Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/153
Název projektuAnalýza aspektů bezbariérového užívání veřejného prostoru
ŘešitelKocurová Petra Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuUrbanizovaný intravilán sídel, konkrétněji veřejné prostranství je definováno jako prostor přístupný veřejnosti. V tomto prostoru je řešeno mnoho aspektů technických, architektonicko - urbanistických, sociálních a provozních. Polyfunkční prostředí musí bezpodmínečně zajistit rovné příležitosti pro všechny jeho uživatele a s tím i spojený komfort při jeho užívání. Jednou ze znevýhodněných skupin jsou osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru, dále pak osoby manipulující s dětmi v kočárcích a senioři. Tito uživatelé, zejména pak skupina osob s omezenou schopností pohybu a orientace je svými indispozicemi ve veřejném prostoru značně omezena a klade na prostředí specifické požadavky.

Obsahem výzkumu je problematika zhodnocení detailů bezbariérových úprav z hlediska bezpečnosti a uživatelského komfortu znevýhodněných uživatelů veřejného prostranství. Pro zajištění samostatného a zejména pak bezpečného pohybu jsou prováděny variantní úpravy, které se vztahují k dané funkci bezbariérových prvků. Výzkum bude definovat tyto prvky s jejich příslušnými funkcemi a vzájemně porovnávat jejich význam a míru rizika. Bude zároveň také poukazovat na další možné aspekty vyskytující se zejména na trasách, u kterých se klade důraz na jejich bezbariérovost.

Bezbariérové užívání veřejného prostoru je již ve vyspělých zemích běžnou součástí stávajících staveb i běžným parametrem novostaveb. V zemích Evropské unie jsou tyto nároky definovány například předpisem Mezinárodního standardu, v České republice konkrétněji vyhláškou
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. I přes specificky definované požadavky na odstranění bariér se při jejich realizaci vytváří celá řada chyb.

Bude provedeno mapování bezbariérových úprav a detailů v případových studiích, zkoumání příslušných vazeb mezi nimi. Na základě podkladů se blíže specifikují potřeby uživatelů. Je nezbytně nutné zajistit minimálně požadavek bezpečnosti, tak aby nebylo ohroženo zdraví uživatelů ani okolních osob. Při následném určení základních parametrů bezpečnosti detailů bude možné vyhodnotit, které detaily jsou nejvíce rizikové. Definicí a popisem rizik se může následně zjednodušit optimalizace a správa bezbariérových úprav veřejného prostoru.

Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment. (Bezbariérové prostředí pro zdravotně postižené - Projektční manuál pro bezbariérové prostředí), Ministry of Social Affairs National Committee for the Disabled, UN, ESCWA, SOLIDERE, 2005.

BY ROSS ATKIN. Sight line: designing better streets for people with low vision. 1. vyd. London: Helen Hamlyn Centre, Royal College of Art, 2010. ISBN 9781907342288.

EUROPERAN UNION. Building construction - Accessibility and usability of the bulit environment. 2.4. 2011.

EUROPEAN UNION. Council Decision concerning the conclusion, by the European Community, of
the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, OJ L 23, 27.1. 2010.

Guidance on the use of tactile paving surfaces. (Návod na aplikaci hmatných povrchů), Ministerstvo dopravy Velké Británie, 2011.

UN WORLD HEALTH ORGANISATION. International Classification of Impairment, Disability and
Handicap (ICIH-2).

Přehled použitých metod:

Metody výzkumu budou založeny na kombinaci metody pozorování (sběr dat, analýza) s teoretickým přístupem vědecké syntézy sloužící k objasnění nových vztahů a zákonitostí mezi prvky.
Další uplatněné metody při řešení projektu:
• Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza – uplatnění při vyhodnocení parametrů jednotlivých detailů a rizikovosti řešených úprav.

Členové řešitelského týmu:

Ing. PETRA KOCUROVÁ – petulkakocurova@gmail.com, petra.kocurova@vsb.cz
Mgr. Ing. ALŽBĚTA BÍLKOVÁ - alzbeta.bi@seznam.cz, alzbeta.bilkova@vsb.cz

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Ing. Petra Kocurová je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství. Tématem její disertační práce jsou Aspekty bezbariérových tras v zastavěném území, a proto lze předpokládat, že nabyté poznatky využije pro její zpracování.
Mgr. Ing. Alžběta Bílková je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského inženýrství. Její disertační práce Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení a proto lze předpokládat, že nabyté poznatky využije pro její zpracování (zejména teoretické poznatky).

