Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/121
Název projektuStandardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení
ŘešitelBílková Alžběta Mgr. Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuMezinárodní výzkumy ukazují, že většina populace si přeje bydlet ve svém domově, v komunitě, ve které má vazby na rodinu a sousedy. Základním předpokladem tedy musí být přístupnost samotného bytového domu ve své vnitřní dispozici s návaznosti na přístupnost okolí a zastavěného prostředí. Pro samotný byt jde o adaptabilitu s cílem minimálních úsporných úprav pro přizpůsobení měnících se potřeb jednotlivých uživatelů v průběhu jejich života. Na základě těchto předpokladů je možno rozvíjet výzkum konceptu „Lifetime Adaptable Homes“ v českém prostředí s akceptováním principu „univerzálního designu“, neboť zvýšením adaptability prostředí, zejména flexibilitou a univerzálností bytu a stanovením základních technických standardů jsou jedny z podmínek stability kvality bydlení.
Předmětem výzkumu je problematika užívání tzv. univerzálního designu (angl. design for all). Celá filozofie univerzálního designu se odvíjí od změny ve společnosti a rozvoji vědy i techniky. Důležité jsou pak tyto faktory: 1. Demografický vývoj společnosti (nárůst počtu obyvatel nebo stárnutí společnosti); 2. Sociální faktory (globalizace, zkracování vzdáleností …); 3. Ekonomické důvody; 4. Technologický pokrok; 5. Legislativní opatření (zákony, vyhlášky, občanská hnutí, zákony …).
Výzkum bude zaměřen na typologii a navrhování obytných budov s použitím principů univerzálního designu (směřovaného na všechny lidi bez ohledu na věk, velikost, fyzické nebo psychické schopnosti, kulturní či náboženské zázemí), tak aby došlo k jeho největšímu využití a naplnění s nejvyšší mírou vyvarování se chyb, jenž jsou s tímto navrhováním spojovány. Sledované principy jsou následující: Spravedlivé užívání (poskytnout stejnou možnost použití pro všechny uživatele, pokud možno identickou nebo alespoň ekvivalentní); flexibilita v užívání; jednoduché a intuitivní užívání; srozumitelné informace; malá fyzická námaha; velikost a prostor pro přístup a užívání.
Obecně bude projekt v problematice univerzálního designu věnovat pozornost řešení plošných nároků a manipulačních prostorů (vstup, chodba, předsíň, kuchyň, wc, koupelna, …); typy objektů (novostavba, rekonstrukcie izolovaný rodinný dům, dvojdům, řadový, atriový dům či byt.); flexibilita a univerzalita (Potřeba žít v prostředí, které neomezuje a je adaptabilní.); propojení exteriéru s interiérem; dispoziční uspořádání bytu; nábytek a vybavení; materiály povrchů a vybavení.

Accessibility for the Disabled - A Design Manual for a Barrier Free Environment. (Bezbariérové prostředí pro zdravotně postižené - Projektční manuál pro bezbariérové prostředí), Ministry of Social Affairs National Committee for the Disabled, UN, ESCWA, SOLIDERE, 2005.

EGGER, Veronika, Monika KLENOVEC, Doris HAUSBERGER: Barriere:frei! – Handbuch fűr Barrierefreies Wohnen. Wien: Holzhausen Druck & Medien GmbH. 2011.

KOCH-SCHMUCKERSCHLAG, Constanze, KALAMIDAS, Oskar: Barrierefreies Bauen – Planungsrundlagen. Graz: Medienfabrik Graz. 2006. ISBN 3-9502081-0-0.

LIDWELL, William, Kritina HOLDEN a Jill BUTLER. Univerzální principy designu: 125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání designu. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 9788025135402.

PREISER, W., SMITH, K.H. Universal design handbook. Columbus:The Mc-Graw-Hill Companies, Inc. 2011. ISBN-13: 978-0071629232.

ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011. ISBN 978-80-87438-17-6.

Vyhláška č.398/2009 Sb. včetně příloh O obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb. Ministerstvo pro místní rozvoj. Praha 2009.

Přehled použitých metod:

Metody výzkumu budou založeny na kombinaci metody pozorování (sběr dat, analýza) s teoretickým přístupem vědecké syntézy sloužící k objasnění nových vztahů a zákonitostí.
Další uplatněné metody při řešení projektu:
• Vícekriteriální analýza – hodnotová analýza – uplatnění při vyhodnocení použitelnosti principů universálního designu na stávající obytné budovy (rodinné a bytové domy domy).
• SWOT analýza – uplatnění při vyhodnocení jednotlivých legislativních požadavků na obytné budovy.

Členové řešitelského týmu:

Mgr. Ing. ALŽBĚTA BÍLKOVÁ - alzbeta.bi@seznam.cz, alzbeta.bilkova@vsb.cz
Ing. PETRA KOCUROVÁ – petulkakocurova@gmail.com, petra.kocurova@vsb.cz

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Mgr. Ing. Alžběta Bílková je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství a inženýrství. Její disertační práce Standardy univerzálního designu pro stabilizaci kvality bydlení souvisí s problematikou řešenou v rámci daného výzkumu a lze tedy předpokládat další využití výstupů pro zpracování disertace.
Ing. Petra Kocurová je studentkou denní formy doktorského studia na katedře městského stavitelství a inženýrství. Její disertační práce Aspekty bezbariérových tras v zastavěném území a proto lze předpokládat, že nabyté poznatky využije pro její zpracování.
Zapojením školitelky Ing. Renaty Zdařilové, Ph.D. bude zajištěn odborný náhled a intenzivní konzultace dopomohou plnohodnotnému vyhodnocení zkoumaných jevů, jejich vzájemných interakcí a vlivů.

