Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/156
Název projektuMasivně paralelní modelování silně nelineárních procesů v mechanice
ŘešitelHoryl Petr prof. Ing., CSc., dr.h.c.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuImpakt navrhovaného projektu: Všechna témata zpracovávaná v projektu řeší aktuální a velmi náročné, silně nelineární problémy inženýrské praxe. Jde ve svých důsledcích o zvýšení užitné hodnoty buď nových anebo inovovaných výrobků. Nové řešení je založeno na jemnějších diskretizacích řešených struktur a tím zajištění spolehlivějších výsledků. HPC umožńuje realizovat řadu opakovaných rozsáhlých výpočtů, potřebných pro citlivostní analýzy. Dalším předmětem vývoje je pokročení ve vývoji SW ESPRESO za spolupráce 4 studentů magisterského studia.
Členové řešitelského týmuBc. Michal Bieleš
Bc. Jan Blokeš
Ing. Rostislav Čech
prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Ing. Marek Klemenc
Bc. Tomáš Kmínek
Ing. Pavel Kovář
Ing. Pavel Kovář
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Ing. Pavel Maršálek, Ph.D.
Bc. Pavel Pergler
Ing. Filip Zaoral
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je zapojit studenty do vývojových projektů IT4Innovations. Čtyři studenti budou pracovat na vývoji HPC knihovny ESPRESO s cílem zvýšit možnost jejího nasazení pro komerční účely. Konkrétně budou vytvářet vlastní skripty, pomocí kterých bude možné řešit inženýrské úlohy užitím skořepinových a nosníkových prvků, případně aplikovat různé druhy okrajových podmínek. Zejména jde o vysoce potřebnou úlohu předepjatých šroubů, často se vyskytujících v inženýrské praxi. Následně budou tyto algoritmy implementovány do knihovny ESPRESO. Další tři studenti budou studovat možnosti využití HPC pro průmyslové aplikace, především rozšíření nabídky smluvního výzkumu, např. pro dynamického testování sedadel a horolezeckých pomůcek. Jde o velmi rozsáhlé úlohy nelineární mechaniky. Jeden z doktorandů pokračuje ve srovnání spektrálních metod únavy s únavou vypočítanou v časové oblasti (tj. dynamické výpočty a rainflow pomocí Ansysu). Výsledkem by měl být návrh kritéria pro únavu ve spektrální oblasti pro využití v automobilovém průmyslu (využití metody Monte Carlo).
Postup řešení a specifikace cílů:
Školení nových účastníků pro výpočty na ANSELMU a SALOMONU do 31.1.2017
odevzdání diplomové práce Bc. Bieleše, Kováře a Blokeše do 18.6.2017
obhájení doktorské disertační práce Ing. P. Maršálka do 30. 8. 2017
napsání příspěvků na tradiční setkání uživatelů ANSYSU do 20.5.2017
napsání časopiseckých článků doktorandy do 30. 9. 2017
kontrola anglických textů do 31. 10. 2016
odeslání příspěvků redakcím do 15. 11. 2017
účast doktorandů na workshopech a školeních do 10. 12. 2017

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia164000,-164000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady55000,-55000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady219000,-
Uznané náklady219000,-
Celkem běžné finanční prostředky219000,-219000,-