Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/131
Název projektuStudie procesů v sypkých hmotách při přetlakové dopravě
ŘešitelZádrapa František Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuDoprava sypkých hmot pomocí pneumatické dopravy se stává čím dál více využívaným způsobem transportu tohoto materiálu. Její největší výhodou, jsou velice malé zástavbové rozměry a možnost vedení dopravních tratí i v prostorech, které nejsou vhodné pro vedení ostatních běžně používaných dopravních zařízení. K nevýhodám těchto dopravních systému, je však relativně vysoká energetická náročnost, vyplývající z nízké účinnosti dopravy. Ta nedosahuje vysokých hodnot, z důvodu ne vždy optimálních směšovacích poměrů mezi dopravovaným materiálem a dopravním plynem. Z tohoto důvodu je potřeba provést podrobnější studii této problematiky a pokusit se najít způsob k optimalizacím.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Diviš
Ing. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Václav Ruttkay
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum v oblasti pneumatické dopravy, a to od studie samotné problematiky, přes návrh celého dopravního systému, který bude následně osazen několika snímači, sloužícími ke zjišťování potřebných parametrů. Předpokladem je návrh dvou různých variant pneumatické dopravy s následným porovnáním a zhodnocením. Použitá metodika měření a výsledky budou následně prezentovány na konferencích a v odborných článcích.

Harmonogram projektu:
1. čtvrtletí 2015 – Návrh dopravního zařízení
2. čtvrtletí 2015 – Realizace navrhovaného dopravního systému
3. čtvrtletí 2015 – Měření průběhů a dopravních výkonů zařízení
4. čtvrtletí 2015 – Vyhodnocení měření a publikace výsledků

Plánované výsledky projektu:
1x Funkční vzorek
1x Recenzovaný odborný článek
1x Článek ve sborníku

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia46000,-46000,-
3. Materiálové náklady39000,-71363,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek49800,-18787,-
5. Služby11000,-30982,-
6. Cestovní náhrady10000,-1168,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18700,-18700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)12500,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady187000,-
Uznané náklady187000,-
Celkem běžné finanční prostředky187000,-187000,-