Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/140
Název projektuNávrh (vytvoření) kategorizace zdrojů umožňující zvládání mimořádných událostí ke vztahu ke komunitě
ŘešitelPolcarová Eliška Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuZdůvodnění aktuálnosti řešení problematiky:
Na základě vědeckých výzkumů a prováděných statistických výpočtů je patrné, že celosvětově narůstá množství a zvyšují se dopady vznikajících mimořádných událostí [1]. Základními důvody lze spatřovat především ve zvyšující se hustotě zalidnění, technologickém rozvoji a, v případě rozvinutých států také snižující se úrovni obecné připravenosti následkům podobných událostí čelit. To je svázáno především se zvyšující se životní úrovni, která však vytváří falešnou iluzi bezpečí. Tato skutečnost se týká i obyvatel České republiky [2]. Vzhledem k tomu, že existuje více definic mimořádných událostí, bude v tomto projektu mimořádná událost chápána dle Zákona o Integrovaném záchranném systému (dále IZS) [3]. Z obecného pojetí je za bezpečnost svých občanů odpovědný stát. Tato skutečnost vychází již z Ústavy ČR [4]. Na nejnižší úrovni veřejné správy tato povinnost náleží obcím. Obec se podílí na ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti obyvatel či komunit před i během MU a to prostřednictvím vybraných složek IZS [5][6] . Historicky, je bezpečnost zajišťována bez podílu jednotlivých občanů. Aktuální trendy však směřují ke zvyšování připravenosti obyvatelstva s cílem zajištění základní úrovně sebeochrany právě ohroženými obyvateli resp. na úrovni komunit. Pro tento trend se vžilo označení „resilience“ [7]. Ta je chápána jako jakákoli událost, která může nějak ovlivnit životy obyvatelstva nebo komunit na ohroženém území a způsobit škody na zdraví či majetku Přičemž termín „komunita“ může být chápán v závislosti na užití od úrovně „širší rodiny“ až po stát (resp. společenství obyvatel státu). V rámci tohoto, připravovaného projektu se předpokládá maximální úroveň komunity v rozsahu obce. Cílem projektu pak bude posouzení úrovně připravenosti komunity z pohledu dostupných zdrojů a porovnání této úrovně s nově definovanou „minimální úrovní“. K dosažení tohoto cíle budou využity především dostupná statistická data a databáze, předpokládá se také vlastní výzkum.
[1]https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016
[2]KRISTLOVÁ, Eliška. Eskalace bezpečnostních hrozeb a jejich relace ke kulturním akcím. Studentská vědecká a odborná činnost. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2016. 20 s
[3]Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
[4]Ústavní zákon České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
[5]Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
[6]Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
[7]http://veronica.cz/?id=583

Předmět projektu:
Předmětem navrhovaného výzkumného projektu je řešení problematiky hodnocení připravenosti (resilience) komunit na zvládání mimořádné události.

Projekt je zaměřen převážně na tyto oblasti:
1.Teoretické vymezení připravenosti komunity na zvládání mimořádné události
2.Analýza stanovení minimální úrovně zdrojů a jejich typů nezbytných pro přežití
3.Návrh algoritmu hodnocení zdrojů připravenosti komunity pro řešení mimořádné události

Členové řešitelského týmuIng. Eliška Polcarová
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Ing. Hana Štverková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Bc. Veronika Váňová
Mgr. Jana Wojnarová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupu:
Cíl projektu:
Cílem projektu je návrh kategorizace dostupných zdrojů umožňující zvládání mimořádné události ve vztahu k definované komunitě.
Projekt bude realizován v součinnosti s využitím simulačního pracoviště SIMPROKIM, identifikační číslo projektu VG20102015043.

Dílčí cíle projektu:
1. Analýza problematiky resilience či komunit
2. Analýza dat dostupných informačních systémů
3. Vytvoření postupu pro kategorizaci zdrojů
4. Vazba zdrojů na komunity

Časový harmonogram:
I.Březen – duben: Analýza zhodnocení současného stavu řešení problematiky v ČR
II.Duben – červenec: Sběr a komplexní zpracování údajů z dostupných informačních systémů
III.Červenec – říjen: Zpracování výsledků a vytvoření vhodného algoritmu pro posouzení vazeb mezi vybranými zdroji a komunitou
IV.Říjen – prosinec: Závěrečná zpráva projektu
Prezentace průběžných výsledků a výsledku řešení na odborné konferenci a časopisech bude prováděná průběžně.

Přínos projektu:
Výsledky získané v rámci tohoto řešeného projektu mohou sloužit jako podklad pro zpracování disertačních prací studentů doktorského studia a budou využitelné a využity v rámci výuky bakalářského a magisterského studia a také v rámci specializovaných cvičení připravovaných na pracovišti SIMPROKIM

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia60000,-
3. Materiálové náklady10000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-
5. Služby7000,-
6. Cestovní náhrady10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady94000,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky94000,-