Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/163
Název projektuInovativní léčebné metody pohybového aparátu v úrazové chirurgii
ŘešitelKohut Jiří Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuÚspěšné léčení zlomenin je podmíněno účinnou vnitřní nebo vnější fixací tak, aby byla kost stabilizována a nedocházelo k nežádoucím pohybům fragmentů. V léčbě otevřených tříštivých zlomenin je indikována především zevní fixace. Vzhledem k možnému riziku ztráty mechanické stability soustavy kosti a fixátoru je nutné zajistit dostatečnou tuhost fixátoru a to za podmínek zaručujících účinnou léčbu a remodelaci kosti. Protože regenerace kosti v místě zlomeniny, je silně ovlivněna mechanickou zátěží vyvolanou fixátorem, je velmi důležité znát souvislost mezi zátěží a postupným hojením kosti tvorbou svalku. Nosnou oblastí projektu je výzkum a vývoj nového typu fixátoru pro zkvalitnění léčby zlomenin v jejich přímé návaznosti na proces včasné rehabilitace a zátěže, který bude sledován s využitím tlakových senzorů. Součástí projektu je i výzkum závislostí včasné zátěže operované končetiny na hojení zlomeniny, a tím i zkvalitnění pooperační rehabilitační péče a urychlení hojení. Zavádění nových operačních postupů a nová koncepce designu fixačních prvků v traumatologii významně sníží riziko opožděného hojení, vznik pakloubů nebo riziko vzniku infekce. Včasnější rehabilitací se zátěží končetin se zkrátí doba léčení zlomenin a sníží se i poúrazová úmrtnost během hospitalizace, především u starších pacientů s komordibitami. Hlavním cílem projektu je zlepšení zdravotního stavu pacientů, kteří utrpěli těžká poranění pohybového aparátu v pracovním procesu nebo při dopravních nehodách. Projekt bude řešen ve spolupráci s Traumatologickým centrem FNO
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Kohut
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude zavedení nového typu fixátoru do klinických testů a tím zlepšení zdravotního stavu a zkvalitnění léčebného procesu pacientů, kteří utrpěli těžká poranění pohybového aparátu v pracovním procesu nebo při dopravních nehodách. Projekt bude řešen ve spolupráci s Traumatologickým centrem FNO.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia74800,-74800,-
3. Materiálové náklady30200,-63731,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-23469,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady15000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady202000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky202000,-180000,-