Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/143
Název projektuVýzkum a vývoj robotických systémů
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuHlavním předmětem výzkumu bude zvyšování adaptibility robotických systémů využitím modularity na úrovni mechanické struktury, hardwaru i softwaru. Budou zkoumány a vyvíjeny prostředky za účelem zvyšování hodnoty modulárního mobilního robotu a bude tak navázáno na výstupy předchozího projektu.
Další významnou oblastí bude výzkum návrhových algoritmů pro prvotní syntézu mechanické struktury nohy čtyřnohého kráčejícího robotického systému. Dosažené výsledky budou ověřovány na mobilním robotickém systému, který byl pro tyto účely realizován v rámci předchozího projektu. V rámci dalšího vývoje kráčejících robotických systémů budou zkoumány HW a SW prostředky potřebné pro řízení pohonů za účelem plynulé chůze v dynamicky se měnícím okolním prostředí robotu.

Členové řešitelského týmudoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Bc. Vít Fichna
Bc. Karel Gattnar
Ing. Stefan Grushko
Ing. Dominik Heczko
Bc. Stanislav Herudek
Ing. Daniel Huczala
Ing. Jan Jochec
Bc. Lukáš Káňa
Bc. Vít Kaštovský
Ing. Petr Kopec, Ph.D.
Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Jan Lipina, Ph.D.
Ing. Jakub Mlotek
Ing. Petr Oščádal
Ing. Robert Pastor
Ing. Robert Pastor
Ing. Lukáš Podešva
Ing. Petr Široký
Ing. Jiří Skalický
Ing. Jiří Suder
Bc. Václav Sýkora
Ing. Michal Vocetka
Bc. Daniel Vrbka
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Zvyšování hodnoty dílčích prvků modulárního robotického podvozku. Vývoj dalších doplňkových modulů pro rozšíření funkcí modulárního podvozku. Snižování energetické náročnosti provozních stavů modulárního robotického podvozku a jeho doplňkových modulů.

2. Syntéza vnitřního senzorického subsystému pro detekci stavových parametrů čtyřnohého a dvounohého kráčejícího systému. Vývoj SW prostředků řízení kráčejících robotických systémů.

3. Příprava a ověření výukových materiálů k provozu a programování výukového robotizovaného pracoviště ve formě souboru řešených úloh. Návrh a realizace alternativních zabezpečovacích prvků pracoviště pro předvedení jejich funkcí a vlastností v rámci výuky.

4. Výzkum a vývoj robotického systému pro studentskou soutěž rover challenge. Zahájení vývoje platformy pro dlouhodobý vývojově výzkumný projekt a aplikaci projektového přístupu k výuce relevantních předmětů.

Realizované prototypy zařízení a subsystémů budou vykázány v podobě funkčních vzorků v minimálním počtu 4 kusů. Výsledky z jednotlivých výzkumných oblastí budou rovněž prezentovány na konferencích a v odborných publikacích. Předpoklad je minimálně 6 recenzovaných publikací z toho 4 indexované (Scopus, WoS).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
53600,-53600,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)40000,-40000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13600,-13600,-
2. Stipendia446400,-446400,-
3. Materiálové náklady70000,-70555,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek232766,-348223,-
5. Služby220000,-99283,-
6. Cestovní náhrady15000,-19705,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory115307,-115307,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1153073,-
Uznané náklady1153073,-
Celkem běžné finanční prostředky1153073,-1153073,-