Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/178
Název projektuProcesy transformace méně hodnotných a netradičních paliv
ŘešitelBorovec Karel Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuCílem tohoto projektu je řešení dvou výzkumných aktivit, jejichž společnou charakteristikou je spojení se zplyňovacími procesy. Každá aktivita je vedena samostatnými doktorandy, počítáme dále s rozšířením týmu o dva studenty magisterského studia. Výzkumná aktivita 1 - Sledování chování autotermního a alotermního generátoru v přechodových stavech Při každém startu či ukončení provozu zařízení dochází k tzv. mimoprovozním nebo přechodovým stavům. Během nich se dle typu generátoru a zplyňovacího procesu postupně či skokově mění vlastnosti vyráběného plynu (složení, obsahy nežádoucích látek, bezpečnostní parametry). Složitější situace nastává v havarijních situacích, během nichž je z důvodu poruchy zařízení nutno generátor co nejrychleji uvézt do bezpečného stavu, v němž nedochází k produkci plynu z přítomného paliva. Pro celkovou bezpečnost provozu těchto typů zařízení je nezbytné mít zpracovány podrobné předpisy pro obsluhu zejména pro výše uvedené nestandardní provozní režimy. Tyto předpisy musí vycházet jednak z konstrukce a možností ovládání zařízení a jednak ze znalosti probíhajících změn parametrů produkovaných médií (plynů). Během projektu bude díky přístrojovému vybavení možno sledovat on-line změny složení plynu během náběhu a odstavování zplyňovacích zařízení pracujících v různých režimech (autotermní, alotermní). Díky tomu bude možno přesněji popsat probíhající procesy a lépe stanovit podmínky, za kterých je možno zařízení bezpečně provozovat v přechodových stavech. Pro snadnější porovnání výsledků budou zařízení provozována se stejným palivem (dřevní pelety) a za stejných zplyňovacích parametrů (zplyňovací teplota, objem vyráběného plynu). Výsledkem výzkumu bude přehled nejdůležitějších parametrů a jejich limitů, které zajistí bezpečnější provoz zplyňovacích zařízení během jejich používání. Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném periodiku.
Výzkumná aktivita 2 - Zplyňovací testy budou probíhat při autotermním provozu tj. zplyňovacím médiem bude vzduch. Teplo pro zplyňovací reakce vzniká spálením části paliva ve spalovací zóně generátoru pomocí kyslíku obsaženého ve zplyňovacím médiu. Jako paliva budou využívány následující směsi: uhlí s biomasou (dřevní pelety), uhlí s biomasou (dřevními peletami), uhlí s RDF a biomasa (dřevné pelety) s RDF. Experimenty budou probíhat na zplyňovací technologii zplyňování umístěné ve Výzkumném energetickém centru. Při výzkumu bude sledováno složení plynu (oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku, vyšších uhlovodíků a kyslíku) vzniklého zplyňováním a obsahu nečistot (prachu a dehtů) v závislosti na složení paliva. Parametry budou sledovány při zplyňování různých směsí paliva v různých poměrech. Výsledky výzkumu budou shrnuty do závěrečné zprávy a publikovány v odborném časopisu.
Členové řešitelského týmuIng. Karel Borovec, Ph.D.
Ing. Pavel Friedel
Ing. Jan Koloničný, Ph.D.
Ing. Petr Kubesa
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Ing. Václav Peer
Ing. Jan Skřínský, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Dílčí cíle projektu jsou uvedeny pro každou výzkumnou aktivitu zvlášť, přičemž pořadí určuje časovou posloupnost řešení.
Výzkumná aktivita 1:
1. Rešerše literatury
2. Případná úprava zařízení pro dopravu paliva
3. Sledování vlivu změn poměru paliv při různých směsích paliva na vyrobený plyn a nečistot v plynu
4. Laboratorní analýzy odebraných vzorků
5. Vyhodnocení naměřených výsledků
6. Vypracování závěrečné zprávy a publikace výsledků
Výzkumná aktivita 2:
1. Rešerše literatury
2. Případná úprava zařízení pro dopravu paliva
3. Sledování vlivu změn poměru paliv při různých směsích paliva na vyrobený plyn a nečistot v plynu
4. Laboratorní analýzy odebraných vzorků
5. Vyhodnocení naměřených výsledků
6. Vypracování závěrečné zprávy a publikace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia116000,-
3. Materiálové náklady32452,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek36580,-
5. Služby179085,-
6. Cestovní náhrady13883,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory42000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady420000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky420000,-