Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/139
Název projektuOptimalizace algoritmů numerického modelu pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP
ŘešitelVašek Jakub Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br /> Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPOPIS PROJEKTU (PŘEDMĚT VÝZKUMU)

ROZBOR STAVU PROBLEMATIKY V ČR I VE SVĚTĚ:

V souvislosti s analýzou vzájemné interakce základových konstrukcí s podložím je řadu let spojen rozvoj interakčních modelů [1, 2, 7]. Cílem a aplikací interakčního modelu je co možná nejlépe vystihnout chování základové konstrukce a podloží [6, 8], což by umožnilo dostatečně spolehlivý a zároveň ekonomicky efektivní návrh základů.

S nástupem výpočetní techniky a jejím rozvojem se začaly i při řešení interakčních úloh mezi základem a podložím využívat numerické metody. K nejznámějším numerickým metodám patří metoda hraničních prvků (MHP) a metoda konečných prvků (MKP) [4, 11]. Druhá zmíněná metoda bude aplikována i v Studentské grantové soutěže 2017 (SGS).

Metoda konečných prvků je univerzální variační metoda, při jejímž využití je řešená oblast diskretizována na konečné prvky, což umožňuje řešení i složitých úloh. Numerickými modely na bázi metody konečných prvků (MKP) se v minulosti i v současnosti zabývají zahraniční odborníci (např. Zienkiewicz a Taylor [12], Králik [10] a další) i čeští odborníci (např. Čajka [3], Kolář, Němec [9]). Interakční úlohy je v současnosti možné řešit s využitím programů pracujících na bázi metody konečných prvků. Mezi výpočetní programy zabývající se interakčními úlohami patří Scia Engineer [16], Ansys [13], Trimas [15], Plaxis [14] nebo také MKPINTER na který je zaměřena tato SGS.

Navzdory řadě více či méně komerčních výpočetních programů, nebyl stále nalezen takový výpočtový model, který by přesně vystihoval chování základové konstrukce a podloží při jejich vzájemné interakci. Náročnost návrhu výstižného statického řešení základových konstrukcí spočívá hned v několika aspektech, mezi které patří např. vliv fyzikálně-nelineárního chování konstrukce či nejistoty spojené s popisem vlastností a chování základové půdy, která je materiálem přirozeným a její vlastnosti nelze jednoznačně určit. Navzdory zmíněným nejistotám způsobeným vstupními parametry je metoda konečných prvků výborným výpočetním nástrojem celé škály úloh, včetně úloh interakčních.

Protože v současnosti neexistuje obecně platný model podloží, mohou se lišit výsledky řešení v závislosti na volbě modelu podloží, které jsou postupně zdokonalovány [4, 7, 8]. Hodnoty sedání základů vypočítané obvyklými metodami příliš neodpovídají skutečnému sedání základů. Proto se v České republice i ve světě provádějí experimentální měření za účelem zpřesnění metod výpočtů [1, 2, 6, 8].

Numerické modely vhodné pro analýzu interakce základ - podloží se v současnosti stále rozvíjejí a zdokonalují [7, 11]. Při použití prostorových prvků v 3D modelech vytvořených na bázi MKP jsou výsledné hodnoty veličin ovlivněny řadou parametrů, kterými jsou např. velikost modelované oblasti, volba okrajových podmínek, hustota a tvar konečnoprvkové sítě, jak bylo dokázáno v [5]. Tento nedostatek byl odstraněn návrhem řešení výpočtu kontaktního napětí a sedání podloží na povrchu modifikovaného poloprostoru pomocí izoparametrických prvků a numerické integrace [4]. Zmíněné řešení bylo v minulosti navrženo školitelem projektu. Z důvodu malé kapacity zastaralých datových struktur je oblast navrženého řešení omezena na 64 prvků s 81 uzly. Původní řešení nesplňuje současné požadavky a nároky související s rozsahem úloh. Současná úroveň výpočetní techniky umožňuje celkové rozšíření programu, a proto bude nově provedeno zásadní přepracování stávajících algoritmů i jednotlivých procedur do programovacího jazyka Delphi. Nově tedy bude možno řešit výrazně rozsáhlejší a komplexnější typy úloh, než je tomu v případě původního řešení. Projekt SGS 2017 bude navazovat na práce provedené během SGS 2015 a SGS 2016, v rámci nichž byla část původních procedur již upravená a byla ověřena funkčnost nově naprogramovaného algoritmu a bezchybnost výpočtů. Při řešení projektu SGS 2017 budou také využity poznatky z vědeckovýzkumného projektu podporovaného v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje vědy a výzkumu pro rok 2014 a 2015, na něhož bude projekt Studentské grantové soutěže (SGS) rovněž navazovat. SGS 2017 bude také navazovat na výsledky experimentálních zatěžovacích zkoušek probíhajících na zkušebním zařízení vybudovaném v areálu FAST, VŠB - TU Ostrava. Hodnoty naměřené během experimentu budou srovnány s hodnotami získanými analýzou v programu MKPINTER, jehož algoritmus bude v rámci SGS přepracován do programovacího jazyka Delphi.


