Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/118
Název projektuAplikace vybraných kvantitativních metod při vyhodnocení tuzemských i mezinárodních aspektů zdanění a insolvence
ŘešitelKrzikallová Kateřina Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumua) Předmět výzkumu
Výzkum je zaměřen na problematiku zdanění a insolvence, svou povahou zasahuje do oblastí mikroekonomie, financí a makroekonomie.

Zdanění příjmů i spotřeby má podstatný vliv na cenovou politiku a chování daňových poplatníků, ať již výrobců nebo poskytovatelů služeb. Rostoucí globální charakter ekonomiky ovlivňuje tyto skutečnosti jak v národním tak i v mezinárodním kontextu.

Podnikatelské subjekty, pokud disponují dostačujícími znalostmi a zkušenostmi, využívají veškerých možností k optimalizaci základu daně a daňové povinnosti. Jelikož daň, zvláště ve formě přímé představuje účetní náklad podnikatelského subjektu nebo ve formě nepřímé daně zatěžuje finální cenu pro spotřebitele.
Tento náklad by však mohl být využit jako pro investice nebo pro osobní potřebu podnikatelského subjektu, podílu na zisku.

Volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb způsobuje, že při hodnocení vybraných aspektů je zapotřebí zohledňovat i takové položky jako jsou převodní ceny nebo existence daňových rájů, ve kterých jsou tyto podniky po stránce daňové např. v komparaci s Českou republikou daňové zvýhodněny.

Připravované vědecké monografie budou obsahovat případové studie jak z oblasti daně z přidané hodnoty, osobních důchodových daní, korporátních daní.

Zejména vlivem globální ekonomické krize rostl počet subjektů, u kterých bylo zahájeno insolvenční řízení.

V závislosti na způsobu řešení úpadku dlužníka, pokud je zahájen konkurz, vzniká věřitelům možnost využít ustanovení § 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), tzn. získat zpět alespoň dlužné DPH. Toto ustanovení je v souladu se Směrnicí č. 2006/112/ES, o společném systému DPH.

Předmětem výzkumu v oblasti opravy výše DPH u pohledávek za dlužníky z insolvenčního řízení bude míra využívání ustanovení § 44 ZDPH věřiteli. Data budou získána prostřednictvím dotazníkového průzkumu mezi insolvenčními správci. Bude analyzována míra výskytu využití této legislativní úpravy.

Originalita výzkumu spočívá v situaci, že k dispozici není dostupná studie provedená na základě výsledků šetření mezi insolvenčními správci.

Předmětem výzkumu bude posouzení výše opravy DPH jako jednoho z faktorů ovlivňující rozhodování věřitele o způsobu provedení úpadku dlužníka
1. Odhad výše možné opravy výše DPH věřitelů subjektů, jimž byla povolena reorganizace
V letech 2011-2016 celkem 25 subjektů v celé republice (Moravskoslezský kraj 4 subjekty) prošlo úspěšně reorganizací – u těchto subjektů vyčíslit výši přihlášených pohledávek podléhajících DPH (kritérium pro vratku DPH je stáří pohledávky mezi 3 léty a 6 měsíci před úpadkem) a vyčíslit podíl, jaký mají pohledávky podléhající DPH na celkové pohledávce za dlužníkem. Zdrojem dat budou seznamy přihlášených pohledávek a reorganizační plán. Zákon povoluje vratku DPH pouze u úpadku řešeného konkursem, cílem je tedy vyčíslit, jakým způsobem se toto omezení týká reorganizačních řízení, zda je objem případné vratky DPH natolik velký, že by mohl mít vliv na rozhodování subjektů při hlasování o způsobu provedení úpadku. U vybraných 25 subjektů se také spočítá skutečný výtěžek řízení a ten potom bude upraven o případnou vratku DPH, aby bylo zřejmé, jaký by byl dopad do skutečného výtěžku reorganizace v porovnání s předpokládaným výtěžkem konkurzu.
Zdroj dat: Seznamy přihlášených pohledávek, reorganizační plány

Analýza povede k následujícím zjištěním:
- podíl pohledávek podléhajících DPH na celkové pohledávce za dlužníkem,
- zda by měl objem vratky DPH vliv na hlasování subjektu pro/proti reorganizaci,
- skutečný výtěžek reorganizačních řízení v letech 2011-2016,
- vliv případné vratky DPH na výtěžek řízení v letech 2011-2016 + srovnání s předpokládaným výtěžkem z konkurzu.

Z výše uvedeného vychází další analýza, zda by mohlo případné rozšíření zákonné podmínky (oprava výše DPH za dlužníky v insolvenčním řízení jen při úpadku řešeného konkurzem) mít vliv na navýšení počtu reorganizačních řízení v ČR.

