Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/168
Název projektu`Modelování srážkových procesů v nízkoteplotním plazmatu
ŘešitelKalus René doc. RNDr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu studentských dizertačních projektů z oblasti numerického modelování elementárních srážkových procesů v chladném plazmatu na bázi vzácných plynů. Konkrétně se jedná o A) podporu v rámci stávající dizertace cotutelle realizované společně s Université Toulouse III Paul Sabatier (UPS) (Cyril Van de Steen, srážkové procesy v generátorech plazmatu, numerické modelování metodou neadiabatické hemikvantové dynamiky), B) další dizertace cotutelle, jejíž realizace je ve spolupráci s UPS plánována od akademického roku 2017/2018 (student bude vybrán v rámci přijímacího řízeni v prvním pololetí roku 2017, modelování interakcí iontů vzácných plynů s molekulami vzduchu jako první fáze studia srážek mimo generátor plazmatu, kvantověchemické výpočty) a C) začlenění doktorského studenta KAM FEI (Stanislav Paláček) do výzkumu realizovaného v IT4I (modelování srážek iontů vzácných plynů s molekulami vzduchu metodami neadiabatické hemikvantové dynamiky a kvantové chemie).

Projektu se dále účastní dva další doktorští studenti (Rajko Ćosić a Martin Mrovec) a jeden další výzkumník IT4I (Aleš Vítek), kteří přispějí svou expertizou v oblasti modelování interakcí (MM) a v oblastech klasických (AV) a kvantových (RĆ) metod Monte Carlo.
Členové řešitelského týmuIng. Rajko Ćosić
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.
Ing. Martin Mrovec
Mgr. Stanislav Paláček
Cyril Van de Steen
Mgr. Aleš Vítek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce IT4I s UPS v oblasti studentských výzkumných projektů, zejména pak formou společně vedených dizertací (cotutelle) s perspektivou ustavení společného doktorského programu double degree v blízké budoucnosti. Výzkumné cíle projektu (viz níže) jsou navrženy na základě širšího badatelského záměru modelování procesů v nízkoteplotním plazmatu na bázi vzácných plynů s cílem optimalizovat jeho využití v biomedicíně.

Hlavními výstupy projektu pro rok 2017 jsou: A) výpočty transportních vlastností molekulových iontů kryptonu a xenonu v mateřském plynu – 1 publikace v časopise s impaktfaktorem, B) zahájení další dizertace cotutelle spolugarantované s UPS (od akademického roku 2017/2018) a pilotní studie vhodnosti vybraných kvantověchemický metod pro popis interakce iont vzácného plynu – molekuly vzduchu, C) vytvoření funkční verze knihovny pro modelování neadiabatické srážkové dynamiky v kvantověchemické přesnosti a pilotní aplikace na modelování srážek iont – molekula.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia72000,-72000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady56000,-56000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady128000,-
Uznané náklady128000,-
Celkem běžné finanční prostředky128000,-128000,-