[1] Aboutalebi, M. – Alani, A. – Rizzuto, J. – Beckett, D.: Structural behaviour and deformation patterns in loaded plain concrete ground-supported slabs.
Structural Concrete. 2014, roč. 15, č. 1, s. 81-93. ISSN 1464-4177, DOI
10.1002/suco.201300043.

[2] Alani, A. – Aboutalebi, M.: Analysis of the subgrade stiffness effect on the behaviour of ground-supported concrete slabs. Structural Concrete. 2012, roč.13, č. 2, s. 102-108. DOI: 10.1002/suco.201100043.

[3] Cajka, R.: Analysis of Stress in Half-space using Jacobian of Transformation and Gauss Numerical Integration, Advanced Materials Research, Switzerland, 2013, p. 178-186.

[4] Čajka, R. - Numerical Analysis of Contact Pressure under Shallow
Foundation. International Symposium on Shallow Foundations FONDSUP
2003, 2003, Paris, France, ISBN 2-7208-0355-3.

[5] Cajka, R. – Labudkova, J.: Dependence of deformation of a plate on the
subsoil in relation to the parameters of the 3D model, International Journal ofMechanics, Volume 8, Pages 208-215, ISSN: 1998-4448, 2014.

[6] Fedorovskii, V. – Shulyat´ev, S.: Construction of the Ukraina Hotel as an
Example of Interaction between its Bed, Foundation, and Superstructure. Soil
Mechanics & Foundation Engineering. Volume 50, Issue 6, 2014, Pages 242-
250. DOI: 10.1007/s11204-014-9241-4.

[7] Gryczmanski, M., Analytical and numerical subsoil models for
soilfoundation interaction problems, Studia Geotechnica et Mechanica Volume
16, Issue 3-4, 1994, Pages 29-72, ISSN: 01376365.

[8] Huang, X. – Liang, X. – Liang, M. – Deng, M. – Zhu, A. – Xu, Y. –
Wang, X. – Li, Y.: Experimental and theoretical studies on interaction of beam
and slab for cast-in-situ reinforced concrete floor structure. Journal of Building
Structures / Jianzhu Jiegou Xuebao. 2013, ISSN 1000-6869, Volume. 34, No.
5, p. 63-71.

[9] Kolář, V., Němec, I.: Energetická definice a algoritmy nového modelu podloží. Stavebnícky časopis 26, č. 7, VEDA Bratislava, 1978, s. 565 – 581.

[10] Králik, J.: Statická analýza konštrukčných systémov, Ateliérová tvorba, Brastislava, STU, 275 s., 1992.

[11] Sadecka, L. - Finite/infinite element analysis of thick plate on a layered foundation, Computers and Structures, Volume 76, Issue 5, 15 July 2000,Pages 603-610, DOI: 10.1016/S0045-7949(99)00180-7.

[12] Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L.: The Finite Element Method, Volume 2: Solid Mechanics, Oxford, Butterworth-Heinemann, 479 p., ISBN 0-7506-5055-9, 2000.

