Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/173
Název projektuEvaluace indikátorů ovlivňující úspěšnost regenerace brownfields
ŘešitelSzeligová Natálie Ing.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt bude řešen v návaznosti na téma disertační práce odpovědného řešitele „Výzkum disparit v procesu revitalizace brownfields v malých obcích a městech“ a také v návaznosti na dosažené výsledky z projektu SGS SP2016/120 „Analýza a hodnocení úrovně evidence brownfields v malých obcích a městech“. Průzkumem strategických a územně plánovacích dokumentů při řešení zmíněného projektu byly zjištěny indikátory pro určení a hodnocení brownfieldů individuálně definované obcemi. Byla zjištěna jen malá možnost vzájemného porovnání mezi obcemi a také byly identifikovány problémy při kvantifikaci zvolených indikátorů. Dle (Bergatt, Jackson, 2004) je vhodné definovat soubor indikátorů nejenom pro účely správného zatřídění jednotlivých sledovaných lokalit, ale jsou významné v procesu evaluace úspěšnosti regenerace a současně při závěrečném bilancování, kdy je nutné specifikovat, zda realizovaná regenerace byla úspěšná či nikoliv a zda bylo dosaženo stanovených cílů.
Problematikou regenerace brownfieldů a současně definováním indikátorů s nimi souvisejících se zabývalo již několik autorů (uvedených dále v citacích cizích prací). Indikátory s nemístním významem lze nalézt v závěrečných zprávách regionálních operačních programů příslušných krajů České republiky (Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, 2016, Severovýchod, 2007) a například v hodnotící zprávě (IURS-urban, 2015). Významným zdrojem indikátorů na místní úrovni jsou strategické dokumenty a územně analytické podklady jednotlivých obcí a měst a manuály pro vlastníky brownfieldů včetně obcí (Bergatt, Jackson, 2004). Dalším podkladem, který bude při řešení projektu použit, je metodický návod na správné stanovování indikátorů tzv. EDSL, tedy společné evropské indikátory (European Common Indicators) a také výstupy „Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj, TIMUR“.
Potřebnost projektu vychází z dosud neprovedené synchronizaci a přesné definici indikátorů, které popisují a které mohou ovlivnit revitalizaci brownfields. Synchronizace by umožnila lepší sledování procesů, které jsou spojeny s regenerací brownfieldů a tím umožnila nastavení podmínek (například dotační politika) hodnocení potenciálu (vazba na investory) a možnost komparace a následné podrobné analýzy příčinných závislostí, ke kterým dochází, pokud se brownfield mění v oblast nového využití (podpora regionálního plánování).

Citace cizích prací:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Základní statistické výsledky Vyhledávací studie brownfieldů [online]. CzechInvest, 2008 [cit.14-12-2016]. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/data/files/nsb-595.pdf
BERGATT JACKSON, Jiřina, VOTOČEK, Jan. Metodika inventarizace brownfieldů v úrovni ORP [online]. Praha: IURS – Institut pro udržitelný rozvoj sídel, 2010 [cit. 14-12-2016]. Dostupné z: http://www.usti-nad-labem.cz/files/Metodika.pdf
BERGATT, JACSKON, Jiřina, BERGATT Wolfgang, VOTOČEK, Jan. Analýza brownfieldů v ORP Ústí nad Labem a ve Statutárním městě Ústí nad Labem. Institut udržitelného rozvoje sídel pro statutární město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, 2010. Pp.31.
BERGATT, JACKSON, Jiřina, a kol. Brownfields snadno a lehce. Příručka zejména pro pracovníky a zastupitele obcí. IURS, 2004. Pp.40.
FERBER, U., GRIMSKI, D. Brownfields and redevelopment of urban areas. A report from the contaminated land rehabilitation network for environmental technologies. Vienna: Federal Environment Agency Austria, 2002,s.145.
FERBER, U., TOMERIUS, J. "Brownfield Redevelopment: Strategies and Approaches in Europe and the United States", in OECD, Private Finance and Economic Development: City and Regional Investment, OECD Publishing. doi: 10.1787/9789264034860-7-en
GREMLICA, Tomáš, ŠTÍPKOVÁ, Renáta, NOVÁK, Josef. Revitalizace „brownfields“ v obcích ČR (metodika monitorování a nové využívání ploch a objektů) [online]. Praha: Ústav pro Ekopolitiku, o.p.s., 2003. [cit. 1-12-2015]. Dostupné z: http://www.ekopolitika.cz/images/stories/brownfields/metodika_brownfields.pdf
HOŘICKÁ, Jana. Brownfields v územním plánování. In: Člověk, stavba a územní plánování IV. Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2010. s. 31-36. ISBN 978-80-01-04538-1.
JÁČ, I., HLÍNOVÁ, H., MARŠÍKOVÁ, K., SYROVÁTKOVÁ, J., ŽUKOVÁ, H. Metodika pro revitalizaci brownfields. Zpracováno v rámci projektu Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. WB -13-04 Regenerace neprůmyslových deprimujících zón jako součást strategie regionálního rozvoje. Liberec: VÚTS Liberec, 2006. 55 s. ISBN 9788023976397.
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, VOJKOVSKÁ, Daniela, MACEČKOVÁ, Barbora. Brownfields in the area of small municipalities. In: SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference: GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013. Albena, Bulgaria: conference proceedings. [Book 5]. Volume I, STEF92 Technology Ltd., 2013, strany 155-160, 978-619-7105-04-9.
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, MIHOLA, Marek. Brownfieldy jako jeden z faktorů rozvoje obce. In: Perspektivy území: udržitelné vazby, střety a rozvoj. ČVUT Praha, Fakulta stavební, 2012. pp. 35-41. ISBN 978-80-01-05124-5.
VOJVODÍKOVÁ, Barbara, VOTOČEK, Jan. Aplikace postupu pro hodnocení obcí s 500-3000 obyvateli na obce Moravskoslezského kraje. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební. VŠB TU Ostrava, 2011, strany 75-82. ISSN 1213-1962.
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Manuál k monitorovacím indikátorům. [online]. Regionální rada regionu pro soudržnost Jihovýchod, 2016. [cit. 14-12-2016]. Dostupné z: http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/benefit7
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod. Příloha č.3 – Monitorovací indikátory. [online]. Regionální rada regionu pro soudržnost Jihovýchod, 2016. [cit. 14-12-2016]. Dostupné z: file:///C:/Users/uziv/Downloads/priloha-c3-monitorovaci-indikatory.pdf
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod. Indikátory a jejich kvantifikace. Příloha č.6 PPŽP. [online]. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, 2007. [cit. 14-12-2016]. Dostupné z: file:///C:/Users/uziv/Downloads/priloha_c_6_indikatory_a_jejich_kvantifikace.pdf
TIMUR. Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj [online]. TIMUR. [cit.14-12-2016]. Dostupné z: http://www.timur.cz/
IURS-urban. Posouzení podpory regenerace brownfields z ROP Moravskoslezsko. IURS – urban, s.r.o., 2015. Pp.44.

