Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/184
Název projektuTeplotní roztažnost slitin Fe-Ti
ŘešitelLegut Dominik Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Dominik Legut, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuStudium mechanismu zodpovědného za redukci či úplné potlačení teplotní roztažnosti dvoufázových titanových slitin vykazujících magnetostrikci bude provedeno jak teoreticky tak experimentálně. Hlavní cíl projektu spočívá v odhalení nejlepšího možného postupu pro potlačení výše zmíněných jevů. Koncepty pro kontrolu teplotní roztažnosti a magnetostrikce mohou být založeny na dvou-fázovém složení slitin, dopování pomocí sp-prvků nebo antiferromagnetického uspořádání jedné z fází ve vybraných slitinách titan-
transitivní kov. Cesta k těmto výsledků vede přes tyto následující projektové cíle:
1. cíl: Teoretické studium elektronové struktury a kolektivních atomových vibrací (fononů) slitiny Fe-Ti v kubické B2 struktuře a v hexagonální/tetragonální C14 Lavesově fázi a to bez
i s externím magnetickým polem. Následně budou určeny koeficienty teplotní roztažnosti, magetostrikce a magneto-elastické koeficienty těchto fází a to jak pomocí výpočtů z prvních principů (ab initio výpočty) tak experimentálně.
2. cíl: Elektronová struktura a magnetické vlastnosti duální fáze slitiny Fe-Ti bude rovněž studována pomocí prvoprincipelních metod, včetně vlivu koncentrace železa a míry chemické neuspořádanosti. Tak bude zodpovězena otázka, zda dvoufázová slitina nebo anti-ferromagnetické uspořádání může potlačit jedno-osou teplotní roztažnost bez či pod externím magnetickým polem. Rovněž bude studován vliv přítomnosti sp-nečistot na magnetické uspořádání a termodynamickou stabilitu těchto slitin.
Členové řešitelského týmuIng. Přemysl Ciompa
Bc. Jiří Dědek
Ing. Barbora Kacerovská
Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Ing. Dominik Legut, Ph.D.
Ing. Marek Pecha
Ing. Jiří Tomčala
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy řešení budou zejména v publikacích a to s ohledem na dosažené vysledky
--určení termodynamické stability
--magnetického uspořádání
--magnetoelasticity
--magnetostrikce dopovaných i
nedopovaných slitin v systému Fe-Ti pomocí kvantově-mechanických výpočtů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady11000,-11000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady59000,-
Uznané náklady59000,-
Celkem běžné finanční prostředky59000,-59000,-