Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/158
Název projektuVývoj algoritmů a systémů pro řídicí, monitorovací a bezpečnostní aplikace III
ŘešitelKoziorek Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuZákladním tématem projektu je aplikovaný výzkum využití elektronických mikroprocesorových systémů v oblasti zpracování signálů, řídicích systémů, robotiky, systémů pro zajištění funkční bezpečnosti, řídicích algoritmů a simulací. Projekt navazuje a dále rozvíjí problematiku řešenou v projektu s podobným zaměřením v rámci SP2016/162.
Hlavním úkolem předloženého projektu je podpora stávajících a zejména začínajících doktorandů při zapojení do výzkumu v této oblasti a jejich postupný přechod k řešení grantových projektů a realizaci smluvního výzkumu.
Předložený projekt má za cíl rozvoj výzkumných aktivit zejména ve třech oblastech:
1. Zpracování signálů v průmyslových řídicích systémech
2. Výzkum a vývoj v oblasti senzorových sítí a technologií IoT
3. Výzkum a vývoj v oblasti vestavěných a průmyslových řídicích systémů

Další informace o Předmětu výzkumu jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Dedek
Ing. Blanka Filipová, Ph.D.
Ing. Tomáš Dočekal
Ing. Matěj Golembiovský
Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Ing. Jakub Hlavica
Ing. Radek Hrabuška
Ing. Jakub Kolařík
Ing. Jaromír Konečný, Ph.D.
Ing. Jan Kotyza
doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Ing. Josef Kročil
Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
Ing. Markéta Venclíková
Ing. Martin Mikolajek
Ing. Tomáš Ondraczka
doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Ing. Michal Petřek
Ing. Martin Pieš, Ph.D.
Mgr. Roman Pilný
doc. Ing. Michal Prauzek, Ph.D.
Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
Ing. Vilém Srovnal, Ph.D.
Ing. Lucie Stará
Ing. Martin Stankuš, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je rozvoj aktivit aplikovaného výzkumu v oblasti průmyslových i vestavěných měřicích a řídicích systémů. Důraz bude kladen na intenzivní zapojení studentů magisterského a doktorského studia do řešení specifikovaných témat se záměrem motivace talentovaných studentů k spolupráci na VaV činnosti. Kromě realizace níže uvedených výstupů bude tudíž vedlejším cílem projektu také personální rozvoj a rozšíření odborné skupiny tak, aby byla schopna řešit připravované projekty aplikovaného výzkumu ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Projekt vychází z dlouhodobé výzkumné činnosti odborné skupiny Průmyslové automatizace a počítačů pro řízení, Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TU Ostrava. Projekt navazuje na v minulosti dosažené výsledky a dále je rozvíjí. Priorita bude v projektu kladena na podporu publikačních aktivit v časopisech s impaktním faktorem a dalších hodnocených výsledků.
Konkrétní cíle a oblasti řešení projektu jsou popsány také v bodě „Předmět výzkumu v rámci projektu“ v přiloženém dokumentu.
Předpokládaným výsledkem projektu bude:
- 10 publikací v časopisech s impaktním faktorem nebo nenulovým SJR (ve fázi recenzního řízení nebo již indexované na ISI WOK či Scopusu)
- 10 kvalitních konferencích (zejména Springer a IEEE, které budou indexovány v databázi Thomson ISI Proceedings a SCOPUS).
- Podání projektových přihlášek do grantových agentur dle aktuálních výzev vycházejících z témat řešených v projektu SGS (MPO, TAČR, GAČR, MSK, Horizon2020 apod., smluvní výzkumu formou HS)

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
48240,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)36000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12240,-
2. Stipendia489000,-
3. Materiálové náklady67760,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek210000,-
5. Služby250000,-
6. Cestovní náhrady195000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory140000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady1400000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky1400000,-