Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/174
Název projektuSítě a jejich bezpečnost, modelování, simulace, vytěžování znalostí a komunikační technologie pro chytrá města
ŘešitelVozňák Miroslav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuKomunikační technologie jsou součástí každodenního života, využití je v řadě odvětví, jejich význam trvale roste, jsou nedílnou součástí technologicky vyspělého hospodářství a míra jejich využívání je i odrazem životní úrovně společnosti. Oblasti, které budou řešeny v předkládaném projektu, korelují s probíhajícími výzkumnými aktivitami pracoviště – Katedry telekomunikační techniky a všechny mají společného jmenovatele – sítě. Jde především o bezdrátové sítě, mobilní sítě, ale rovněž konvenční počítačové, nakonec i nově zavádějící se softvérově definované sítě a Internet věcí, který je rovněž specifickým typem senzorové sítě.

Kompetence řešitelského týmu v těchto oblastech jsou potvrzeny probíhajícími třemi projekty Technologické agentury ČR, které jsou zaměřeny na vytěžování znalostí o mobilitě obyvatel v území z lokalizačních a provozních údajů mobilní sítě, bezpečnost mobilních zařízení a nově získaným projektem MV ČR ve výzvě bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu, který je zaměřen na bezpečnost Internetu věcí.

Předmětem výzkumu jsou sítě, vytěžování znalostí ze sítí, modelování a simulace, SDN (Software- Defined Networking) a IoT (Internet of Things). Výzkum navazuje již na probíhající modelování kvality služeb v sítích, kde se studentům podařilo vyvinout aplikaci pro operátory k provádění kvalitativních testů v mobilní síti, tento systém bude počátkem roku 2017 testován společností T-Mobile a jednání probíhají i s další významnou společností v ČR. Záměrem je rozšířit námi vyvinuté řešení o další testy dle specifikací z praxe a pilotního provozu u operátora.

Rovněž se budeme zabývat bezpečností sítí, vývoji nových přístupů a klasifikátorů útoků. V roce 2016 jsme se podíleli na výstupu, kterému se podařilo získat cenu společnosti ”The Society for Modeling & Simulation International“ na multikonferenci v kanadském Montrealu, a to za příspěvek věnovaný rekonstrukci grafu útoku s využitím značkování paketů, kdy byla pomocí Markovových řetězců modelována pravděpodobnost získání úplného grafu v závislosti na četnosti značkování, a bylo prokázáno, že zvyšující se četnost značkování nevede k rychlejší konvergenci a rekonstrukci cesty útoku v grafu.
Důležitým tématem výzkumu je vytěžování znalostí ze sítí, kdy se jedná především o lokalizaci a získání nových znalostí o mobilitě v území. V roce 2016 jsme pro Ministerstvo dopravy připravili metodiku, jak lze z lokalizačních a provozních údajů mobilní sítě stanovit výkony dopravců a podíl jednotlivých spojů na dopravním proudu ve stanoveném území a čase. Výstupy jsou v rámci ČR jedinečné a v roce 2017 bychom se chtěli zaměřit především na publikační výstupy z výzkumu, který již probíhá dva roky, budeme cílit především na kvalitní časopisy s impaktním faktorem v Q1.

Oproti minulým letem rozšiřujeme oblast výzkumu o IoT a SDN, ty spolu navzájem souvisí, neboť při vytváření IoT sítí je potřebné logicky oddělit infrastrukturu od konvenční sítě především z důvodu bezpečnosti. Realizovaný testbed IoT sítě v roce 2016 v prostorách fakulty budeme v roce 2017 rozšiřovat s ambicí vytvořit kampusovou IoT síť, a to na vlastních prvcích, tím vytvoříme experimentální prostředí pro vývoj IoT_GW a senzorů, nakonec se budeme zabývat i bezpečností těchto sítí, což je v souladu s výzkumnými aktivitami týmu. V roce 2016 jsme společně se společnostmi SolidusTech a B Plus TV založili IoT klastr, který bude vhodným propojením akademických aktivit s průmyslovými potřebami. Aktivity v oblasti IoT zaměříme na experimentální vývoj a budeme se snažit pomoci městu i kraji naplnit vize nasazení využitelných aplikací v Internetu věcí, které by usnadnily život občanům Ostravy a kraje, jde např. o vlastní implementaci IoT sítě ve městě, vývoji různých typů senzorů např. v oblasti životního prostředí, dopravy, a to dle reálných potřeb, které vzejdou z jednání na kraji a městě počátkem roku 2017. Co se týče SDN, tak tam je pracoviště potažmo fakulta již součástí SDNCZechLabs, viz. https://sdnlabs.fel.cvut.cz společně s dalšími institucemi, a záměrem v roce 2017 propojit pražský SDN lab s ostravským a zaměřit se na využití SDN pro zvýšení bezpečnosti sítí.