[13] ANSYS. Komerční software. [on-line]. . Pennsylvania, USA, 2015

[14] PLAXIS 3D, Reference Manual, 2013.

[15] TRIMAS: model vrstevnatého podloží, RIB stavební software s.r.o., 07/97

[16] Základové konstrukce a podloží, Příručka k systému Nemetschek Scia Engineer.PŘEHLED POUŽITÝCH METOD

V původním programu MKPINTER je interakce řešena pomocí numerické integrace výpočtů napjatosti a sedání modifikovaného pružného poloprostoru pomocí strukturní pevnosti. Pro výpočet sedání a kontaktního napětí je použit jakobián transformace. K numerické analýze je použita metoda konečných prvků (MKP). Zmíněný princip výpočtu byl v rámci předchozích projektů již ověřen a bude tedy zachován. V programu jsou implementovány izoparametrické konečné prvky.

Náplní projektu je transformace algoritmu programu MKPINTER z původně využitého programovacího jazyka Pascal do modernějšího jazyka Delphi. Důvodem je zejména nekompatibilita dnes běžného počítačového vybavení s programem MKPINTER v původní jazykové mutaci. Vlivem odlišností programovacích jazyků Pascal a Delphi je nutné původní algoritmus přetvořit tak, aby byl funkční také v Delphi. Transformace spočívá ve změně zdrojového kódu do podoby odpovídající požadavkům programovacího jazyka Delphi. Původní procedury tedy budou upraveny a nově naprogramovány v programovacím jazyce Delphi. Původní myšlenky dříve navrženého řešení vzájemné interakce základové konstrukce s podložím zůstanou zachovány, popřípadě budou rozšířeny o nově nabyté zkušenosti.

Z uvedených důvodů vyplývá, že je nutné přizpůsobit všechny dílčí procedury a funkce programu tak, aby byl výsledný program funkční a celistvě využitelný k provádění potřebných výpočtů, ale zároveň aby byla možnost program dále rozvíjet.

V původních algoritmech v programovacím jazyce Pascal je oblast řešených úloh s ohledem na kapacitu zastaralých datových struktur omezená na 64 prvků a 81 uzlů. Navíc je nekompatibilní se softwarem současných počítačů. V algoritmech optimalizovaných v rámci SGS 2017 v programovacím jazyce Delphi bude kapacita řešených úloh zvýšená. Nová verze programu bude umožňovat použití modelů s větším počtem konečných prvků. Možnost využití většího počtu prvků a uzlů vede mimo jiné k větší přesnosti dosažených výsledků a řešení rozsáhlejších inženýrských úloh. Výrazným přínosem je především to, že nový programovací jazyk v Delphi zajišťuje kompatibilitu se softwarem současných počítačů. Současný projekt navazuje na předchozí projekty zabývající se daným tématem a klade si za cíl posunout vývoj programu do podoby funkčního programového vybavení.

V projektu je plánována také validace výsledků s výpočty provedenými v původní verzi programu a také s daty naměřenými během experimentálních zatěžovacích zkoušek na FAST, VŠB - TU Ostrava.ZDŮVODNĚNÍ ZAPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ TÝMU:

prof. Ing. Radim Čajka, CSc. (školitel) - hlavní konzultant, autor původních algoritmů a navrženého řešení v programu MKPINTER.

Ing. Jakub Vašek – publikační činnost, programování dílčích funkcí a procedur, technická pomoc při programování.PŘEDCHOZÍ DOSAŽENÉ VÝSLEDKY ČLENŮ TÝMU:

Jsc Články v časopisech zařazených do databáze SCOPUS/WOK:

