Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/138
Název projektuVýzkum v oblasti optimalizace provozních technologií dopravních systémů
ŘešitelTeichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuNavrhovaný projekt se zabývá širokým spektrem výzkumných aktivit souvisejících s optimalizací efektivity dopravních systémů. Navazuje na některé projekty řešené v minulosti a rozšiřuje experimentální základnu pro uplatnění výkonných metod při zefektivňování a optimalizaci řízení dopravních systémů. V rámci projektu budou navrhovány, připravovány, realizovány a vyhodnocovány experimenty na existujících zařízeních ovlivňujících výkonnost dopravních systémů, budou vyvíjeny nové metody a postupy přinášející zvyšování adaptability a aplikovatelnosti existujících modelů a metod v různých provozních podmínkách dopravních systémů. Experimenty budou plánovány jak v úrovni experimentů na reálných zařízeních převzatých z provozu, tak v úrovni optimalizačních a simulačních výpočtů.
Členové řešitelského týmuIng. René Chyla
doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Bc. Adam Tietz
Ing. Jakub Tížek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledky projektu je možno spatřovat především v publikačních výstupech zveřejňovaných v časopisech s impact factorem, případně v časopisech nebo ve sbornících z konferencí evidovaných ve světově uznávaných publikačních databázích Web of Science a Scopus. Se zveřejňováním publikačních výstupů mají řešitelé projektu z řad zaměstnanců dostatečné zkušenosti z minulosti.
Deklarované výsledky:
minimálně 2 články v časopisech s impact factorem,
minimálně 3 články buď v časopisech nebo ve sbornících z konferencí evidovaných v databázích Web of Science nebo Scopus.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady73700,-99589,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby103000,-74394,-
6. Cestovní náhrady40000,-42717,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26300,-26300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady263000,-
Uznané náklady263000,-
Celkem běžné finanční prostředky263000,-263000,-