Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/134
Název projektuNekonvenční algoritmy a počítačová bezpečnost
ŘešitelZelinka Ivan prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředkládaný projekt navazuje na předchozí projekt SP2016/175 a jeho náplň je v neredundandní korelaci s dalšími projekty skupiny, které doplňuje. Projekt je rozdělen na celkem dvě oblasti výzkumu: vybraná témata z počítačové bezpečnosti a vylepšování výkonu moderních bioinspirovaných metod a aplikací v gamesourcingu. Projekt je navrhován pro skupinu NAVY (http://navy.cs.vsb.cz/Welcome.html) a struktura projektu reflektuje strukturu skupiny a její odboné zaměření. V projektu budou zapojeni 2 profesoři, 1 docent a jejich doktorandi. Obě části tvoří vzájemně komplementární doplňky a vytváří tak sjednocení na první pohled různých oblastí, v nichž má skupina již výsledky jak v oblasti časopiseckých, tak i monografických publikací a podařilo se získat i další granty, což dokazuje oprávněnost navrhovaného tématu.

V oblasti nekonvenčních algoritmů bude výzkum zaměřen na studium, naprogramování a následnou inovativní modifikaci vybraných evolučních technik s cílem vylepšit jejich dynamiku a výkonnost. Výzkum se bude týkat hlavně algoritmů hejnové inteligence a dynamiky. Na základě námi již publikovaných výsledků budeme pokračovat ve výzkumu analýzy dynamiky hejnových algoritmů a jejich transformaci do komplexních sítí a CML systémů, které lze řídit. V našich předchozích publikacích jsme již dokázali možnost konverze dynamiky swarm algoritmu do struktury komplexní sítě a systému CML (Coupled Map Lattices). V této části se chceme zabývat možnostmi analýzy dynamiky a jejim řízením. V oblasti analýzy dynamiky se bude pokračovat ve studiu zejména tří režimů a to chaotického, stochastického a deterministického a jejich vliv na výkon algoritmu. V části řízení se budeme zabývat řízením algoritmu přes jeho CML interpretaci. V oblasti gamesourcingu máme již publikace a i aplikace na GooglePlay (hru SOMA TicTaToe kde evoluce hraje proti hráči a Gold Rush která umožňuje analyzovat a zaznamenávat chování hráčů ve hře). V tomto směru chceme rovněž pokračovat.

V oblasti počítačové bezpečnosti se budou již zmíněné nekonvenční algoritmy používat jako nástroj (ne jako objekt výzkumu) v oblasti steganoanalýzy nejen statických obrázků, ale i videostreamů. V této oblasti máme již zajímavé výsledky, kde dochází právě ke kombinaci zmíněných metod. Rovněž se bude řešit statická analýza potenciálního malware (máme již podepsáno NDA s Izraelskou firmou) V obou částech (steganoanalýza i analýza malware) budou použitu jak klasické, tak i nekonvenční přístupy. V oblasti steganoanalýzy budou použity algoritmy jako neuronové sítě (NS) v kombinaci se swarm algoritmy na statické sekvence (jen odladění a ověření -výsledky s klasickými NS již máme) , ale hlavně i na videostreaming. Dále se v oblasti bezpečnosti bude zkoumat sentiment, nálady a postoje zpravidla zpracováním textového obsahu velkých dat.

Personální obsazení Na projektu (a projektem podporováni) se budou podilet jak docenti a profesoři uvedení v části Řešitelé a jejich doktorandi. Na projektu se budou rovněž podílet (bez finančních nároků) i zahraniční kolegové, partneři a spolupracující pracoviště. Tato spolupráce se dá klasifikovat jako: Nepřímá (rady, konzultace, návstěvy, publikace …): Jde o zahraniční experty a pracoviště, např. - Andy Adamatzky - Unconventional Computing Centre, UWE, Bristol, BS16 1QY UK - René Lozi - Laboratoire J.A. Dieudonné UMR CNRS 7351, Université de Nice Sophia-Antipolis, Francie - Guanrong Chen - Centrum pro řízení komplexních system, City University Hong Kong - Gennady A. Leonov a Nikolay V. Kuznetsov - Saint-Petersburg State University a Russian Academy of Science - Rui Miguel Soares Silva - IP Beja Portugalsko. Přímá (jsou kooperujícími partnery NAVY): kolegové z TDT univerzity, Ho Chi Minh city, Vietnam, kde jsme založili výzkumnou skupinu MERLIN (http://merlin.tdt.edu.vn/) a máme tam své vietnamské doktorandy. Výzkumná témata MERLINU jsou synchronizována s NAVY.
Členové řešitelského týmuIng. David Andrešič
Ing. Michal Bukáček
Ing. Jakub Hendrych
Ing. Tomáš Janečko
Ing. Adam Kašpar
Ing. Lumír Kojecký
Ing. Lukáš Kroczek
Ing. Radim Kunčický
prof. Ing. Lačezar Ličev, CSc., prof.h.c.
Ing. Adam Ondrejka
Ing. Jan Plucar, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D.
Ing. Lenka Skanderová, Ph.D.
Mgr. Markéta Štáková
Ing. Lukáš Tomaszek
Ing. Zbyněk Vaculík
Ing. Tomáš Vantuch, Ph.D.
Ing. Filip Zatloukal
prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
Ing. Jiří Znoj
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle výzkumu jsou:
- výzkum a vylepšení evolučních technik
- výzkum a aplikace nekonvenčních algoritmů na steganalýzu
- výzkum hejnových dynamik a gamesourcingu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia300000,-300000,-
3. Materiálové náklady10000,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-2594,-
5. Služby10000,-29040,-
6. Cestovní náhrady70000,-67966,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory44000,-44400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady444000,-
Uznané náklady444000,-
Celkem běžné finanční prostředky444000,-444000,-