[1] Cajka, R. – Labudkova, J.: Dependence of deformation of a plate on the subsoil in relation to the parameters of the 3D model, International Journal of Mechanics, Volume 8, Pages 208-215, ISSN: 1998-4448, 2014.
[2] Labudkova, J., Cajka, R., Numerical modeling of the subsoil-structure interaction, (2016) Key Engineering Materials, 691, pp. 333-343. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.691.333, 2016.
[3] Cajka, R., Mynarcik, P., Labudkova, J., Experimetal measurement of soil-prestressed foundation interaction (2016) International Journal of GEOMATE, 10 (4), pp. 2101-2108, 2016.
[4] Cajka, R., Labudkova, J., Mynarcik, P., Numerical solution of soil - foundation interaction and comparison of results with experimetal measurements, (2016) International Journal of GEOMATE, 11 (1), pp. 2116-2122, 2016.
[5] Mynarcik, P., Labudkova, J., Koktan, J., Experimental and numerical analysis of interaction between subsoil and post-ensioned slab-on-ground, (2016) Jurnal Teknologi, 78 (5-4), pp. 23-27, DOI: 10.11113/jt.v78.8530, 2016.
[6] Labudkova, J., Cajka, R., Comparing the rigidity of the prestressed and non-prestressed foundation (2016) Jurnal Teknologi, 78 (5-2), pp. 111-116, 2016.
[7] Vašek, J., Sucharda, O.: Numerical Analysing the Parabolic Catenary. In: Proceeding of the international conferences : AMATH'13, DIMACOG'13, CSECS'13, IPPR'13, REMOTE'13, COSTMA'13, USCUDAR'13 : Budapest, Hungary, December 2013. [Maďarsko] : WSEAS Press, 2013, s. 280-286. ISBN: 978-960-474-351-3.
[8] Sucharda, O., Vašek, J., Kubošek, J.: Elastic-plastic calculation of a steel beam by the finite element method. International Journal of Mechanics, Volume 9, 2015, s. 228-235, ISSN: 1998-4448.
[9] Vašek, J., Sucharda, O., Numerical Analysing the Parabolic Catenary. In: Proceeding of the international conferences : AMATH'13, DIMACOG'13, CSECS'13, IPPR'13, REMOTE'13, COSTMA'13, USCUDAR'13 : Budapest, Hungary, December 2013. [Maďarsko] : WSEAS Press, 2013, s. 280-286. ISBN: 978-960-474-351-3.
[10] Sucharda, O., Vašek, J., Kubošek, J., Elastic-plastic calculation of a steel beam by the finite element method. International Journal of Mechanics, Volume 9, 2015, s. 228-235, ISSN: 1998-4448.

– Články v časopisech: v tisku, popř. před zařazením do databází SCOPUS/WOK:

[11] Labudkova, J. – Cajka, R.: Experimental measurements of subsoil-structure interaction and 3D numerical models, Perspectives in Science (2015), doi:10.1016/j.pisc.2015.11.039, 2015, (v tisku).
[12] Labudkova, J. – Cajka, R.: Comparison of Analysis of Linear Inhomogeneous and Nonlinear Half-Space in Foundation-Subsoil Interaction, International Journal of Mechanics, ISSN: 1998-4448, 2016, (v tisku).
[13] Pazma, P. – Labudkova, J. – Halvonik, J.: Experimental verification of secondary effects of prestressed beam at ULS, Perspectives in Science (2015), doi:10.1016/j.pisc.2015.11.043, 2015, (v tisku).
[14] Fillo, L. – Augustin, T. – Knapcova, V. – Labudkova, J.: Influence of footings stiffness on punching resistence, Perspectives in Science (2015), doi:10.1016/j.pisc.2015.11.034, 2015, (v tisku).
[15] Cajka, R. – Labudkova, J. – Mynarcik, P.: 3D numerical model in nonlinear analysis of the interaction between subsoil and sfcr slab, International Journal of GEOMATE, 2016. (v tisku).
[16] Labudkova, J. – Cajka, R.: Numerical analyses of interaction of steel-fibre reinforced concrete slab model with subsoil, Frattura ed Integrità Strutturale, 2016, (v tisku).
[17] Labudkova, J. – Cajka, R.: Application of the 3D Numerical Model of the of Subsoil - Structure Interaction and Comparison of the Results with Experimentally Measured Values, Key Engineering Materials, Static and dynamic calculations of reinforced concrete structures made using FEM, 2016.
[18] Kubosek, J., – Labudkova, J.: Determination of material parameters for nonlinear analysis of reinforced concrete, Key Engineering Materials, Static and dynamic calculations of reinforced concrete structures made using FEM, 2016.