Přehled použitých metod:

Při řešení projektu budou využity následující metody.:
-Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza – uplatnění při vyhodnocení vybraných lokalit, jejich vzájemné porovnání, apod.
-Kritická analýza – uplatnění při vyhodnocení indikátorů souvisejících s vybranými lokalitami
-Shluková analýza (použití algoritmu k-means) – umožňuje klasifikaci objektů (resp. obcí, indikátorů, brownfieldů, atp.), které následně rozdělí na základě několika vybraných parametrů do skupin
-Komparace – porovnání jednotlivých indikátorů a lokalit mezi sebou
-Statistické metody pro testování hypotéz, aj. – např. χ^2 – test nezávislosti v kontingenční tabulce: používá se pro ověření nezávislosti náhodných veličin
-Terénní průzkum – uplatnění při doplňování údajů o vybraných objektech

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Ing. Natálie Szeligová – student, hlavní řešitel projektu
Ing. Michal Faltejsek – student, vlastní řešení projektu SGS
doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. – metodické vedení v problematice brownfieldů
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc. – školitel hlavního řešitele projektu

Předchozí dosažené výsledky členů týmu:

TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie and Stanislav ENDEL. Regeneration of Technical Installation in Brownfields. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press. (publikace D)
TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie and Stanislav ENDEL. Identification of Technical Installations in Brownfields Depending on Type of Brownfields. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press (publikace D)
SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek and Frantisek KUDA. The Possibilities of New Utilization of Brownfields, with a Focus on Technical Infrastructure. In: International Conference on Applied Engineering and Materials 2016, Weihai, China. In Press. (publikace D)
SZELIGOVA, Natalie, WERNEROVA BERANKOVA, Eva, TEICHMANN, Marek. Bekannten und unbekannten religiösen Gebäuden in Karvina. In: 20. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2015, Kirchenbauten und Stadt am 5. Juni 2015. Karlovy Vary: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2015. s. 109-115. ISBN 978-80-87438-62-6.
SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek. Weaknesses of buildings for water supply. In: Construction Maeconomics Conference – 21.10.2015, CTU in Prague. Praha: ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05641-7.
SZELIGOVÁ, Natálie, ENDEL, Stanislav, FURDÍK, Juraj. Inventarizace a analýza brownfields na území města Karviná. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební, ročník 15. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. s. 41-48. ISSN 1213-1962.
TEICHMANN, Marek and Natalie SZELIGOVA. Identification of Risks in Water Management. In: Construction Maeconomics Conference 2015, Prague, Czech Republic. ISBN: 978-80-01-05845-9.
TEICHMANN, Marek, SZELIGOVA, Natalie, SRYTR, Petr and Frantisek KUDA. Water Construction in Undermining or Otherwise by Urbanization adversely Affected Environment. Journal of Engineering and Applied Sciences. Faisalabad, Pakistan: Medwell Publishing, 2016. ISSN 1818-7803. (publikace Jsc)
FALTEJSEK, Michal, SZELIGOVA, Natalie, VOJVODIKOVA, Barbara. Application of facility management information tools for registration of brownfields. Journal of Engineering and Applied Sciences. Faisalabad, Pakistan: Medwell Publishing, 2016. ISSN 1818-7803. In Press. (publikace Jsc)
SZELIGOVA, Natalie, VOJVODIKOVA, Barbara. An approach of municipalities to preserving greenfields through statutory documents. In: SGEM2016: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016: Water Resources, Forest, Marine and Ocean Ecosystems: conference proceedings : 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. ISSN 1314-2704. (pubikace D)