2.Zjištěný podíl pohledávek podléhajících DPH na celkové pohledávce aplikovat na případy, kdy byla soudem reorganizace povolena, ale v průběhu řízení došlo ke změně na konkurz (celkem 45 řízení za roky 2011-2016, Moravskoslezský kraj 6 subjektů). Zde se zaměřit na délku období mezi schválením reorganizace a rekvalifikace na konkurz. Verifikace hypotézy: Kdyby měly věřitelské subjekty po dobu trvání reorganizace k dispozici volné zdroje ve výši DPH, zvýšil by se jejich zájem a součinnost při provádění reorganizace.

Předmětem výzkumu v rámci projektu budou také daňové aspekty osobní důchodové daně – daně z příjmů fyzických osob, a to jak v kontextu vnitrostátního tak i mezinárodního zdanění. V rámci projektu bude zkoumán vliv hodnot vybraných ukazatelů (jak z makroekonomického, tak i mikroekonomického pohledu) na daňovou povinnost. Pozornost bude zaměřena i na techniku výpočtu daňové povinnosti a její analýzu v kontextu časového vývoje od zavedení této daně v ČR v roce 1993 do současnosti se zaměřením na nezdanitelné části, odčitatelné položky, slevy na dani nebo daňové sazby.

Souhrnná studie analyzující aspekty osobní důchodové daně – v podmínkách ČR – daně z příjmů fyzických osob zatím provedena nebyla. Byly provedeny pouze dílčí studie analyzující vybraný institut této důchodové daně (Večerník 2006, Čok a kol. 2012). Ze závěrů vyplývá, že od zavedení daně v roce 1993 dochází ve většině případů k postupnému snižování daňového zatížení, často však na úkor nepřímých daní. To má vliv i na výši daňových příjmů, kdy se objem daňových příjmů získaných z nepřímých daní zvyšuje (Široký a kol. 2008) nebo Široký, Kovářová, Randová (2012).

Předmětem výzkumu bude rovněž oblast mezinárodního zdanění ve vztahu ke korporátním daním a DPH. Bude provedena analýza chování ekonomických subjektů ve vztahu k významným kauzám v oblasti transferu zisků do daňových rájů, praní špinavých peněz, převodních cen s cílem získání informací o možných faktorech ovlivňujících rozhodování podnikatelských subjektů v oblasti investic, umístění sídla společnosti, vzniku stálé provozovny nebo podmínek pro povinnou registraci k DPH v jiných členských státech a možného vlivu hodnot vybraných makroekonomických i mikroekonomických ukazatelů na daňovou povinnost uvedených typů daní.

b) Cíl projektu
- analyzovat, zda by mohlo mít případné rozšíření zákonné podmínky (oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení je možná jen při úpadku řešeného konkurzem) vliv na navýšení počtu reorganizačních řízení v ČR
- vyčíslit, jakým způsobem se toto omezení týká reorganizačních řízení, zda je objem případné opravy DPH natolik vysoký, že by mohl mít vliv na rozhodování subjektů při hlasování o způsobu provedení úpadku
- analyzovat vybrané aspekty zdanění na chování podnikatelských subjektů ve formě zhodnocení dopadů zavedení legislativních změn nebo potenciálních efektů při zavedení určité legislativní změny ve vztahu k mezinárodnímu obchodu
- analyzovat vybrané aspekty osobní důchodové daně
- vliv změn ve zdanění na veřejné rozpočty
- analyzovat chování ekonomických subjektů ve vztahu k významným kauzám v oblasti přelévání zisků do daňových rájů, praní špinavých peněz, převodních cen s cílem získání informací o možných faktorech ovlivňujících rozhodování podnikatelských subjektů v oblasti investic, umístění sídla společnosti, vzniku stálé provozovny nebo podmínek pro povinnou registraci k DPH v jiných členských státech a možného vlivu hodnot vybraných makroekonomických i mikroekonomických ukazatelů na daňovou povinnost uvedených typů daní

c) Metodika postupu řešení projektu (výběr z použitých obecných a speciálních metod)
- analýza domácí a zahraniční literatury a dosavadních provedených výzkumů,
- dotazníkový průzkum mezi insolvenčními správci,
- data z insolvenčního rejstříku, schválené reorganizační plány, seznamy přihlášených pohledávek
- analýza dat získaných dotazníkovým průzkumem, dat získaných z GFŘ, ČSÚ, Ministerstva průmyslu a obchodu, Eurostatu nebo Evropské komise,
- matematicko-statistické metody (zejména regresní a korelační analýza, rozhodovací analýza, testování hypotéz),
- syntéza získaných poznatků.

