Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/149
Název projektuVýzkum produktivních a ekologicky úsporných výrobních technologií
ŘešitelPetrů Jana doc. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt se bude zabývat analýzou aspektů technologie obrábění a aditivní technologie výroby a jejich optimalizace s ohledem na opotřebení, trvanlivost a živostnost nástrojů, návrh vhodných výrobních parametrů, řešení ekonomických i ekologických úspor při výrobě.

Projekt bude obsahovat vzájemné propojené části:
1) Výzkum vysokorychlostního obrábění na dosažené profilové a plošné parametry mikrogeometrie povrchu optickou metodou (odpovědný řešitel dílčí části doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.)
Předmětem řešení projektu je experimentální činnost zaměřená na výzkum aspektů a efektů vysokorychlostního a vysokoposuvového obrábění strojírenských materiálů a vlivu na výsledné mikrogeometrické nerovnosti povrchu. Právě studium vlastností povrchové vrstvy napomáhá hodnocení vlivů technologických procesů a pracovních podmínek na kvalitu povrchové vrstvy obrobku. Zaměření projektu bude cíleno na hodnocení topografických charakteristik po frézování, tzv. anizotropních periodicky orientovaných ploch, posuzovaných klasickou dotykovou, ale také optickou metodou využitím nově zakoupeného zařízení Alicona. Vyjma uvedených parametrů obrobeného povrchu bude možno využitím optického mikroskopu detailně a efektivně sledovat průběh opotřebení břitu řezného nástroje při obrábění.

2) Výzkum vlivu výkonu laserového paprsku na vnitřní strukturu 3D výtisků z práškového kovu vyrobených aditivní technologií Selective Laser Melting (odpovědný řešitel dílčí části Ing. Marek Pagáč, Ph.D.)
V průběhu řešení projektu bude naplánována a realizována experimentální činnost v oblasti vlivu výkonu laserového paprsku a jeho směřování do stavebního prostoru na velikost a tvar vnitřní struktury dosažené tavením práškového kovu na 3D tiskárně Renishaw AM 400 metodou Selective Laser Melting. Pomocí materiálového výzkumu a optického mikroskopu bude sledována kvalita a parametry drsnosti povrchu stavby. Další část experimentální činnosti bude věnována pevnostním analýzám s ohledem na velikost a tvar vnitřní struktury stavby.

3) Výzkum vlivu řízené úpravy ostří řezného nástroje na proces obrábění (odpovědný řešitel dílčí části Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.)
V průběhu řešení projektu bude naplánována a realizována experimentální činnost, na jejímž základě proběhne výzkum vlivu řízené úpravy ostří řezného nástroje na průběh procesu obrábění, dosaženou integritu obrobeného povrchu. Vyjma integrity obrobeného povrchu materiálu, bude také sledováno a měřeno opotřebení nástroje a jednotlivé parametry integrity povrchu řezného nástroje.

4) Využití přípravků v automobilovém průmyslu (odpovědný řešitel dílčí části prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica)
Automobilový průmysl je jedním ze stěžejních oborů našeho hospodářství. Neplatí to pouze o velkých montážních závodech, ale existuje i široká síť subdodavatelů, kteří zajišťují zaměstnanost v různých regionech Čech a Moravy. Jedno ze subdodavatelských skupin je skupina zabývající se osvětlením vozidla. V rámci projektu SGS bude zaměřena pozornost na návrh a konstrukci zařízení pro výrobu modulů do světlometů. Další oblastí pak bude návrh přípravků pro demontáž jednotlivých částí sestavy bez jejich poškození s možností jejich dalšího použití. Práce budou koordinovány ve spolupráci se společností, která se zabývá výrobou brzdových systémů pro osobní automobily.
Členové řešitelského týmuFilip Aujezdský
Bc. Vojtěch Blaženec
Bc. Lukáš Blažek
Bc. David Brotánek
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Ing. Pavel Bulawa
Bc. Richard Byrtus
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Bc. Lukáš Dušek
Bc. Jan Ermis
Bc. Daniel Grygar
Ing. Jiří Hajnyš, Ph.D.
Bc. Ondřej Havlíček
Bc. Jakub Jakeš
Bc. Michal Jurčík
Bc. Vlastimil Juřica
Ing. Dalibor Jurok
Bc. Karel Kaszperydes
Bc. Zdeněk Koreník
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Bc. Veronika Nováková
doc. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
doc. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Bc. Jiří Olehla
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Bc. Barbora Prokopová
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Jan Schiffner, DiS.
Ing. František Špalek
Ing. Tomáš Szotkowski
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Bc. Richard Turek
Bc. Ondřej Večeřa
Ing. Ondřej Vortel
Ing. Karel Zbořil
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Konkrétní dílčí cíle projektu:
add1) Cílem projektu bude pomocí optické metody a zakoupeného optického zařízení Alicona analyzovat a zhodnotit vliv vysokých řezných parametrů, řezného materiálu a geometrie nástroje na kvalitu povrchové vrstvy obrobených součástí ze strojírenských materiálů.
add 2) Cílem projektu je analyzovat a optimalizovat vnitřní tvar struktury 3D výtisků s ohledem na snížení hmotnosti stavby, zvýšení pružnosti a pevnosti a snížení výrobních nákladů.
add 3) Cílem projektu bude zmapovat a prakticky ověřit vliv řízené úpravy ostří řezného nástroje na proces obrábění (soustružení a frézování), na stabilitu procesu (vibrace a dynamické zatížení soustavy), na způsob a velikost opotřebení, dosaženou trvanlivost řezného nástroje, integritu obrobeného povrchu a řezného nástroje (drsnost povrchu, zpevnění, zbytková pnutí).
add 4) Návrh a konstrukce dílčích skupin zařízení pro výrobu modulů do světlometů. Zařízení bude univerzálního charakteru využitelné po drobné úpravě i k výrobě modulů odlišných parametrů. Dále se bude jednat o návrh a konstrukci přípravků pro demontáž brzdových pístků a pro demontáž podvozkového komponentu s cílem ušetření demontovaných ložisek k opětovnému použití.

Jako výstupy projektu v souladu s metodikou RVVI se předpokládá:
- min. 1 článek v časopise s IF;
- min 2 články na konferenci, která má indexovaný sborník na WoS nebo
SCOPUS nebo 2 články v časopise z databáze SCOPUS nebo WoS;
- 1 obhájená disertační práce;
- 10 diplomových prací;
- 1 obhájené teze disertační práce.

Harmonogram řešení projektu:
jaro 2017 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2017 – realizace experimentů.
podzim 2017 – měření a vyhodnocení dat, ověření.
zima 2017 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia100000,-100000,-
3. Materiálové náklady175000,-272000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek97000,-0,-
5. Služby160000,-160000,-
6. Cestovní náhrady80000,-80000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory68000,-68000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady680000,-
Uznané náklady680000,-
Celkem běžné finanční prostředky680000,-680000,-