Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/125
Název projektuAplikace outrankingových metod s nejistotou v ekonomice a managementu
ŘešitelFranek Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuVícekriteriální metody (MCDM) se dlouhodobě využívají pro evaluaci projektů, investičních a strategických záměrů. MCMD jsou vhodným nástrojem také pro analýzu regionů, zvláště pak při měření regionálních disparit založeném na principu konkurenceschopnosti a formulaci regionálních politik. Rešerší použití MCDM metod bylo zjištěno, že existuje skupina autorů (Annoni, Dijsktra, 2013; Annoni, Dijsktra, Kozovska, 2011; Annoni, Kozovska, 2010; Gábor, Ottaviano, 2015; Hollanders, Tarantola, Loschky, 2009; Huggins, 2003; Huggins, Thompson, 2010; Huovari, Kangasharju, Alanen, 2001; Snieška, Bruneckienė, 2009; UNDP, 2008) preferuje analýzu s využitím syntetických metod založených na lineární agregaci. Další skupina autorů používá metodu analýzy datových obalů (DEA) (Melecký, Staníčková, 2011; Ramík, Hančlová, 2012; Charles, Zegarra, 2014). Méně početná skupina pak aplikuje analytický hierarchický proces (AHP). Většina výzkumů však naráží na problémy s pojené s vybranými metodickými postupy: (i) kompenzační vlastnosti MCDM metod, (ii) vzájemná nezávislost a konstantní poměr kompenzace jsou nezbytnými předpoklady validnosti modelů, (iii) některé MCDM metody nejsou vhodné pro ordinální a kvalitativní informace, (iv) nemožnost využití neúplných či nepřesných dat. Dle zjištěných poznatků pouze část autorů se zabývala využitím outrankingových metod např. ELECTRE – (Oliva, Miguel, 2005; Fernandez, Navarro, 2013), kteří dokázali výše uvedené nedostatky odstranit. Oliva a Miguel (2005) aplikovali metodu ELECTRE III k získání částečného pořadí i před neporovnatelnost některých alternativ. Oproti využití původní metody ELECTRE, Fernandez, Navaro, Duarte a Ibarra (2011, 2013) vyvinuli novou MCDM metodu THESEUS, ve které využili základu hodnocení prefrencí pomocí ELECTRE dle studie Almeida-Dias a Figueira (2012) a Zopounidis a Doumpos (2000).
Ačkoliv lze nalézt aplikace outrankingových a MCDM metod v různých oblastech ekonomiky a managementu, stále existuje prostor pro jejich širší zkoumání v rámci regionálních analýz. Hlavní výhodou outrankingových metod v analýze a srovnávání regionů je vhodnost použití více typů dat (ordinálních, kardinálních, nominálních), umožňují využití jak kvantitativních tak kvalitativních kritérií a zároveň jsou realtivně spolehlivé při srovnávání velkého počtu alternativ na základě malého počtu kritérií.

Řešení projektu se bude opírat o vlastní aplikaci outrankingových metod a jejich srovnání s klasickými přístupy či jinými metodologickými postupy. Budou využita primární data v podobě reálných rozhodovacích problémů a sekundární data v podobě odborných článků a monografií. Cílem první fáze výzkumu bude zkoumání jednotlivých variant outrankingových metod a průzkum oblastí jejich aplikace v rámci ekonomiky a managementu. Zvláště se bude jednat o následující aplikace: benchmarking hutních sektorů EU, benchmarking bankovních institucí, srovnávání regionů zemí mimo EU s vybranými zeměmi EU při posuzování konkurenceschopnosti, výběr vhodných kompetenčních modelů pro vybrané manažerské pozice ve výrobních podnicích, srovnávání lineárních a nelineárních přístupů v manažerské rozhodování (WINGS a ANP, outrankingové metody), využití outrankingových metod na výběr a hodnocení zaměstnanců. Dále bude následovat kritická analýza jednotlivých aplikací. Zároveň se tým bude soustředit na inovaci a apliakci nových málo ověřených outrankingových metod. Na základě tohoto zkoumání bude vytvořen vlastní postup řešení pro outrankingové metody a jejich hybridní formy při aplikaci na reálné úlohy. Ověřování bude probíhat na reálných datech výše uvedených úloh a při srovnání s výsledky jiných vícekriteriálních metod rozhodování. Průběžně budou organizovány schůzky týmu, na kterých budou prezentovány nové poznatky a metodické postupy a zároveň budou pořádány semináře pro členy týmu (studentů magisterského studia). Výstupem projektu budou především vědecké články v časopisech a vědeckých konferencích. Podrobnější definice a matematické formulace vybraných metod jsou uvedeny v příloze 1.