Pro zpracování dat a jejich následnou analýzu budou použity uvedené kvantitativní metody. Po získání datových souborů dojde k verifikaci (statistické, ekonomické a ekonometrické) těchto dat do modelů.

Pro ověření platnosti předpokladů vycházejících z důvodové zprávy k zavedení § 44 ZDPH v době globální ekonomické krize ve vztahu k aktuálním podmínkám budou použity parametrické a neparametické testy, jako např. Z-test (testovací kritérium - viz vzorec 1), t-test (testovací kritérium - viz vzorec 2 nebo 3).
Zjištěná data z dotazníkového průzkumu mezi insolvenčními správci a data z Generálního finančního ředitelství o počtech daňových přiznání a hodnotách opravy výše daně z pohledávek za dlužníky z insolvenčního řízení umožňují analyzovat i podskupiny souboru. Pro sledování shody nebo rozdílnosti hodnot (např. v oblasti celkové částky daně v opravách) bude použit F-test. Výpočet testovacího kritéria je určen vztahem 4.
Pro testování shody četnosti ve výběru s četnostmi očekávanými dle rozdělení (např. normální, studentovo) je možno použít chí-kvadrát-test neboli Pearsonův test dobré shody (viz testovací kritérium – vzorec 5).
Odlišnosti v podskupinách základního souboru budou analyzovány s využitím rozptylu ANOVA (viz vzorec 6).
K sledování závislosti mezi vybranými veličinami (počet insolvenčních řízení, daňová povinnost, celková hodnota pohledávek, průměrné vlastní náklady insolvenčního správce na zpracování agendy opravy výše daně u jedné pohledávky atd.) bude použita regresní analýza a metoda nejmenších čtverců (viz vzorec 7).

Dále budou analyzovány a kvantifikovány uvedenými metodami další oblasti výzkumu ovlivňující chování ekonomických subjektů ve vztahu k mezinárodnímu zdanění, korporátním a důchodovým daním a daně z přidané hodnoty.

Při rozhodování z množiny variant např. při rozhodování ve vztahu ke vzniku stálé provozovny v jiném členském státě, budou aplikovány vybrané metody rozhodovací analýzy.

Na začátku dojde k sestavení kriteriální matice určenou (8). Jelikož kritéria pro rozhodování mají rozdílnou váhu, je zapotřebí stanovit váhu kritérií pomocí (9). Za účelem věrohodnosti dat dojde k ověření konzistence (10).
Mezi široce aplikovanou metodu ve vícekriteriálním rozhodování patří metoda AHP. Výsledná váha j-té varianty se zjistí pomocí (11). Globální charakter ekonomiky se vyznačuje i existencí rizikových jevů, které je při rozhodování nutné zohlednit. Stupeň ohrožení j-té varianty je určen pomocí vzorce (12).

Pro vyhodnocení progresivity osobní důchodové daně budou použity ukazatele progresivita průměrné sazby (PAR), progresivita daňové povinnosti (PTO) a progresivita příjmu po zdanění (PEAT), (viz vzorce 13-15).


Ke zpracování dat získaných z výsledků průzkumu bude využit software MS Excel, SPSS a případně software Maxima.

Příslušné vzorce jsou uvedeny v příloze.

d) Vstupní data:
- data získaná prostřednictvím dotazníkového průzkumu, který bude proveden mezi insolvenčními správci za účelem zjištění využití ustanovení § 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH) týkající se opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
- data z insolvenčního rejstříku (reorganizace, struktura pohledávek)
- údaje od Generálního finančního ředitelství ČR (dále jen GFŘ) z daňových přiznání k DPH týkající se uvedených oprav daně v členění dle jednotlivých let, kdy bylo toto ustanovení implementováno do ZDPH a krajů
- data z GFŘ, Eurostatu a Evropské komise o inkasu korporátních a důchodových daní a DPH v České republice a jiných členských státech EU
- data z Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého statistického úřadu o objemu obchodování s vybranými komoditami, zvláště pro účely porovnání vlivu zavedení konkrétního režimu (změna sazeb DPH, režim přenesení daňové povinnosti, posouzení převodních cen) nebo pro účely predikce zavedení určitého opatření do legislativy
- data poskytnutá mezinárodní organizací International Fiscal Association, jejíž členem je řešitelka projektu a jeden ze členů řešitelského týmu

