Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/127
Název projektuMonitorování koncentrace oxidů uhlíku v Laboratoři spektroskopie
ŘešitelVálek Václav Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuMonitorování oxidů uhlíku ve vnitřních i vnějších prostředích představuje stále aktuální téma pro základní a aplikovaný výzkum motivovaný bezpečností nebo enviromentální problematikou. Kromě dobře známých oxidu uhlíku (CO2 a CO), které jsou běžně přítomny v produktech spalování uhlovodíkových paliv nebo biomasy, mohou chemickými reakcemi v prostředí plamene nebo uvnitř speciálně koncipovaných laboratorních reaktorů vznikat také méně stabilní plynné
látky jako například suboxid uhlíku (C3O2) nebo C2O radikál vyznačující se poměrně krátkou dobou života (vysokou reaktivitou). Spektroskopická identifikace a studie chemických látek tohoto typu je dlouhodobě předmětem výzkumu našeho řešitelského týmu. Z hlediska bezpečnosti nelze pominout pravděpodobnost výskytu zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého v pracovním prostředí při řešení předmětných experimentálních úloh.
Navrhovaný projekt SGS je zaměřen na problematiku monitorování koncentrace oxidů uhlíku (především CO) v podmínkách Laboratoře spektroskopie na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Vývoj a implementace nových typů senzorových systémů a sítí v tomto kontextu směřuje ke zvýšení aplikačního potenciálu daných technologii a nástrojů v oblasti bezpečnosti.
Klíčové aktivity budou spojené s implementací senzorových technologií pro monitorování koncentrace oxidu uhelnatého v simulovaném prostředí (uzavřeném prostoru). Tyto aktivity budou zahrnovat zejména přípravu, realizaci a vyhodnocení experimentu prováděného v laboratorním měřítku. Detekce bude prováděna systémem variabilních sestav senzorového uzlu, a to za dobře definovaných (opakovatelných) podmínek. Nutným předpokladem k řešení projektu je revize systému bezpečnosti práce v laboratoři spektroskopie spojená s identifikací rizik s ohledem na prováděné aktivity projektu. Prvotní činností výzkumu bude řešení bezpečnosti práce v laboratoři s ohledem na možnost výskytu zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého a na nebezpečí vyplývající z práce se zdroji laserového záření, které budou následně využity v rámci experimentální instrumentace. Další klíčovou aktivitou projektu bude zkonstruování (návrh, výroba a testování) zařízení pro generaci multi-komponentní směsi plynů a par s výskytem CO, např. na základě čisté nebo oxidativní pyrolýzy vhodných prekurzorů. Na tuto činnost bude navazovat experimentální část projektu zahrnující provedení sady měření s využitím: (i) komerčně dostupných autonomních sensorů CO; (ii) sensorů CO s využitím mikropočítačových jednotek, např. platformy ARDUINO; (iii) spektroskopicky založeného analyzátoru oxidů uhlíku.
Výsledky měření a poznatky získané na základě jejich interpretace poslouží především jako podklad pro vypracování disertační práce hlavního řešitele projektu a jako podklady pro související publikační aktivity řešitelského týmu. Měřitelným výstupem projektu bude jeden článek odeslaný k recenznímu řízení do odborného časopisu zařazeného v databázi Scopus. Navíc budeme usilovat o publikaci dílčích výsledků projektu v impaktovaném periodiku (předpokládáme spoluautorství alespoň 3 členů řešitelského týmu v rámci jednoho článku).Členové řešitelského týmuIng. Petr Bitala, Ph.D.
Bc. Michal Dostál
Bc. Daniela Goldmannová
doc. Ing. Václav Nevrlý, Ph.D.
Ing. Jan Suchánek, Ph.D.
Ing. Martina Šeděnková
Ing. Václav Válek
Ing. Václav Válek
prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem studentského projektu je návrh opatření a vývoj prostředků pro zvýšení bezpečnosti práce v Laboratoři spektroskopie a ověření možnosti výskytu zvýšených koncentrací oxidu uhelnatého při experimentech zabývajících se procesy hoření a hašení (např. diagnostikou prostředí plamene).
Hlavního cíle bude dosaženo naplněním následujících dílčích cílů projektu.

1. První dílčí cíl bude věnován vypracování bezpečnostních pokynů k zajištění BOZP v laboratoři spektroskopie pro práci s lasery a nebezpečnými plyny
2. Druhým dílčím cílem je zkonstruování zařízení pro generování multi-komponentní směsi plynů s výskytem oxidu uhelnatého s možností proměnlivého nastavení koncentrací
3. Posledním dílčím cílem je měření koncentrací oxidu uhelnatého v prostoru laboratoře a následné zpracování a vyhodnocení naměřených dat včetně srovnání parametrů odezvy jednotlivých senzorových systémů

Jedním z očekávaných přínosů této práce je identifikace rizik a vytvoření adekvátních bezpečnostních pokynů pro zajištění BOZP v Laboratoři spektroskopie, a to zejména pro práci se zdroji laserového (neionizujícího) záření a s nebezpečnými látkami. Tento krok je nutnou podmínkou dalšího rozvoje a rozšíření stávajících experimentálních aktivit zaměřených na základní výzkum v oblasti fyziky a chemie hoření a dále na vývoj senzorových technologií pro bezpečnostní aplikace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia81000,-81000,-
3. Materiálové náklady65337,-65337,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-40000,-
5. Služby15000,-15000,-
6. Cestovní náhrady20000,-20000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory22000,-22000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady243337,-
Uznané náklady243337,-
Celkem běžné finanční prostředky243337,-243337,-