Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/181
Název projektuVýzkum vývoje objemových změn na velkorozměrových vzorcích cementového betonu
ŘešitelKropáček Michal Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmětem experimentu je měření objemových změn (především smršťování) na velkorozměrových vzorcích (deskách) cementového betonu pomocí strunových tenzometrů vnitřních i vnějších. Paralelně k tomuto měření odpovídajícímu reálným podmínkám betonáže bude prováděno měření objemových změn pomocí smršťovacích žlabů ve zkušební laboratoři. Tímto bude možné porovnat poměrně progresivní metodu měření objemových změn s reálným chováním stejného betonu v konstrukci.
Měření objemových změn metodou smršťovacích žlabů je poměrně ojedinělá zkouška umožňující měřit kontinuálně objemové změny od počátku tuhnutí betonu. Je možné tak zachytit celý proces hydratace betonu.
Kromě technologie betonu bude řešen také vliv smrštování betonu na napjatost desky. To bude zajištěno umístěním tenzometrů dovnitř a na povrch desky, kde se očekávají rozdílné hodnoty a to v přímé závislosti na zvoleném ošetřování betonu.
Samotné měření objemových změn v uceleném a systematickém souboru výsledků je poměrně nadstandardní experiment, který umožní přistupovat k průběhu hydratace betonu komplexněji a může vést k podrobnějšímu zpracování metodik případně norem. Unikátnost měření je pak obohacena o srovnání tenzometrického měření na velkorozměrovém vzorku totožného betonu.

Měření objemových změn cementového betonu přímo navazuje na práce [1;2] zabývající se měřením objemových změn normových cementových malt. Experiment bude rozšířen o vliv rozptýlené výztuže ve srovnání s prostým betonem ve velkorozměrových vzorcích. Problematika vlivu rozptýlené výztuže na objemové změny je neustále zkoumána a pozitivní vliv na snížení smrštění je prokázán [3], v tomto směru bude tento experiment navazovat na již ověřené teoretické poznatky a přinese jedinečné výsledky z praktických zkoušek. V ČR i v zahraničí je metoda měření objemových změn pomocí smršťovacích žlabů ojedinělá a zabývá se spíše měřením objemových změn speciálních kompozitních materiálů [4;5].

[1] KROPÁČEK, Michal. Stanovení objemových změn cementů z různých lokalit v závislosti na čase. Ostrava, 2014. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební.
[2] KROPÁČEK, Michal a Jiří ŠAFRATA. Objemové změny cementů z různých lokalit v závislosti na čase. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební, VŠB TU Ostrava, 2015, p. 11-20, ISSN 1213-1962
[3] CHOI, S.Y., J.S. PARK a W.T. JUNG. A Study on the Shrinkage Control of Fiber Reinforced Concrete Pavement. Procedia Engineering [online]. 2011, 14, 2815-2822 [cit. 2016-12-20]. DOI: 10.1016/j.proeng.2011.07.354. ISSN 18777058. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877705811014317
[4] KUCHARCZYKOVÁ, Barbara, Ondřej POSPÍCHAL, Petr MISÁK, Petr DANĚK a Tomáš VYMAZAL. Shrinkage of LWAC – Effect of Aggregate Absorption. In: Modern Building Materials, Structures and Techniques. Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University, 2010, s. 167-172. ISBN 978-9955-28-592-2.
[5] ŞAHMARAN, Mustafa, Muhannad AL-EMAM, Gürkan YILDIRIM, Yunus Emre ŞIMŞEK, Tahir Kemal ERDEM a Mohamed LACHEMI. High-early-strength ductile cementitious composites with characteristics of low early-age shrinkage for repair of infrastructures. Materials and Structures [online]. 2015, 48(5), 1389-1403 [cit. 2016-12-20]. DOI: 10.1617/s11527-013-0241-z. ISSN 1359-5997. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1617/s11527-013-0241-z

Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. Jiří Koktan
Ing. Michal Kropáček
Ing. Michal Kropáček
Ing. Jan Kubošek
Ing. Petr Mynarčík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výroba dvou kusů velkorozměrových vzorků - simulace dilatačního celku.
Množství betonu na jeden vzorek 2 m2 ( předpokládaný rozměr vzorku 6 m x 0,5 m x 0,15 m. Měření smrštění betonu pomocí tenzometrů na pararelně probíhajících projektech na zkušebním zařízení STAND.
Paralelně k tomuto měření odpovídajícímu reálným podmínkám betonáže bude prováděno měření objemových změn pomocí smršťovacích žlabů ve zkušební laboratoři.

Harmonogram experimentu:
2-4/2017 - Příprava bednění (žlaby), příprava povrchu, zpracování kontrolního a zkušebního plánu
5/2017 - Betonáž velkorozměrového vzorku
5-7/2017 - Měření objemových změn na velkorozměrovém vzorku a ve smršťovacích žlabech v laboratoři
9/2017 - Zatěžovací zkouška
9-10/2017 - Kompletace a vyhodnocení dat
11-12/2017 - Publikace výstupů

Zdůvodnění zapojení členů:
Ing. Petr Mynarčík - Měřící linka pro experimentální měření na STANDU a realizace velkorozměrových vzorků. Příprava a zkoušení vzorků v laboratoři stavebních hmot fakulty stavební.
Bc. Jiří Koktan a Ing. Jan Kubošek - Tvorba modelu pomocí MKP a výpomoc při realizaci experimentální zatěžovací zkoušky. Publikační činnost.

Očekávané výstupy:
4x výstup D =
2x Betonářské dny 2017
2x International Conference on Structural Integrity ICSI2017

2x výstup Jsc =
2x Jurnal of Teknologi

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia73400,-73400,-
3. Materiálové náklady61000,-63727,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-549,-
5. Služby45600,-42324,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-