e) Časový harmonogram řešení

leden - únor 2017
- rozdělení úkolů mezi členy řešitelského týmu
- studium odborné tuzemské i zahraniční literatury týkající se oblasti zdanění a insolvence
- vytvoření dotazníku pro insolvenční správce pro zjištění dat ohledně využívání ustanovení § 44 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH) – oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
- sběr dat pomocí dotazníkového průzkumu mezi insolvenčními správci (ve vztahu k § 44 ZDPH)
- získání dat z daňových přiznání o opravě daně v členění dle období a krajů (poskytne Generální finanční ředitelství)
- zpracování případové studie z dat konkrétního subjektu, který úspěšně prošel reorganizací – vyčíslení, zda je objem případné vratky DPH z pohledávek natolik významný, aby mohl mít vliv na rozhodování věřitelů při hlasování o způsobu provedení úpadku
- aktivní účast členky řešitelského týmu s prezentací závěrů výše uvedené případové studie na konferenci Mekon 2017
- vyhledávání dat ke komparaci využití institutu § 44 ZDPH v jiných členských státech EU,
- analýza tuzemské a zahraniční literatury týkající se oblasti korporátních daní, důchodových daní a daně z přidané hodnoty, týkajících se významných kauz v oblasti přelévání zisků do daňových rájů, praní špinavých peněz, převodních cen s cílem získání informací o možných faktorech ovlivňujících rozhodování podnikatelských subjektů v oblasti investic, umístění sídla společnosti, vzniku stálé provozovny nebo podmínek pro povinnou registraci k DPH v jiných členských státech a možného vlivu hodnot vybraných makroekonomických i mikroekonomických ukazatelů na daňovou povinnost uvedených typů daní
- účast na schůzce organizace International Fiscal Association, pobočka Praha

březen - duben 2017
- zpracování dat z daňových přiznání z GFŘ (§ 44 ZDPH)
- zpracování dat z dotazníkového průzkumu provedeného mezi insolvenčními správci (§ 44 ZDPH)
- vytvoření pracovních verzí modelů pro analýzu výzkumu z hlediska mikro, makroukazatelů
- transformace dat do navrhnutých modelů
- úpravy modelů
- aktivní účast a prezentace dosud zjištěných výsledků výzkumu na mezinárodní konferenci Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi ve Zlíně, (zde je možnost následné publikace v časopisech v databázi Scopus nebo Web of Science)
- vyčíslení možné vratky DPH u 4 subjektů z Moravskoslezského kraje, které úspěšně prošly reorganizací – vyčíslení, zda je objem případné vratky DPH z pohledávek natolik významný, aby mohl mít vliv na rozhodování věřitelů při hlasování o způsobu provedení úpadku,
- na základě výsledků průzkumu výběr jiných členských států EU k analýze a porovnání v oblasti aspektů mezinárodního zdanění korporátních a důchodových daní, včetně zjištění podmínek pro povinnou registraci tuzemských subjektů k DPH v jiných členských státech

květen - říjen 2017
- žádost o data Ministerstvo průmyslu a obchodu o importu a exportu určitého typu komodit a pohybu v rámci ČS EU – kdo má MPO, Celní úřad nebo údaje z Intrastatu a Extrastatu
- publikace dosud získaných výsledků ve vědeckých časopisech registrovaných v databázích Web of Science nebo Scopus
– vyčíslení u všech 25ti podnikatelských subjektů v rámci České republiky, u kterých úspěšně proběhla reorganizace, zda je objem případné vratky DPH z pohledávek natolik významný, aby mohl mít vliv na rozhodování věřitelů při hlasování o způsobu provedení úpadku
- psaní a odevzdání rukopisu obou zamýšlených publikací (důchodové daně, korporátní daně a DPH)
- účast na schůzce organizace International Fiscal Association, pobočka Praha

