Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/124
Název projektuNÁVRH ZAŘÍZENÍ PRO SNÍŽENÍ KONCENTRACE ULTRAJEMNÝCH ČÁSTIC V DÝCHACÍ ZÓNĚ PRACOVNÍKA PŘI FORMULACI SMĚSI
ŘešitelBrzicová Táňa Ing. Mgr.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na proměření profesionální expozice před a po navržení efektivního zařízení pro transport ultrajemných částic při formulaci směsi. Efektivitou zařízení je myšleno – snížení ztráty materiálu při transportu (vsyp ultrajemných částic do směsi), a tím požadované snížení profesionální expozice ultrajemným částicím v pracovním prostředí, která v současnosti překračuje doporučený expoziční limit pro nanomateriály cca trojnásobně (screeningové měření bylo předmětem řešení SGS 2016 Komplexní hodnocení profesionální expozice vyráběným nanomateriálům).
Výstupem projektu bude ověření účinnosti navrženého prototypu zařízení pro transport sypkého materiálu do míchací jímky, které bude popřípadě možno evidovat jako funkční vzorek. Ověření efektivity navrženého zařízení bude provedeno kontrolním měřením pomocí přístrojů monitorujících jak hmotnostní (DustTrak DRX 8533), tak početní koncentraci částic (CPC 3007), který bude doplněn o velikost povrchu alvolární a trachobroniální frakce (Aerotrak 9000) a o velikostní distribuci (NANOSCAN SMPS 3910 + Optical Partical Sizer 3330) těchto ultrajemných částic; a srovnáním výsledků naměřených při současných pracovních postupech a následně při zavedení funkčního vzorku.
Členové řešitelského týmuIng. Šárka Bernatíková, Ph.D.
Ing. Mgr. Táňa Brzicová
Bc. Dana Diviaková
Bc. Lucie Masláková
Ing. Lucie Kocůrková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je navrhnout řešení na snížení pracovní expozice ultrajemným částicím za pomocí prototypu zařízení a ověření jeho účinnosti měřením.
K naplnění výše uvedeného cíle povedou následující dílčí kroky (dílčí cíle):
1. Seznámení se s výrobní technologií;
2. Aktualizace současného stavu poznání řešené problematiky;
3. Vlastní měření profesionální expozice NM na pracovišti před technologickou úpravou;
4. Analýza fyzikálních parametrů pro transport ultrajemných částic a jejich chování v prostředí;
5. Návrh prototypu transportního zařízení pro ultrajemné částice
6. Vlastní měření profesionální expozice NM na pracovišti po uvedení transportního zařízení do provozu;
7. Srovnání experimentálních dat o expozici;
8. Zpracování výsledných zpráv z hodnocení profesionální expozice NM a DP
9. Publikace a diseminace výsledků.
Sekundárním cílem projektu je aktivní zapojení studentů magisterského a doktorského studia do výzkumných aktivit FBI VŠB-TUO ve vazbě na aktuálně řešené evropské projekty. To vychází z priorit definovaných Rámcem rozvoje vysokého školství do roku 2020.
Získané výsledky budou publikovány na konferenci NANOCON 2017. Sborník konference NANOCON je indexován v databázi Web of Science/Web of Knowledge (Thomson Reuters). Dále bude v konečné fázi projektu připravena jedna publikace, která bude zaslána redakci vybraného časopisu s IF (např. The Annals of Occupational Hygiene nebo Journal of nanoparticle research).
Bližší specifikace předkládaného výzkumného projektu (vč. postupu a metod řešení, časového harmonogramu, představení řešitelského týmu apod.) je uvedena v Příloze 1.

Rozpočet projektu - uznané náklady

Návrh
1. Osobní náklady
Z toho
0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-
2. Stipendia39000,-
3. Materiálové náklady9000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-
5. Služby93598,-
6. Cestovní náhrady19040,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16062,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-
9. Pořízení investic0,-
Plánované náklady176700,-
Uznané náklady0,-
Celkem běžné finanční prostředky176700,-