Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/167
Název projektuNumerické metody pro modelování environmentálních procesů
ŘešitelBrzobohatý Tomáš Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt si klade za cíl propojit několik vědních oborů majících přímou návaznost na numerické řešení úloh spojených s predikcí rizik, jako jsou úniky nebezpečných látek, šíření znečištění v ovzduší nebo ohrožení obyvatelstva vlivem přírodních jevů typu povodní. Propojením dostupných digitálních dat, jako jsou GIS data digitálních reliéfů zemského povrchu, digitální data z lidarových měření zemského povrchu, hydrometeorologická data aktuálního či predikovaného stavu atmosférické mezní vrstvy, stavu povodí, spolu s nejmodernějšími výpočetními postupy založenými na numerickém řešení Navier-Stokesových rovnic a s použitím HPC infrastruktury superpočítačového centra IT4Innovations, bude tým schopen nabídnout podpůrná řešení pro tvorbu inovativních postupů při realizaci zajištění bezpečnosti obyvatelstva.
Členové řešitelského týmuBc. Jiří Blahoš
Ing. Tomáš Brzobohatý, Ph.D.
Ing. Michal Faltejsek
Bc. Lukáš Kresta
Ing. Václav Ryška
Ing. Radim Vavřík
Ing. Oldřich Vlach, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Tento projekt volně navazuje na předchozí činnost v rámci projektu „Modelování povodní a znečištění II“. Řešitelský tým bude pokračovat ve studiu vhodnosti metod DGM (Discontinuous Galerkin methods) a DEM (Discontinuous Enrichment method) pro šíření znečištění. Dalším cílem je studium metod LBM (Lattice Boltzmann methods) a jejich využití pro modelování proudění tekutin. Poslední oblastí zájmu řešitelského týmu pak bude paralelní implementace CBS (Characteristic Based Split) algoritmu pro řešení Shallow water equations a jeho následná akcelerace s využitím HPC architektury dostupné na IT4Innovations.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia72000,-72000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-8000,-
6. Cestovní náhrady83000,-75000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady155000,-
Uznané náklady155000,-
Celkem běžné finanční prostředky155000,-155000,-