listopad – prosinec:
- kvantifikace skutečného výtěžku řízení a jeho následná úprava o případnou vratku DPH, aby bylo zřejmé, jaký by byl dopad do skutečného výtěžku reorganizace v porovnání s předpokládaným výtěžkem konkurzu u všech 25ti subjektů, u kterých v České republice proběhla reorganizace
- kvantifikace pomocí aplikace zjištěného podílu pohledávek u 6ti případů v Moravskoslezském kraji, u kterých byla soudem reorganizace povolena, ale v průběhu řízení došlo ke změně na konkurz s hledáním odpovědi na otázku, zda by se ze strany věřitelských subjektů zvýšil zájem a součinnost při provádění reorganizace kdyby měly věřitelské subjekty po dobu trvání reorganizace k dispozici volné zdroje ve výši DPH
- účast na schůzce organizace International Fiscal Association, pobočka Praha
- vyúčtování a uzavření projektu a zpracování závěrečné zprávy
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Bc. Linda Hniličková
Ing. Jana Šnoblová
Bc. Nikola Jiranová
Ing. Kateřina Kocurová
Ing. Michal Kopas
Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Ing. Kateřina Krzikallová, Ph.D.
Ing. Michaela Řehová
Bc. Denisa Segeťová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je analyzovat vybrané aspekty zdanění na chování podnikatelských subjektů a státní rozpočet:
- analyzovat, zda by mohlo mít případné rozšíření zákonné podmínky (oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení je možná jen při úpadku řešeného konkurzem) vliv na navýšení počtu reorganizačních řízení v ČR
- vyčíslit, jakým způsobem se toto omezení týká reorganizačních řízení, zda je objem případné opravy DPH natolik vysoký, že by mohl mít vliv na rozhodování subjektů při hlasování o způsobu provedení úpadku
- analyzovat vybrané aspekty zdanění na chování podnikatelských subjektů ve formě zhodnocení dopadů zavedení legislativních změn nebo potenciálních efektů při zavedení určité legislativní změny v mezinárodním kontextu
- analyzovat vybrané aspekty osobní důchodové daně
- vliv změn ve zdanění na veřejné rozpočty
- analyzovat chování ekonomických subjektů ve vztahu k významným kauzám v oblasti transferu zisků do daňových rájů, praní špinavých peněz, převodních cen s cílem získání informací o možných faktorech ovlivňujících rozhodování podnikatelských subjektů v oblasti investic, umístění sídla společnosti, vzniku stálé provozovny nebo podmínek pro povinnou registraci k DPH v jiných členských státech a možného vlivu hodnot vybraných makroekonomických i mikroekonomických ukazatelů na daňovou povinnost uvedených typů daní

Na základě výsledků projektu bude případně možno podat žádost o navazující projekt (SGS, GAČR, TAČR).
Výsledky výzkumu mohou být nabídnuty k využití GFŘ, Evropské komisi, Ministerstvu financí České republiky, Ministerstvu průmyslu a obchodu, profesním sdružením insolvenčních správců a v neposlední řadě také prezentovány ve výuce řešiteli projektu, případně také potenciálními studenty doktorského studia, členy řešitelského týmu, nyní v navazujícím magisterském studiu.

Klasifikace výsledků:

A- bodované
- odborná kniha - monografie s pracovním názvem „Vybrané aspekty daně z příjmů fyzických osob“, která by mj. reagovala na nejnovější změny v oblasti této důchodové daně, vydaná v nakladatelství s vědeckou redakcí (dle metodiky hodnocení SGS 20 bodů);
- odborná kniha - monografie v anglickém jazyce s pracovním názvem „Corporate Taxation and Value Added Tax in the International Context“, která by obsahovala závěry výzkumu v rámci projektu z oblasti mezinárodního zdanění daní z příjmů a daně z přidané hodnoty, vydaná v nakladatelství s vědeckou redakcí. Uvedenou monografii by bylo možno využít také při výuce zahraničních studentů (dle metodiky hodnocení SGS 40 bodů);
- tištěný výstup výsledku aktivní účasti členky řešitelského týmu, studentky doktorského studia v kombinované formě, na mezinárodní vědecké konferenci „Mekon 2017“ na Ekonomické fakultě, VŠB - TU Ostrava, (dle metodiky hodnocení SGS 4 body);
- tištěný výstup výsledku aktivní účasti na mezinárodní vědecké konferenci Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (sborník bude zaslán do evidence databáze Web of Science), (dle metodiky hodnocení SGS 4 body); v případě kladné odezvy možnost článek rozšířit o další výsledky a zaslat do časopisu v databázi Scopus nebo Web of Science(dle metodiky hodnocení SGS 10 bodů)
- tištěný výstup výsledku účasti na mezinárodní vědecké konferenci „Globalizacia a jej socialno-ekonomicke dosledky“ na Žilinské univerzitě v Žilině (sborník bude zaslán do evidence databáze Web of Science), (dle metodiky hodnocení SGS 4 body);
- článek v časopisu v databázi Scopus (dle hodnocení metodiky SGS 10 bodů)

B - nebodované
- kvalitní diplomové práce členů řešitelského týmu
- precizace dizertační práce studentky doktorského studia v kombinované formě

Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 72 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia72500,-72500,-
3. Materiálové náklady150000,-136365,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7200,-30069,-
5. Služby43000,-47000,-
6. Cestovní náhrady17800,-4566,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory36000,-36000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady360000,-
Uznané náklady360000,-
Celkem běžné finanční prostředky360000,-360000,-