Harmonogram řešení:
- Příprava a realizace výzkumného projektu (koncepce řešení, rozdělení úkolů v projektovém týmu, podrobný plán řešení), leden-únor 2017.
- Zkoumání metodologie jednotlivých outrankingových metod. Aplikace základních metod ELECTRE a PROMETHE a srovnání s jinými MCDM přístupy. Výstupem bude ucelený přehled současného vývoje poznání konkrétních metod a zhodnocení jednotlivých využitelnosti těchto poznatků pro vlastní aplikace a řešení, březen-duben, 2017.
- Aplikace outrankinogvých metod a ověřování jejich použití v prostředí nejistoty při řešení vybraných ekonomických a manažerských problémů. Analýza nejčastěji používaných MCDM metod (TOPSIS, VIKOR, AHP), Hellingova taxonomická metoda) a jejich komparace s výsledky outrankinogvých metod. Výstupem budou odborné publikace – příspěvky na konference a jejich prezentace, články do recenzovaných časopisů, duben – srpen, 2017.
- Průběžná příprava odborných článků a jejich prezentace na vědeckých konferencích, duben – říjen, 2017.
- Zpracování dílčích výstupů v článcích, které budou odeslány do časopisů, rozpracování diplomových prací studentů, září-prosinec, 2017.
- Finalizace výstupů projektu, vyhodnocení dosažených výsledků, zpracování závěrečné zprávy, vyúčtování a uzavření projektu, listopad – prosinec, 2017.

