganických látek v půdě formou zvětrávání a rozpouštění půdních částic a hornin. Poznání vzájemných interakcí v systému minerál – mikroorganismus může výrazně pomoci při predikci vývoje kontaminace prostředí v důsledku postupného uvolňování toxických prvků, v případě vhodné biotechnologické aplikace v procesech biohydrometalurgie pak může vést k zpětnému získání těchto prvků v bioloužících procesech.
Členové řešitelského týmuIng. Aneta Babičová
Ing. Marie Pavlíková
Ing. Mgr. Kateřina Boturová
Ing. Tomáš Bouchal, Ph.D.
Dipl.Ing. Marek Dlabaja
Ing. Markéta Vašinková
Ing. Veronika Janasová
doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Projekt je zaměřen na studium nových izolátů mikroorganismů získaných z povrchu minerálů a hornin v půdách, jejichž morfologie i fyziologie ve vztahu k solubilizaci dosud nebyla dostatečně prozkoumána a popsána v odborné literatuře.

Cílem projektu bude mikrobiologická analýza povrchu primárních i sekundárních nerostů s obsahem toxických kovů za účelem izolace nových druhů mikroorganismů schopných kolonizovat povrch těchto minerálů. Dílčím cílem projektu pak bude stanovení optimálních kultivačních podmínek získaných mikroorganismů včetně jejich podmínek uchovávání pro další praktická využití, a to především v procesech heterotrofního loužení jako nové perspektivní metody minerálních biotechnologií vedoucí k biozískávání kovů z nerozpustných minerálů.

Základní fenotypové vlastnosti nových izolátů budou experimentálně ověřovány v mikrobiologické laboratoři IEI HGF VŠB – TUO. Doplňující biochemické a taxonomické testy budou prováděny ve spolupráci se Sbírkou mikroorganismů CCM při Masarykově univerzitě v Brně, analýzy významných genových sekvencí s využitím amplifikace genů 16S rRNA pomocí originálních (na zakázku zhotovených) primerů budou provedeny ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR a Ústavem molekulární biologie SAV v Bratislavě. Ve spolupráci s Katedrou pedológie a geológie Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře budou kvantifikovány procesy experimentálního bioloužení s využitím nových izolátů.

Aktuálnost zvoleného tématu předpokládá vědecké výstupy v souladu s RVVI:
- 1 – 2 články v impaktovaném časopise se zaměřením na interakce mikroorganismů s povrchy minerálů a dalších materiálů (druh výsledku Jimp)
- 1 – 2 články ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science (druh výsledku Jsc + Jneimp)
- 2 příspěvky ve sborníku evidovaném v databázi Conference Proceedings Citation Index (druh výsledku D) vycházejících ze 2 příspěvků prezentovaných na mezinárodních konferencích
- 2 příspěvky na domácích konferencích

Časový harmonogram projektu:

Leden – březen 2017
Sběr a příprava vzorků minerálů, základní izolace kmenů mikroorganismů, ověřování základních fyziologických a biochemických vlastností, příprava izolátů na genotypizaci. Zpracování odborné rešerše k dané problematice.

Duben – červen 2017
Genotypizace a fenotypizace nových izolátů vedoucích k jejich identifikaci, zakládání bioloužících experimentů. Návštěva spolupracujících institucí, příprava příspěvků na konference, účast na zahraniční konferenci, příprava publikačních výstupů.

Červenec – září 2017
Navazující experimenty heterotrofního bioloužení a vyhodnocování experimentálních dat (výsledků), příprava dalších publikačních výstupů.

Říjen – prosinec 2017
Příprava příspěvků na vědecké konference, účast na konferencích, dokončení publikačních výstupů, ekonomické a organizační ukončení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady47000,-67479,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-0,-
5. Služby70000,-60266,-
6. Cestovní náhrady63000,-66705,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-10550,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-