Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/162
Název projektuCharakteristiky lomových ploch tvárného porušení uhlíkových ocelí
ŘešitelPodepřelová Adéla Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuTvárný lom konstrukčních uhlíkových ocelí je iniciován silnou plastickou deformací matrice na částicích sekundární fáze buď dekohezí částic a matrice anebo přelomením částic. Dutiny nukleují snadněji na větších částicích anebo na těch, které jsou velmi slabě svázány s matricí oceli. Nukleační plastická deformace je však také silně ovlivněna tvarem částic sekundární fáze a dokonce i jejich objemovým podílem v matrici. Typická jamkovitá topografie lomového povrchu, kdy lze často v úžlabí jamek pozorovat iniciační inkluze, může být zdrojem dalších informací o mechanismu utváření lomu. Všechny uvedené faktory mají ve své vzájemné příčinnosti vliv jak na lokální, tak i na celkovou rychlost disipace deformační energie, která ovlivňuje i napěťově deformační pole a velikost plastické zóny na čele trhliny, rychlost jejího šíření a topografické rysy lomové plochy. Pro velký technický význam tvárného poškození, zejména aby bylo dosaženo požadovaného vztahu pevnostních charakteristik a houževnatosti ocelí, byly v minulosti navrženy mikrostrukturní modely růstu a koalescence dutin anebo celého procesu tvárného porušení. Nebyla však provedena analýza, jak na základě těchto údajů predikovat mechanické vlastnosti ocelí při tvárném lomu a především, jak souvisí mikrostruktura těchto ocelí s jejich pevností a houževnatostí. To spolu s hledáním limitu houževnatosti budou hlavní úlohy tohoto projektu.
Členové řešitelského týmuIng. Adéla Podepřelová
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem výzkumu bude analýza souvislosti mikrostruktury uhlíkových konstrukčních ocelí s jejich pevností a houževnatostí a predikci jejich mechanických vlastností při tvárném porušení.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia74800,-74800,-
3. Materiálové náklady32200,-65230,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek28700,-0,-
5. Služby11300,-16272,-
6. Cestovní náhrady15000,-18000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-5698,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-