VOJVODIKOVA, Barbara, SZELIGOVA, Natalie, TEICHMANN, Marek, KUDA, Frantisek. Evaluation of the effects of students short – term internships in the context of a longer time horizon in the field of sustainable land use education. In: SGEM 2016: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016: Ecology, Economics, Education and Legislation: conference proceedings: 28 June - 7 July, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia: STEF92 Technology, 2016. ISSN 1314-2704. (publikace D)
SZELIGOVÁ, Natálie, TEICHMANN, Marek. Vybrané příklady brownfieldů a potenciál jejich nového využití. Juniorstav 2016: 18. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 28.1.2016 [CD-ROM]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. ISBN 978-80-214-5311-1.
Členové řešitelského týmuIng. Michal Faltejsek
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Natálie Szeligová
Ing. Natálie Szeligová
doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu:

Cílem projektu je, na základě získaných zkušeností a znalostí z předchozích projektů definovat soubor relevantních indikátorů, které mají vazbu na regeneraci brownfieldů, tak aby umožnily vzájemnou komparaci již uskutečněných a probíhajících regenerací, dále aby usnadnily identifikaci potenciálu v současné době existujících brownfieldů. A v neposlední řadě umožňující částečnou predikci budoucího stavu po ukončení procesu regenerace. Zejména poslední bod má význam nejen v oblasti regionálního, ale i v oblasti územního plánování.

Rozsah prací:

V rámci provádění průzkumu pro identifikaci indikátorů bude verifikována dostupnost a vypovídací schopnost potřebných dat. Pro naplnění cílů projektu budou zkoumány referenční lokality z České republiky i ze zahraničí. Obecné indikátory již byly zjištěny v předchozím projektu. Pro účely výzkumu budou upřednostňovány lokality úspěšně regenerované před více než 5 lety. Předpokládaný počet zkoumaných lokalit bude 10 – 15 v závislosti na dostupnosti komparovatelných údajů. Tento počet je třeba chápat jako orientační. Počet indikátorů nelze v této chvíli predikovat, protože právě indikátory a jejich struktura jsou předmětem výzkumu.

Výsledky:

Výsledky projektu SGS reflektující stanovené cíle budou publikovány ve formě článků na mezinárodních konferencích evidovaných v databázi SCOPUS (1xD):
-17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2017)

a například v některých z uvedených časopisů evidovaných v databázi SCOPUS (2x Jsc):
- JEAS Journal of Engineering and Applied Sciences
- Tehnički Vjesnik

Výsledky a výstupy projektu budou následně využity pro zpracování disertační práce studentky Ing. Natálie Szeligové (téma: „Výzkum disparit v procesu revitalizace brownfields v malých obcích a městech“), které budou významným podkladem pro zpracování tezí a disertační práce. Navrhovaný projekt rovněž navazuje na téma disertační práce studenta Ing. Michala Faltejska (téma: „Tvorba 3D modelů měst a výpočty znečištění v zástavbě“), který se v rámci navrhovaného projektu bude zabývat formální, obsahovou a věcnou úrovní údajů zahrnující tvorbu 3D modelů vztahujících se k jednotlivým zkoumaným lokalitám.

Harmonogram:

03/2017 - 05/2017 Sběr dat, terénní průzkum, průzkum archivních dokumentů (legislativa, archivní dokumenty, územně plánovací podklady, strategické dokumenty, projektová dokumentace, vyhodnocení stavu okolního prostředí, konzultace s vedením municipalit, aj.)
04/2017 – 06/2017 Kritická analýza - zpřehlednění získaných dat
06/2017 – 08/2017 Doplnění údajů (konzultace) a vyhodnocení dat
02/2017 – 10/2017 Aplikace shlukové analýzy a dalších statistických metod
9/2017 – 11/2017 Závěrečná evaluace a definice stanovených indikátorů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby39000,-30067,-
6. Cestovní náhrady6000,-14933,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory14000,-14000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady140000,-
Uznané náklady140000,-
Celkem běžné finanční prostředky140000,-140000,-