Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/135
Název projektuVýzkum v oblasti aplikovatelnosti nových technologií při stavbě a provozu leteckých prostředků
ŘešitelTeichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na praktické využití nových technologií v oblasti leteckých prostředků. Leteckými prostředky se v této souvislosti rozumí větroně a bezpilotní letecké prostředky. V oblasti větroňů se bude jednat o problematiku výzkumu v oblasti simulace, v oblasti bezpilotních leteckých prostředků potom o výzkum technologií v oblasti pozorování a sledování různých objektů a procesů s důrazem na možnost provádění těchto činností za denní i noční doby. Využití výsledků projektu lze očekávat v mnoha odvětvích, především však v oblasti nemotorové letecké dopravy, bezpečnostních a záchranných složek.
Členové řešitelského týmuOndřej Dosoudil
Ing. Vojtěch Graf, Ph.D.
Michal Havrlant
Bc. Miroslav Hrdlička
Tomáš Janků
Ing. Pavel Kološ
Lukáš Kotek
Bc. Pavla Krupníková
Ing. Denisa Kupková
Jindřich Navrátil
Bc. Ondřej Němeček
Bc. Jakub Novák
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude dát umožnit studentům aplikovat teoretické znalosti získané ve výuce na praktických úlohách souvisejících s výzkumným zaměřením v definovaných oblastech. V oblasti větroňů se bude jednat o vytvoření vybavení pro realizaci simulačních experimentů v oblasti letů větroňů. V oblasti bezpilotních prostředků půjde o návrhy řešení problematiky přenosu dat a získávání obrazových informací tak, aby navržené systémy vykazovaly při daných vstupních podmínkách co nejlepší výsledky a samotné sestavení celého systému dle návrhu. Nedílnou součástí v obou oblastech bude ověřování funkčnosti sestavených systémů v podmínkách odpovídajících reálnému provozu.
Přidělení finančních prostředků bude sloužit jednak k pořízení samotných systémů, které budou předmětem výzkumu, jednak k motivaci studentů (stipendia). K provozu plánovaného systému se počítá s dokončením kabiny větroně, pořízením sestavy pro přenos letových dat, kamerového vybavení schopného snímat i v nočních podmínkách a vhodného zařízení pro sledování letových dat a obrazového výstupu na místě operátora v reálném čase.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia18000,-7000,-
3. Materiálové náklady30000,-93621,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek64500,-0,-
5. Služby0,-11879,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12500,-12500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady125000,-
Uznané náklady125000,-
Celkem běžné finanční prostředky125000,-125000,-