Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/161
Název projektuBiomedicínské inženýrské systémy XIII
ŘešitelPenhaker Marek prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.<br /> prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt navazuje na vědecko-výzkumnou činnost realizovanou v předchozích letech v rámci interních grantů Biomedicínské inženýrské systémy. Řešitelská skupina má tedy dostatek zkušeností s realizací a kvalitními výstupy projektů tohoto typu. Řešiteli projektu byli vždy doktorandi a nadějní studenti magisterského studia, kteří v rámci těchto projektů realizovali své disertační, diplomové práce. Projekt využívá také spolupráce osob z jiných fakult VŠB-TUO, neboť řešené problémy přesahují svou problematikou i do jiných specializací při řešení této vědecko-výzkumné činnosti.
V rámci projektu garantovaného školitelem doktorandů je Doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. jsou vytvořeny pracovní skupiny řešící dílčí úkoly projektu, které jsou složeny vždy z jednoho doktoranda či zaměstnance ve funkci vedoucí skupiny, případně zaměstnance ve funkci zodpovědného vedoucího skupiny, mladší doktorandi ve funkci řešitel a v neposlední řadě studenti ve funkci řešitelů dílčích problémů projektu. Projekt jednoznačně vede k výchově nadějných VaV pracovníků od analýzy konkrétních problémů, přes návrhy řešení a realizace až po presentaci výstupů dle aktuální vydané metodiky VaV MŠMT. Současně v tomto projektu chceme zaměstnat postdoky (Proto, Grepl, Kijonka) kteří výrazně přispějí k dosažení kvalitních výsledků VaV.

Průkaznost kvality podávaného projektu je, že byly v předchozích letech vždy řešeny aktuální vědecko-výzkumné problémy vycházející především z praxe. Dokladem toho je i řešením projektu, kde v minulém roce 2016 bylo publikováno přes 33 publikací, z toho dvanáct v impaktovaných žurnálech, 21 na konferencích uvedených v ISI WOK a SCOPUS. Výsledky řešení byly následně transformovány do Ochrany duševního vlastnictví v roce 2016, kde jsou dva podané patenty v ČR. Souhrnně projekt překročil předpokládané výsledky projektu dle evidence vědy a výzkumu metodiky MŠMT.
Na projektu se podílejí 100 % pouze pracovníci s nenulovým výkonem v RIV 2011. V roce 2016 vytvořil tým 486 RIV bodů.
V průběhu řešení projektu budou řešeny tyto dílčí úkoly:
1.Inerciální senzory II pro biomechanické aplikace - V rámci projektu bude realizováno řešení pro monitorovanou domácí rehabilitaci s využitím standardních rehabilitačních pomůcek osazených inerciálními senzory. Systém bude obsahovat jak nová hardwarová řešení pro přesná měření pohybů nových rehabilitačních pomůcek, tak softwarové aplikace ve formě rehabilitačních her implementovaných do vestavěných systémů nebo miniaturních PC. Další součástí projektu je analýza chůze s využitím pouze jednoho inerciální senzoru a analýzy dat s využitím kvaternionů.
2.Digitalizace oftalmologických cvičení II - Projekt se zabývá digitalizací diagnostických metod v oftalmologii a také digitalizaci HW trenažerů pro rehabilitaci očních poruch u dětí a dospělých. V rámci projektu budou navrženy SW algoritmy pro digitalizaci jednotlivých cvičení (Lancasterovo plátno, nácvik a prohlubování stereopse, hodnocení zrakové ostrosti, nácvik centrální rozlišovací schopnosti aj..), které budou nasazeny k testování na oční klinice. V dalším kroku pak bude realizována webová aplikace, která umožní na základě výše uvedených algoritmů rehabilitaci pacientů v domácím prostředí. Dále bude realizována EDC aplikace pro klinický záznam dat, který umožní jednoduchou správu uživatelů, pacientů a použité techniky a zároveň následné efektivní zpracování zaznamenaných dat.
3.VectoCariography IV - Moderní metody zpracování, sdílení a vyhodnocení elektrofyziologických dat si kladou za cíl konstrukci vektorkardiografu s Frankovými svody a softwaru pro záznam dat.
4.BioSensation IV – Předmětem výzkumu budou nové možnosti elektrochemických materiálů využitelných pro měření a stimulaci biologických objektů a objektivizace vlivů měření i s využitím pro CT a MRI zobrazovací techniky.
