Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/157
Název projektuVývoj bezkontaktní metody pro snímání degradační činnosti v izolačních systémech
ŘešitelProkop Lukáš doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPříčinou degradačních procesů provázejících poruchy v izolačních systémech zvláště vysokonapěťových zařízení je výskyt částečných výbojů. Tyto výboje se projevují jako nízkoenergetické s doménou ve vysokofrekvenční oblasti. Konvenční metody umožňující diagnostikovat poruchu vysokonapěťových izolačních systémů pracují na principu snímání impulsní složky částečných výbojů, přičemž jako snímače jsou převážně používány kapacitní děliče pro analýzu napěťových signálů a Rogowského cívky pro analýzu proudového signálu. Oba případy principu snímání impulsní složky mají společnou nevýhodu související s náročnou instalací senzoru, v případě proudového principu jde o finanční náročnost Rogowského cívky, v případě napěťového principu jde o technologicky náročný proces instalace kapacitního děliče.
Cílem představeného projektu je vývoj nové metodiky pro detekci poruch vysokonapěťových izolačních systémů s využitím bezkontaktního snímání impulsní složky částečných výbojů prostřednictvím anténního snímače. Projekt naváže na výsledky předchozího zkoumání identifikace výbojové činnosti v rámci projektu SP2016/177, kde bylo pro detekci poruch ve vysokonapěťových izolačních systémech využito napěťového principu.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Radim Bača, Ph.D.
Ing. Vojtěch Blažek
Ing. Tomáš Buriánek
Ing. Peter Chovanec, Ph.D.
Bc. Jindřich Coufal
Bc. Paweł Franta
Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
Ing. Tomáš Ježowicz
doc. Ing. Michal Krátký, Ph.D.
Ing. Filip Krupa
Ing. Petr Kubalík
Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
Ing. Petr Lukáš, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Jakub Němčík
Ing. Michal Petružela
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Bc. Michal Ressler
Bc. Jiří Rigo
Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Zuzana Vávrová
Ing. Jan Vysocký
Ing. Ladislav Zjavka, PhD.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu bude vyvinuta nová bezkontaktní metoda pro detekci poruch ve vysokonapěťových izolačních systémech. Principem metody bude zpracování impulsní složky generované výbojovou činností snímané pomocí anténního snímače rozptylového elektromagnetického pole.
Výsledky výzkumu budou prezentovány na odborných tuzemských a zahraničních konferencích a dále publikovány v časopisech s IF a časopisech s nenulových SRJ.
Zpracování metodiky bude dále sloužit jako podklad pro zadání bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-0,-
2. Stipendia150000,-160000,-
3. Materiálové náklady98000,-61015,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek107000,-119527,-
5. Služby100000,-155467,-
6. Cestovní náhrady160100,-172691,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory74300,-74300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady743000,-
Uznané náklady743000,-
Celkem běžné finanční prostředky743000,-743000,-