Literatura

1. Almeida-Dias, J., Figueira, J., Roy, B. (2012). A multiple criteria sorting method where each category is characterized by several reference actions: the ELECTRE TRI-NC method, European Journal of Operational Research 217–3, pp.567–579.
2. Annoni P., Dijsktra L. (2013). EU Regional competitiveness Index RCI 2013, European Commission, Brussels.
3. Annoni P., Dijsktra L., Kozovska K. (2011). A new Regional competitiveness Index: Theory, Methods and Findings. European Commission Working Papers, n. 02/2011.
4. Annoni P., Kozovska K. (2010). EU Regional competitiveness Index RCI 2010, European Commission, Brussels.
5. Charles, V., Zegarra, L.F. (2014). Measuring regional competitiveness through Data Envelopment Analysis: A Peruvian case. Expert Systems with Applications, vol. 41, is.11, pp. 5371–5381.
6. Fernandez, E., Navarro, J., et al (2013). Core: A decision support system for regional competitiveness analysis based on multi-criteria sorting, Decision support systems 54 (3), pp. 1417-1426.
7. Fernandez, E., Navarro, J. (2011). A new approach to multicriteria sorting problems based on fuzzy outranking relations: the THESEUS method, European Journal of Operational Research 213, pp. 405–413.
8. Gábor B., and Ottaviano G. (2015). Micro-founded measurement of regional competitiveness in Europe, mimeo, CERS-HAS
9. Hollanders, H., Tarantola, S. and Loschky, A. (2009) Regional Innovation Scoreboard 2009: Methodology Report.
10. Huggins, R. (2003) ‘Creating a UK Competitiveness Index: Regional and Local Benchmarking’, Regional Studies, Vol. 37, p. 89-96.
11. Huggins, R. and Thompson, P. (2010). UK Competitiveness INDEX 2010, Cardiff: Centre for International Competitiveness
12. Huggins, R.; Davies, W. (2006)/ European Competitiveness. Index 2006–07. United Kingdom: Robert Huggins Associates Ltd. 39 p. ISBN 1-902829-03-4.
13. Huovari, J., Kangasharju, A. and Alanen, A. (2001). ‘Constructing an Index for Regional Competitiveness’, Helsinki: Peelervo Economic Research Institute – Working paper No 44.
14. Kiszová, Z. & Nevima, J. (2012). Usage of analytic hierarchy process for evaluating of regional competitiveness in case of the Czech Republic. Proceedings of the 30th international conference Mathematical methods in economics, pp. 402-407l.
15. Melecký L., Staníčková M. (2011). The Competitiveness of Visegrad Four NUTS 2 Regions and its Evaluation by DEA Method Application. Proc. 29th Inter. Conf. on Mathematical Methods in Economics, p. 474-479.
16. Nevima, J., and Ramík, J. (2009). Application of multicriteria decision making for evaluation of regional competitiveness. Proceedings of the 27th international conference Mathematical methods in economics 2009, 239-244.
17. OECD-JRC. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User guide. Paris: Paris: OECD
18. Oliva, M., Miguel , M. (2005). Objective Competitiveness Ranking amongst EU Regions (Objective Method for Quantifying Regional Competitiveness – a case study applied to EU15 Regions). 45th Congress of the European Regional Science Association.
19. Ramík, J., and Hančlová, J. (2012). Multicriteria methods for evaluating competitiveness of regions in V4 countries. In: Trzaskalik. T. Multiple Criteria Decision Making‘12. Katowice: The Karol Adamiecki University of Economics, 2012.
20. Snieška, V. and Bruneckienė, J. (2009). ‘Measurement of Lithuanian Regions by Regional Competitiveness Index’, Engineering Economics, 1(61), p. 45-57.
21. Snieška, V., Jurgita B. (2009). Measurement of Lithuanian Regions by Regional Competitiveness Index. In: Engineering Economics. No. 1 (61)
22. UNDP (2008). Regional Competitiveness Index Croatia 2007, Zagreb: United Nations Development Programme.
23. Zopounidis, C., Doumpos, M. (2000). Building additive utilities for multi-group hierarchical discrimination: the M.H.DIS method, Optimization Methods and Software 14–3, pp. 219–240.
Členové řešitelského týmuBc. Jakub Dvorský
Bc. Dominik Fic
Ing. Jiří Franek, Ph.D.
Roman Guliak
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Ing. František Konečný
Ing. Katarína Seifriedová
Ing. Martin Šugra
doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Ing. Kateřina Stanovská, Ph.D.
Bc. Diana Zemanová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je výzkum aplikací outrankingových metod na ekonomikcé a manažerské problémy. Dílčím cílem projektu bude výzkum použití outrankingových metod na intervalových a fuzzy datech. Aplikace se bude týkat zejména metod ELECTRE a PROMETHEE. Výsledky aplikací outrankingových metod budou srovnány s tradičními MCDM přístupy (TOPSIS, TOPSIS-Grey, VIKOR, COPRAS, COPRAS-G, apod.). Dále bude proveden výzkum ostatních outrakingových metod a jejich variant či kombinací s jinými vícekriteriálními metodami.

Výsledky zkoumání budou publikovány v následující časopisech a prezentovány na vybraných konferencích:

- 2 Jimp - Kybernetika (IF cca 0.5), Central European Journal of Operations Research (IF cca 1,0);
- 1 Jsc - Ekonomický časopis;
- 1 Jneimp - Forum Scientiae Oeconomia;
- 2 Jrec - Scientific Papers of the University of Pardubice, ECON),
- 8 D (článke ve sborníku WOS a SCOPUS) - Strategic Management and its Support by Information Systems 2017, MME 2017, Finanční řízení podniků a finančních institucí 2017, IBIMA 2017).

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 40 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
32160,-32160,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)24000,-24000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8160,-8160,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady41040,-21629,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek31200,-32094,-
5. Služby59600,-82371,-
6. Cestovní náhrady55000,-50746,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31000,-31000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady310000,-
Uznané náklady310000,-
Celkem běžné finanční prostředky310000,-310000,-