Členové řešitelského týmuBc. Jaroslav Adzima
doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
Bc. Daniel Bielčik
Ing. Iveta Bryjová
doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Bc. Radek Fajkus
Ing. Klára Fiedorová
Ing. Karel Fojtík
Ing. Jan Foltyn
Ing. Jan Grepl, Ph.D.
Ing. Radek Halfar
Bc. Michal Herout
Ing. Radek Hrabuška
MUDr. František Jurek
Ing. arch. Sandra Jüttnerová
Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
Ing. Jan Kijonka, Ph.D.
Ing. Tomáš Klinkovský
Ing. Lukáš Knybel, Ph.D.
Bc. Jan Nožička
Ing. David Oczka
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Bc. Jan Polomík
Bc. Matouš Procházka
Antonino Proto
Ing. Michal Ruttkay
Alžběta Straškrábová
Ing. Barbora Svobodová
Ing. Tomáš Urbanczyk
Bc. Jana Vajdíková
Ing. Jaroslav Vondrák
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Příprava a návrh řešení dílčích úkolů se opírá o dlouhodobou dílčí spolupráci založenou jak na osobních kontaktech tak institucionální spolupráci obou subjektů VŠB – TUO, FN Ostrava a Městské Nemocnice Ostrava v minulosti. Tato spolupráce je nyní zastřešena nejen formálně.
Globálním cílem je úspěšně aplikovat znalosti a dovednosti řešitelů v oblasti Biomedicínského inženýrství do řešení reálných praktických problémů z klinické praxe a zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky. Harmonogram řešení je následující: Analytická fáze proběhla v rámci přípravy žádosti projektu a všichni řešitelé mají jasnou představu, jaké problémy a s jakými kroky bude potřeba řešit. Fáze přípravy řešení zahrnuje období leden až březen – kdy bude zprovozněno měření v dílčích částech projektu a dokoupeny senzory a prostředky pro měření tak, aby byl připraven HW k měření a zprovozněny snímače pro snímání dat. Ve druhé fázi duben – srpen proběhnou testy a první měření na realizovaném HW. Data budou otestována na správnost a započne fáze předzpracování dat a odladění problémů v měřicích řetězcích a případně nespolehlivosti měření. Ve třetí fázi červenec až září, budou publikovány první dílčí výsledky měření a zpracování dat a současně budou řešeny problémy analýzy a vyhodnocení biosignálů a měřených dat. Současně budou magisterští studenti finalizovat realizační části diplomových prací. Ve čtvrté fázi září – prosinec budou k dispozici finální výsledky a hotové algoritmy a metodiky zpracování, optimalizace dat tak, aby byly podány užitné vzory, funkční vzorky, presentovány finální výsledky řešení a zpracovávaná závěrečná zpráva projektu. V této fázi se rovněž očekává odevzdání disertačních prací tří studentů PhD. studia a současně zahájení rigorózní zkoušky dalších jednoho doktoranda.
Dílčí cíle projektu vyplývají z jeho částí a to:
1.Inerciální senzory II pro biomechanické aplikace: Budou realizovány nové rehabilitační pomůcky s měření procesu rehabilitace. Budou sestaveny nové rehabilitační programy, které budou pacienta při rehabilitaci řídit. Bude vypracován systém konstrukce rehabilitačních her a následného vyhodnocení úspěšnosti řešení. Proběhnou testy realizovaných schémat a zařízení ve spolupráci s UP Olomouc a klinická studie v rámci spolupráce s FNO. Bude realizován nový low power senzor pro analýzu chůze.
2.Digitalizace oftalmologických cvičení II - Bude provedeno měření a testování algoritmů na pacientech během procesu diagnostiky a následné rehabilitace. Bude realizován vývoj algoritmů pro diagnostiku a rehabilitaci ve formě SW aplikací.
3.VectoCariography IV - Výstupem výzkumu v této oblasti by mělo být definování podpory diagnostiky na základě klasifikace prostorového pohybu vektoru u dílčích signálů.
4.BioSensation IV – Výstupem bude výzkumu možnosti elektrochemických materiálů pro měření a přenos bioelektrických signálů.
Výstupem v roce 2017 budou jednak dva podané patenty, a publikace v IF v cca. 5 ks. Samozřejmostí je podání návazných přihlášek do grantové agentury jako GAČR, FRVŠ, AV, MZ, 7RP, aj.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
161000,-175311,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)120000,-130830,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti41000,-44481,-
2. Stipendia350000,-400000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek180000,-87777,-
5. Služby320000,-200794,-
6. Cestovní náhrady285000,-432118,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory144000,-144000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1440000,-
Uznané náklady1440000,-
Celkem běžné finanční prostředky1440000,-1440000,-