D Články ve sbornících z konferencí zařazených do databáze SCOPUS/WOK:

[19] Labudkova, J., Cajka, R., Application of an inhomogeneous halfspace for the solution of foundation-subsoil interaction based on the finite element method (2015) Civil-Comp Proceedings, 108, 2015.
[20] Cajka, R., Labudkova, J., Finite element analyses of soil-foundation interaction and comparison with experimental measurements (2015) Civil-Comp Proceedings, 108, 2015.
[21] Labudkova, J. – Cajka, R.: Comparison of Measured Displacement of the Plate in Interaction with the Subsoil and the Results of 3D Numerical Model, Advanced Materials Research, Vol. 1020, pp. 204-209, Oct. 2014,
DOI 10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.204
[22] Cajka, R. – Labudkova, J.: Fibre Concrete Foundation Slab Experiment and FEM Analysis. Key Engineering Materials, Vols. 627, (2015), pp 441-444, Trans Tech Publications, Switzerland, doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.627.441
[23] Labudkova, J. – Cajka, R.: Comparison of the Results from Analysis of Nonlinear Homogeneous and Nonlinear Inhomogeneous Half-Space, Volume 114, 2015, Pages 522–529, ICSI 2015 The 1st International Conference on Structural Integrity Funchal, Madeira, Portugal 1st to 4th September, 2015, doi:10.1016/j.proeng.2015.08.101, 2015.
[24] Labudkova, J. – Cajka, R.: Comparison of Measured Deformation of the Plate in Interaction with the Subsoil and the Results of 3D Numerical Model, Proceedings of The 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, p. 93, ISBN 978-80-248-3147-3, Ostrava, 2014.
[25] Vašek, J., Sucharda, O., Kubošek, J., The Elastic-Plastic Calculation of Structural Details in Rolled Beams, in J. Kruis, Y. Tsompanakis, B.H.V. Topping, (Editors), Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 38, 2015. doi:10.4203/ccp.108.38, ISSN 1759-3433.
[26] Sucharda, O., Vašek, J., Mikolášek, D., Finite element analysis of beam from rolled IPN 160. Green Building, Materials and Civil Engineering - Proceedings of the 4th International Conference on GreenBuilding, Materials and Civil Engineering, GBMCE 2014, Taylor & Francis Group, Hong-Kong, August 2014, s. 811-815. ISBN: 978 1 138-02669-8.

– Články ve sbornících z konferencí: v tisku, popř. před zařazením do databází SCOPUS/WOK:

[27] Labudkova, J. – Cajka, R.: Numerical analysis of interaction of steel-fibre concrete slab with subsoil and comparison with values measured during experimental loading test, In Sborník konference FIBRE CONCRETE 2015, September 10-11, 2015, Prague, Czech Republic, ISBN 978-80-01-05683-7, 2015, (publikován, čekání na zařazení do databáze).
[28] Labudkova, J. – Cajka, R.: Parametric study of Analyses of Linear Inhomogeneous and Nonlinear Half-Space in Foundation-Subsoil Interaction, WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, ISSN: 1991-8747, 2016, (v tisku).
[29] Labudkova, J. – Cajka, R.: Numerical modeling of the interaction of subsoil and reinforced concrete slab. 22nd Concrete Days 2015, Key Engineering Materials, 2016, (v tisku).
[30] Labudkova, J. – Cajka, R.: Numerical Analysis of Interaction of Steel-Fiber Reinforced Concrete Slab Model with Subsoil, Solid State Phenomena - Proceeding of conference 23nd Concrete Days, 2017, (v tisku).
[31] Labudkova, J. – Cajka, R.: Influence of 3D numerical model parameters in analyses of the interaction of steel-fiber reinforced concrete slab with subsoil, International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2016, 2016, (v tisku).