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:

1)hodnocené (SCOPUS, atd.):
BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ a Bohuslav NIEMIEC. Bezbariérové užívání dopravních uzlů Ostrava-Svinov a Katowice In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE, 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 6. vyd. 2016, 657-663. ISBN 978-80-87952-15-3.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The issue of barrier-free public places – the transport interchange Ostrava-Svinov. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Boca Raton: Taylor & Francis Group. 729–734. ISBN: 978-1-138-03224-8 (eBook ISBN: 978-1-315-39381-0).

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC, Diana ORSÁKOVÁ a Renata ZDAŘILOVÁ. Qualitative parameters of a public place and their analysis using a case study of the complex of the former bituminous coal mine of Karolina in Ostrava: Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering – Kim, Jung & Seo (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2016. 69-72. ISBN 978-1-138-02849-4.

2) nehodnocené:
BÍLKOVÁ, Alžběta. Bezbariérové uživání veřejného prostoru: Mezinárodní doktorandská konference - Kreativní město II - "Města v interakcích". Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2016.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The issue of barrier elimination in public spaces in the area of the ostrava-svinov transport hub. International journal of interdisciplinarity in theory and practice - ITPB. Romania: Editura Adurama, 2016(10), 113-116. ISSN: 2344-2409.

BÍLKOVÁ, Alžběta a Diana ORSÁKOVÁ. Frequent Mistates Connected with Barerier-free Solutions of Internal and External Environments: Proceedings 18th International Conference of PhD Students Juniorstav 2016. Brno: VUT, Fakulty of Civil Engineering, 2016. ISBN 978-80-214-5312-8 (the full text on the CD: ISBN 978-80-214-5311-1).


Členové řešitelského týmuMgr. Ing. Alžběta Bílková
Ing. Petra Kocurová
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je definice parametrů aspektů bezbariérového řešení ve veřejném prostranství a jejich následná analýza, zejména v tuzemském prostředí. Dalším cílem je ověřit jejich stávající stav, porovnat správnost provedení z hlediska kontinuity na danou legislativu či metodiku a přiřadit jim danou hodnotu. Toto hodnocení bude provedeno na základě míry plnění nároků na bezpečnost tzn. dle stupně rizika. Dílčím cílem projektu bude potvrzení či vyvrácení hypotézy o různé hodnotě bezbariérových úprav. Tento cíl by se mohl stát jedním z parametrů určujících optimalizaci správy stávajících bezbariérových detailů, zejména pro určování ideálních variant trasování, konkrétněji plánování generelů pěší dopravy v zastavěném území. Může být také parametrem pro minimalizaci dodatečných úprav (ekonomická efektivita), při zachování dané míry bezpečnosti u jejich užívání.

Časový harmonogram projektu:

únor 2017 – březen 2017:
Sběr dat a podkladových materiálů; prohloubení znalostí studiem literatury a odborných publikací a metodik; terénní pozorování, vytipování rizikových detailů, vydefinování hodnotících indikátorů a jejich separace; stanovení míry vlivu a rizik jednotlivých indikátorů, modelování variant detailů, příprava článku pro recenzované periodikum a konferenci.

duben 2017 - červenec 2017:
Modelování grafických výstupů; příprava článku na konferenci.

srpen 2017 - listopad 2017:
Příprava článku pro recenzované periodikum; popř. korekce článku pro recenzované periodikum.

prosinec 2017:
Vyhodnocení, závěrečná zpráva, prezentace výsledků výzkumu.

Výsledky:

2x článek ve sborníku evidovaného v databázi SCOPUS
Aktivní účast: Juniorstav 2017 26. 1. 2017
Scientific Conference SGEM Vienna 28. - 31. 3. 2017
QUAERE 2017 (květen)
Případně: konference MI Karlovy Vary 2017 (červen)

1x článek v časopise Jsc
European Planning Studies
Journal of Engineering and Applied Sciences
Architektúra a Urbanizmus
Urbani izziv

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia73300,-73300,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby15700,-3700,-
6. Cestovní náhrady0,-12000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-