Za posledních pět let má řešitelský tým 77 výstupů indexovaných na WoS, z toho 20 článků v časopisech s impaktním faktorem, jednu monografii, tři kapitoly v knihách a pět vypracovaných dizertačních prací (dvě odevzdané v roce 2015 a obhájené 2016, další tři odevzdané ke konci roku 2016 a čekající na obhájení počátkem 2017).
Členové řešitelského týmuIng. Ladislav Beháň
Bc. Miroslav Beleš
Bc. Jakub Dostal
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Bc. Radek Fajkus
Bc. Lukáš Fojtík
Bc. Zbyněk Fojtík
Ing. Jaroslav Frnda
Dr. Ing. Libor Gajdošík
Ing. Erik Grešák
Ing. Martin Hlozák
Phuoc Huynh Tan, M.Sc.
Bc. Petr Jabůrek
Ing. Jakub Jalowiczor
Bc. Lukáš Janča
Bc. Michaela Kadúchová
Ing. Lukáš Kapičák
Ing. Ivo Kostecký
Bc. Jolana Křižanová
Ing. Petr Machník, Ph.D.
Bc. Lukáš Man
Ing. Miralem Mehić, Ph.D.
Ing. Přemysl Mer, Ph.D.
Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Bc. Richard Mlčoch
Ing. Pavel Nevlud
Tam Kieu Nguyen
Tan Nhat Nguyen, M.Sc.
Sy Nguyen Hoang
Ing. Radek Novák, Ph.D.
Ing. Lukáš Orčík
Bc. Lukáš Palacký
Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Ing. Iva Petříková, Ph.D.
Tin Tran Phu, M.Sc.
Bc. Tomáš Polášek
Bc. Jakub Prášil
Ing. Silvie Prchalová
Ing. Tomáš Putna
Bc. Filip Rajnec
Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Ing. Lukáš Ševčík
Bc. Róbert Šimovič
Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Bc. Martin Sojka
Bc. Oldřich Sova
Bc. Vojtěch Stoniš
Ing. Michal Tabaček
Bc. Martin Talaš
Ing. Zdeněk Tesař
Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
Ing. Dominik Uhrin
Ing. David Vašíček
Ing. Marek Vašut
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Bc. Vít Zakopal
doc. Ing. Jaroslav Zdrálek, Ph.D.
Bc. Jiří Zlámal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
1/ výzkum nových přístupů k vytěžování znalostí z lokalizačních a provozních údajů sítí, rozpoznávání vzorů chování a mobility uživatelů mobilní sítě v území včetně vizualizace za pomocí GIS nástrojů;
2/ experimentální vývoj případů použití pro Internet věcí, vývoj vlastní IoT infrastruktury, vývoj senzorů:
3/ aplikovaný výzkum v oblasti bezpečnosti komunikací primárně s využitím SDN (SW definovaných sítí).

Co se týče měřitelných indikátorů a specifikace výstup;, tak cílem je:
- publikovat minimálně dva výstupy ve vysoce kvalitních časopisech s IF
- získat minimálně jeden víceletý projekt zaměřený na Internet věcí či bigdata v hodnotě minimálně v jednotkách mil. Kč
- získat minimálně jednu zakázku smluvního výzkumu minimálně v hodnotě alespoň 300 tis. Kč
- celkově dosáhnout alespoň dvaceti výsledků s výstupem do RIV (indexované články v časopisech, konferenční výstupy, atd.)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
201000,-185000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)150000,-138000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-47000,-
2. Stipendia310000,-333000,-
3. Materiálové náklady25000,-20000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-82000,-
5. Služby5000,-91000,-
6. Cestovní náhrady160000,-90000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory89000,-89000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady890000,-
Uznané náklady890000,-
Celkem běžné finanční prostředky890000,-890000,-