Články v recenzovaných časopisech:

[32] Labudková, J. – Čajka, R.: Analýza interakce základ-podloží s využitím nehomogenního poloprostoru na bázi MKP, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 1, ročník XV, řada stavební, ISSN 1213-1962, Ostrava, 2015.
[33] Labudková, J. – Čajka, R.: Porovnání experimentálně naměřené deformace desky na podloží a výsledků 3D numerického modelu, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 1, ročník XIV, řada stavební, ISSN 1213-1962, Ostrava, 2014.
[34] Labudková, J. – Matečková. P.: Výpočetní program pro analýzu kruhových a mezikruhových rotačně symetricky zatížených železobetonových desek, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 2, ročník XIII, řada stavební, Ostrava, 2013.
[35] Labudková, J. – Čajka, R.: Numerická analýza interakce železobetonového základu s podložím, Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, číslo 1, ročník XVI, řada stavební, ISSN 1213-1962, Ostrava, 2016.

Další články:

[36] Labudková, J. – Čajka, R.: Interakce základ-podloží řešena aplikací nehomogenního poloprostoru, In Sborník příspěvků mezinárodní konference Modelování v mechanice 2015. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 28. - 29. 5. 2015. pp 71-72 (2 p) rozšířený abstrakt, (10p) plné znění na CD-ROM. ISBN 978-80-248-2384-3.
[37] Labudkova, J. – Cajka, R.: Comparison of the Results from Analysis of Linear Inhomogeneous and Nonlinear Half-Space in Foundation-Subsoil Interaction, RECENT ADVANCES in EARTH SCIENCES, ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, Proceedings of the 8th International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology (EMESEG '15), Konya, Turkey, May 20-22, 2015, ISSN: 2227-4359 ISBN: 978-1-61804-309-2, 2015.
[38] Labudkova, J. – Cajka, R.: Comparison of experimentally measured deformation of the plate on the subsoil and the results of 3D numerical model, Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Civil Engineering Series, Volume XIV, Number 1/2014, VŠB - TU Ostrava, ISSN 1804-4824, DOI:10.2478/tvsb-2014-0008, 2014.
[39] Labudková, J.: Vliv parametrů prostorového numerického modelu na deformace vzniklé při řešení interakce základové konstrukce s podložím, Sborník konference Results and Solutions of Young R&S for Innovations and Progress (CD), 20. - 21. února 2014, Ostrava.
[40] Labudková, J. – Čajka, R.: Comparison of results of two different software based on FEM and the values obtained during the experiment, Sborník konference Results and Solutions of Young R&S for Innovations and Progress (CD), 4. - 5. listopadu 2014, Ostrava
[41] Labudková, J.: Vliv parametrů prostorového numerického modelu na deformace vzniklé při řešení interakce základové konstrukce s podložím, Sborník konference Results and Solutions of Young R & S for Innovations and Progress, Ostrava, 2014.
[42] Labudková, J.: Výpočetní program pro návrh a posudek kruhových i mezikruhových železobetonových desek, Sborník studentských prací SVOČ, ročník XIII, Ostrava, 2012, str. 16-17.
[43] Cajka, R. – Labudkova, J.: Finite Element Analyses of Soil-Foundation Interaction and Comparison with Experimental Measurements", in J. Kruis, Y. Tsompanakis, B. H. V. Topping, (Editors), Proceedings of the Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing", Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 7, 2015. doi:10.4203/ccp.108.7
[44] Cajka, R. – Labudkova, J.: Comparison of results of analyses the foundation slab calculated by two FEM programs, Applied Mechanics and Materials, Trans Tech Publications, ISSN 1660-9336, Vols. 1065-1069, 1052-1056, doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1065-1069.1052, 2014
[45] Labudková, J.: Program pro výpočet a navrhování mezikruhových železobetonových desek, Sborník studentských prací SVOČ, ročník XII, Ostrava, 2011, str. 14.
[46] Labudková, J.: Software for design and assessment of rotationally symmetric annular and circular reinforced concrete slabs,Sborník II. Workshopu mladých vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠB – TUO, Ostrava, 2013.
[47] Labudková, J.: Software for analysis of rotationally symmetrically loaded annular and circular reinforced concrete slabs, Sborník konference Results and Solutions of Young R & S for Innovations and Progress, Ostrava, 2013.
[48] Labudková, J. – Čajka, R.: Numerické modelování interakce základové konstrukce s podložím, In: Sborník příspěvků Betonářské dny 2015, Litomyšl, 2015. ČBS Servis, s.r.o., 2015, ISBN: 978-80- 906097-0-9.
[49] Labudkova, J. – Mateckova, P.: Software for Design and Assessment of Rotationally Symmetrically Loaded Reinforced Concrete Slabs in the Shape of Circle or Ring, Applied Mechanics and Materials, Vol. 749, pp. 368-372, 10.4028/www.scientific.net/AMM.749.368, 2015.
