Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/164
Název projektuLokalizované koncentrátory napětí a kritéria šíření trhlin při časově proměnlivém zatěžování
ŘešitelTomášek Radek Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuRychlost šíření trhlin při časově proměnlivém zatěžování ovlivňuje řada faktorů, jakými jsou amplituda aplikovaného napětí a způsob zatěžování daný součinitelem proměnlivosti cyklu, stav napjatosti, ale především stádium šíření, ve kterém se v daném okamžiku trhlina nachází, tedy její délka. Protože délka trhliny v průběhu zatěžování roste, vzrůstá i rozkmit faktoru intenzity napětí na jejím čele. Únavové trhliny iniciují v důsledku lokální plastické deformace většinou na povrchu konstrukčních částí. S přibývajícím počtem cyklů krátké únavové trhliny rostou, šíří se do hloubky a následně se formuje dlouhá magistrální trhlina, která vede až ke konečnému lomu konstrukční části. Původně Parisem postulovaná lineární závislost logaritmu rychlosti šíření únavové trhliny na logaritmu rozkmitu faktoru intenzity napětí byla mnohokrát prověřena experimentálně a to nejen u kovových materiálů, ale i u technické keramiky. Velmi významným, zejména z hlediska praktických aplikací, je studium závislosti rychlosti šíření únavových trhlin na součiniteli proměnlivosti cyklu. Údajů, jak součinitel proměnlivosti cyklu ovlivňuje prahovou hodnotu faktoru intenzity napětí a jednotlivá stádia šíření trhliny není mnoho. Cílem tohoto projektu je jednak z dostupných výsledků tyto závislosti vyvodit a provést návrh dalších experimentů, které by dedukovaly především vliv mezní hodnoty amplitudy aplikovaného napětí na součiniteli proměnlivosti cyklu. Výsledky budou využity pro zpřesněné výpočty životnosti kol železničních dvojkolí společnosti Bonatrans, a.s., tedy zejména u oceli R7T.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Ing. Radek Tomášek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je prohloubit znalosti o vlivu amplitudy napětí a součinitele proměnlivosti cyklu na únavovou životnost ocelí, stádium iniciace a šíření trhlin. Bude navržen experimentální program sledující tyto parametry. Experimentálně získané výsledky budou průběžně publikovány formou článků a prezentovány na konferencích. Získané výsledky a znalosti budou použity také při řešení tématu disertační práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia74800,-74800,-
3. Materiálové náklady30000,-74526,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek9000,-0,-
5. Služby38200,-12674,-
6. Cestovní náhrady10000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-