Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/7
Název projektuVyužití nových metod a technologií v Důlním měřictví a Inženýrské geodézii
ŘešitelBezdíček Vladimír Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV současné době je v Důlním měřictví (DM) a v Inženýrské geodézii (IG) požadována čím dál větší přesnost pro jednotlivé specifické geodetické měření v co nejkratším čase s ohledem na ekonomickou náročnost měření. Proto jsou v dnešní době vyvíjené nové metody a technologie, které tyto požadavky efektivně řeší. Tento projekt bude zaměřen na dvě metody, terestrické laserové skenování (TLS) a usměrňovací měření pomocí gyroteodolitu.
Metoda TLS je v současnosti využívána zejména pro dokumentaci skutečného stavu, zejména historických objektů, dopravních staveb a technologických zařízení. Výhodou metody TLS je rychlost měření (50 tisíc až 1 milion bodů za sekundu) a proto své využití nalézá pro měření složitých objektů. Tato metoda stále nalézá další a další oblasti svého využití nejen ve stavebnictví ale i v dalších průmyslových odvětvích.
Usměrňovací měření gyroteodolitem se v současné době využívá pouze v DM a to pro usměrnění základních orientačních přímek (ZOP) při ražbě důlních děl, tunelů a kolektorů. Princip této metody spočívá v určení směru na základě tíhového pole Země.
Tento projekt bude řešit možnost využití usměrňovacího měření pomocí gyroteodolitu v oblasti IG a DM, a to konkrétně při budování bodových polí, kde je kladený důraz na vysokou přesnost. V projektu bude řešeno posouzení přesnosti usměrňovacího měření pomocí gyroteodolitu v závislosti na změně času ročního období a také působení vnějších vlivů, především vibrací. Dále se bude projekt zabývat terestrickým laserovým skenováním (TLS) ve vybraných oblastech IG s důrazem na dosaženou přesnost a rozšíření možností jejího využití. Řešení bude spočívat v porovnání TLS s prostorovou polární metodou a návrh využití pro jednotlivé specifické úlohy.
Zjištění a posouzení přesnosti usměrňovacího měření gyroteodolitem v závislosti na změně času bude probíhat na základě měření, které bude realizováno na nově vybudované měřické základně, která bude vybudována na geologicky stabilním místě (Laplaceovy body) a to po dobu jednoho roku. Měření proběhne vždy jeden krát za měsíc, kde výsledkem bude diagram, který bude znázorňovat přesnost v závislosti na změnách v ročních obdobích. Ověření nové metody připojení bodového pole do platného souřadnicového systému bude určeno na základě měření in Situ. Ověření přesnosti terestrického laserového skenování proběhne měřením v laboratorních podmínkách, kde bude ověřená přesnost měření 3D polohy vybraných bodů. Dále také bude probíhat měřen in Situ při měření polohopisných a výškopisných prvků atypických budov.
Členové řešitelského týmuIng. Peter Augustín
Ing. Vladimír Bezdíček
doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Ing. Rostislav Dandoš, Ph.D.
Ing. Jiří Dorda
Ing. Dávid Ferencei
Ing. Filip Gaňa
Bc. Pavel Hartmann
Ing. Vlastimil Jonáš
Bc. Anežka Kábrtová
Ing. Martin Kais
doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Ing. Miroslav Konečný
Ing. Juraj Kotrbanec
Ing. Martin Krupa
Bc. David Matějka
Bc. Ondrej Mihalec
Bc. Jakub Naňák
Ing. Jiří Plesník
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Ing. Róbert Púchy
doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Posouzení přesnosti usměrňovacího měření pomocí gyroteodolitu v závislosti na změně tíhového pole Země v průběhu ročních období.
- Ověření možnosti využití usměrňovacího měření polygonových pořadů při budování bodových polí v místech, kde není možné využít jiné technologie, např. Globální navigační satelitní systémy (GNSS).
- Ověření přesnosti TLS s jinými geodetickými metodami, např. prostorová polární metoda.
V rámci projektu se očekávají výstupy kategorie 3x Jimp. Dalšími výstupy budou závěrečné práce studentů a články ve sbornících odborných konferencích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia117000,-117500,-
3. Materiálové náklady15000,-55321,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek191000,-249582,-
5. Služby90000,-121639,-
6. Cestovní náhrady202000,-96958,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory72000,-72000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)40000,-14000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady727000,-
Uznané náklady727000,-
Celkem běžné finanční prostředky727000,-727000,-