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:

1) hodnocené (SCOPUS, atd.):
BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ a Bohuslav NIEMIEC. Bezbariérové užívání dopravních uzlů Ostrava-Svinov a Katowice In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE, 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 6. vyd. 2016, 657-663. ISBN 978-80-87952-15-3.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The issue of barrier-free public places – the transport interchange Ostrava-Svinov. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Boca Raton: Taylor & Francis Group. 729–734. ISBN: 978-1-138-03224-8 (eBook ISBN: 978-1-315-39381-0).

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC, Diana ORSÁKOVÁ a Renata ZDAŘILOVÁ. Barrier-free use of transport interchanges: Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering – Kim, Jung & Seo (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2016. 65-68. ISBN 978-1-138-02849-4.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC, Diana ORSÁKOVÁ a Renata ZDAŘILOVÁ. Qualitative parameters of a public place and their analysis using a case study of the complex of the former bituminous coal mine of Karolina in Ostrava: Advances in Civil, Architectural, Structural and Constructional Engineering – Kim, Jung & Seo (Eds). London: Taylor & Francis Group, 2016. 69-72. ISBN 978-1-138-02849-4.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The influence of form of public space around residential complexes on quality of living. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. Boca Raton: Taylor & Francis Group. 593–598. ISBN: 978-1-138-03224-8 (eBook ISBN: 978-1-315-39381-0).

2) nehodnocené:
BÍLKOVÁ, Alžběta. Bezbariérové uživání veřejného prostoru: Mezinárodní doktorandská konference - Kreativní město II - "Města v interakcích". Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2016.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Petra KOCUROVÁ Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2016. The issue of barrier elimination in public spaces in the area of the ostrava-svinov transport hub. International journal of interdisciplinarity in theory and practice - ITPB. Romania: Editura Adurama, 2016(10), 113-116. ISSN: 2344-2409.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. 2015. Case Study for Solution of Ostrava-Svinov Transfer junction Aimed at Movement and Orientation of Blind and Visually Impaired People. International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS. Pakistan: Publisher - IJENS Publisher, 15(06), 58-63. ISSN 2077-1185.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. Die Gegenwant und die Zukunft der Textilfabriken in der Nádražní-strasse in der Stadt Frýdek-Místek: Sammelband der Referate von der 21. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2016 - "Stadt und Umnutzung von Industrieflächen". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2016. ISBN 978-80-87438-78-7.

BÍLKOVÁ, Alžběta, Bohuslav NIEMIEC a Diana ORSÁKOVÁ. Lösungsbeispieleund -Möglichkeiten der Problematik von industriebrachen - Textilfabrik Moravan in Brno: Sammelband der Referate von der 21. Internationale Konferenz Stadttechnik Karlovy Vary 2016 - "Stadt und Umnutzung von Industrieflächen". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2016. ISBN 978-80-87438-78-7.

BÍLKOVÁ, Alžběta a Diana ORSÁKOVÁ. Frequent Mistates Connected with Barerier-free Solutions of Internal and External Environments: Proceedings 18th International Conference of PhD Students Juniorstav 2016. Brno: VUT, Fakulty of Civil Engineering, 2016. ISBN 978-80-214-5312-8 (the full text on the CD: ISBN 978-80-214-5311-1).

BÍLKOVÁ, Alžběta, Diana ORSÁKOVÁ a Renata ZDAŘILOVÁ. Průzkum přístupnosti sakrálních staveb: Sborník referátů 20. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2015 - "Církevní stavby a město". Karlovy Vary: ČKAIT, ČSSI, 2015. ISBN 978-80-87438-62-6.
Členové řešitelského týmuMgr. Ing. Alžběta Bílková
Ing. Petra Kocurová
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je definování základních kritérií technických požadavků pro vytvoření podmínek, jenž zabezpečí potřeby pro důstojné a přiměřené bydlení využitelné pro každého uživatele bez ohledu na věk, pohlaví či zdravotní omezení. Při hodnocení objektů pro bydlení bude kladen důraz na zodpovězení otázek souvisejících se splněním veškerých podmínek a úprav pro jednotlivé dílčí skupiny zdravotně postižených (zajištění bezbariérového přístupu) i všech ostatních uživatelů dle principů designu for all, vztažené na vnitřní prostředí obytných budov. Dále se projekt také zaměří určení parametrů potřebných pro zvýšení adaptability prostředí, zejména flexibilitu a univerzálnost bytu (stanovení jejich základních technických standardů zaručujících stabilní a kvalitní bydlení).

Časový harmonogram projektu:

únor 2017 – březen 2017:
Sběr dat a podkladových materiálů; prohloubení znalostí studiem literatury a odborných publikací; terénní pozorování, vydefinování hodnotících indikátorů a jejich separace; stanovení míry vlivu jednotlivých indikátorů, příprava článku konferenci.
duben 2017 - červenec 2017:
Zpracování grafických výstupů; příprava článku pro recenzované periodikum a konferenci.
srpen 2017 - listopad 2017:
Příprava článku pro recenzované periodikum; případná korekce článku pro recenzované periodikum.
prosinec 2017:
Závěrečná zpráva, prezentace výsledků výzkumu.

Výsledky:

2x článek ve sborníku evidovaného v databázi SCOPUS
Aktivní účast: Juniorstav 2017 26. 1. 2017
Scientific Conference SGEM Vienna 28. - 31. 3. 2017
QUAERE 2017 (květen)
Případně: konference MI Karlovy Vary 2017 (červen)

1x článek v časopise Jsc
European Planning Studies
Journal of Engineering and Applied Sciences
Architektúra a Urbanizmus
Urbani izziv

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia70000,-70000,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby11000,-5460,-
6. Cestovní náhrady8000,-13540,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-