Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/133
Název projektuZnalostní modelování a jeho využití v softwarovém inženýrství III
ŘešitelŠtolfa Svatopluk Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuCílem projektu je další rozvoj, výzkum a vývoj v oblasti znalostního modelování zaměřeného zejména na využití v softwarovém inženýrství pro modelování softwarových procesů a zefektivnění pracovních postupů modelování procesů. V minulém období jsme se úspěšně zabývali rozvojem metod týkajících se odhadů budoucího chování procesu a sběru a přístupu k dolování dat o procesech, rozšiřovali jsme teoretické základy formálního modelování, jejichž využití bylo demonstrováno v oblasti softwarových procesů a v neposlední řadě jsme se zabývali pak také vývojem prototypových nástrojů umožňujících a demonstrujících efektivní transfer teoretických poznatků do praxe. Výsledkem naší další práce bude rozšíření metodiky, aplikace teoretických znalostí do praxe a zejména publikační činnost spojená s výsledky již proběhlého a dále zamýšleného výzkumu a vývoje zejména v oblastech procesního metamodelu (praktického formálního podkladu pro procesní modelování), plánujeme se zabývat rozvojem metod klasifikací parametrů procesu, které jsou potřebné pro odhady potřeb při vývoji projektu a případné využití stávajících hotových produktů, které mají s daným projektem shodné paramatery. Nedílnou součástí projektu je pak také rozšiřování a formování našeho výzkumného týmu podporou studentů, kteří se podílejí a budou podílet na dalším výzkumu a vývoji a přispějí svými výsledky do publikačních výstupů.
Aplikační oblasti projektu jsou:
1. Výzkum a vývoj metodiky znalostního modelování a její aplikace v softwarovém inženýrství
2. Výzkum, vývoj a aplikace inferenčního stroje TIL-Script
3. Teorie a praxe komputačních znalostí
Tyto aplikační domény sdílejí společné teoretické základy z oblasti znalostního modelování a tím napomáhají přímé implementaci teoretických výsledků do praxe. Využití inferenčního stroje je pak plánováno i pro aplikaci znalostního modelování v softwarovém inženýrství a v teorii komputačních znalostí.
Členové řešitelského týmuBc. Miroslav Babral
Bc. Jakub Bocek
Bc. Marek Duda
prof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. Michal Fait
Bc. Krzysztof Heczko
Ing. David Ježek, Ph.D.
Ing. Jakub Kermaschek
Bc. Tereza Kovalová
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Bc. Jakub Kraus
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Bc. Tomáš Mocek
Bc. Daniel Mrózek
Bc. Lenka Ondryášová
Bc. Tomáš Podolák
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
Ing. Radoslav Štrba
Bc. Dominik Ther
Bc. Ondřej Trlifaj
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Mezi specifické cíle projektu patří:
1.) Výzkum a vývoj metodiky znalostního modelování a její aplikace v softwarovém inženýrství
- Rozvoj stávající metodiky modelování zejména v oblastech definice jednotného metamodelu, možností klasifikací parametrů artefaktů modelovaného procesu a aplikace metodiky na sledování stavů a životního cyklu pracovních produktů procesů.
- Další rozvoj a vývoj nástroje pro aplikaci metodiky pro modelování procesů
2.) Výzkum a vývoj inferenčního stroje TIL-Script
- Aplikace a další rozvoj algoritmu rozpoznávání kontextu
- Typová kontrola konstrukcí
- Implementace sekventového kalkulu jako extenzionální logiky hyperintensí
3.) Teorie a praxe komputačních znalostí
- Výpočet množiny potenciálních znalostí, které daný agent může odvodit z báze explicitních znalostí na základě své „inteligence“, tj. odvozovacích pravidel.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia108650,-200650,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-2400,-
5. Služby127000,-80373,-
6. Cestovní náhrady204550,-166777,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory53000,-53000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady530000,-
Uznané náklady530000,-
Celkem běžné finanční prostředky530000,-530000,-