[50] Cajka, R. – Mynarcik, P. – Labudkova, J.: Experiemntal measurement of soil-foundation interaction, Fifth International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Osaka, Japan, Nov. 16-18, 2015, ISBN: 978-4-9905958-4-5, C3051, 2015.
[51] Cajka, R. – Labudkova, J. – Mynarcik, P.: Numerical solution of soil - foundation interaction, First International Conference on Science, Engineering & Environment, Tsu City, Mie, Japan, Nov. 19-21, 2015, ISBN: 978-4-9905958-5-2 C3051, 2015.
[52] Cajka, R. – Labudkova, J.: Influence of parameters of a 3D numerical model on deformation arising in interaction of a foundation structure and subsoil,
1st International Conference on High-Performance Concrete Structures and Materials (COSTMA '13), Budapest, 2013.
[53] Burkovic, K. – Fojtik, R. – Labudkova, J. – Buchta, V.: Verification of the feasibility and load carrying capacity of models of bored concrete piles, Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, ISSN:1022-6680, Vol. 1082, pp. 230-235, 10.4028/www.scientific.net/AMR.1082.230, 2014.
[54] Mynarčík, P. – Labudková, J.: Experimentální a numerická analýza interakce podloží a modelu předpjaté průmyslové podlahy, In Sborník příspěvků mezinárodní konference Modelování v mechanice 2015. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 28. -29. 5. 2015. pp 95-96 (2p) rozšířený abstrakt, plné znění na CD-ROM. ISBN 978-80-248-2384-3.
[55] Fillo, L. – Labudková, J.: Potrebná hrúbka lokálne podopretých dosiek. In: Betonárske dni 2014 a 5. post kongresové kolokvium SNK fib [elektronický zdroj] : Zborník prednášok. Bratislava, SR, 23. - 24. 10. 2014. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014, s. 259-264. ISBN 978-80-8076-114-1.
[56] Fillo, L. – Labudková, J. – Hanzel, J.: Návrh hrúbky lokálne podopretých dosiek, In: Sborník příspěvků Betonářské dny 2014, Hradec Králové, 2014. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2014, ISBN: 978-80-87158-34- 0.
[57] Fillo, L. – Labudková, J. – Hanzel, J.: Design of Flat Slabs Height, Advanced Materials Research, Vol. 1106, pp. 221-224, 10.4028/www.scientific.net/AMR.1106.221, 2015.
[58] Labudková, J. – Čajka, R.: Numerické modelování interakce modelu drátkobetonové základové konstrukce s podložím, In Sborník příspěvků mezinárodní konference Modelování v mechanice a spolehlivost konstrukcí 2016. VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2016, (v tisku).
[59] Vašková, J. – Čajka, R.: Numerická analýza interakce modelu drátkobetonové základové desky s podložím, In: Sborník příspěvků Betonářské dny 2016, Litomyšl, 2016. ČBS Servis, s.r.o., 2016.
[60] Vašek, J., Sucharda, O., Numerical analysis of gravity and parabolic catenaries. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Volume 8 Issue 1, 2014, s. 156-164. ISSN: 1998-0140.
[61] Vašek, J., Krejsa, M., Pravděpodobnostní posouzení spolehlivosti příhradové konstrukce v prostředí programového systému Matlab. In: Modelování
v mechanice 2014 - Sborník rozšířených abstraktů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, únor 2014, s. 2. ISBN: 978-80-248-3320-0.
[62] Vašek, J., Numerická analýza řetězovek. Results and Solutions of Young R & S for Innovations and Progress, Konference RSYIP, Příležitost pro mladé výzkumníky CZ.1.07/2.3.00/30.0016, únor 2014, Písek u Jablunkova, ISBN: 978-80-248-3335-4.
[63] Vašek, J., Krejsa, M., Pravděpodobnostní posouzení spolehlivosti příhradové konstrukce v programovém prostředí systému Matlab. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, rok 2014, ročník XIV, řada stavební, s. 173-182, ISSN 1213-1962.
[64] Vašek, J., Sucharda, O., Analýza nosníku tvořeného profilem IPN 160. In: Sborník prací soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, sekce stavební mechanika, SVOČ, 2014.
[65] Vašek, J., Sucharda, O., Numerické modelování nosníku IPN 160 a experiment. In 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : conference proceedings : October 16-17, 2014, Bratislava. Bratislava : Slovak University of Technology, 2014. ISBN 978-80-227-4259-7.
[66] Vašek, J., Sucharda, O., Numerické modely válcovaných nosníků a experimenty. In: Sborník prací soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, sekce stavební mechanika, SVOČ, duben 2015.
[67] Vašek, J., Numerický model přesýpaného mostu. In: Modelování
v mechanice 2016 - Sborník rozšířených abstraktů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, květen 2016, s. 2. ISBN: 978-80-248-3917-2.
[68] Vašek, J., Sucharda, O., Analýza parabolické řetězovky. In 11th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : conference proceedings : October 3-4, 2013, Bratislava. Bratislava : Slovak University of Technology, 2013, s. 239 242. ISBN 978-80-227-4040-1.


PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ PLÁN:
1 – 8/2017: úprava algoritmů dalších dílčích částí programu MKPINTER,
které navazují na práci odvedenou a ověřenou během SGS 2015 a
SGS 2016, publikační činnost
8 – 10/2017: Ověření funkčnosti algoritmů upravených v Delphi,
publikační činnost
10 – 12/2017: Provádění kontrolních výpočtů, aktivní účast na
konferencích

V průběhu kalendářního roku 2017 se plánuje odevzdání disertační práce hlavní řešitelky projektu. V případě dokončení doktorského studia budou hlavní řešitelkou projektu zajištěny podmínky pro zdárné a úspěšné splnění očekávaných výstupů projektu uvedených v přihlášce.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. Jan Kubošek
Ing. Jana Vašková, Ph.D.
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Ing. Jakub Vašek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)SPECIFIKACE VÝSTUPŮ PROJEKTU (CÍL PROJEKTU)

CÍL VÝZKUMU:
První část původních procedur byla naprogramována v moderním programovacím jazyce v rámci SGS 2015. Další navazující část původních procedur byla naprogramována v rámci SGS 2016. U obou zmíněných částí byla ověřena funkčnost nově naprogramovaného algoritmu a bezchybnost výpočtů. Hlavní náplní projektu SGS 2017 je úprava dalších navazujících částí původních algoritmů a jejich vzájemné propojení do výsledného programu MKPINTER přepracovaného do moderního programovacího jazyka Delphi, který zajišťuje kompatibilitu se softwarem současných počítačů a zároveň výrazně navýší kapacitu řešených úloh.

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:
• 2x publikace D (konference evidovaná ve Scopus nebo WoK) – 2x „Conference paper“
• 2x publikace Jsc (Scopus), popř. Jimp (WoK) – 2x Key Engineering
Materials (1x časopis vydaný k 20. výročí FAST, VŠB – TU Ostrava)
• V průběhu kalendářního roku 2017 se plánuje odevzdání disertační práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia62000,-62000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby25000,-25000,-
6. Cestovní náhrady3000,-3000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-