Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/117
Název projektuInterakční procesy mezi jádrovými centry bicentrické aglomerace
ŘešitelHurdálková Lucie Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuRozbor a stav problematiky
Na základě dosažených výsledků z projektů Zhodnocení vývoje Hradecko – Pardubické aglomerace od roku 2001 po současnost (2015) a Vliv suburbanizace v Hradecko –pardubické aglomeraci (2016) byly potvrzeny teze o vzájemné multidisciplinární interakci mezi jádrovými městy bicentrické Hradecko – pardubické sídelní aglomerace. Dle zjištěných skutečností vyplynula potřeba konkretizace procesů zajišťující udržitelný rozvoj samotných jádrových měst. Lze předpokládat hlavní růstové podněty hospodářství jimiž jsou inovace a mobilita. Samotný technicko-hospodářský rozvoj je závislý na rychlosti zavádění inovací v průmyslu a službách což lze označovat za příčinu stagnace[1] v rozvoji nejen samotných regionů ale i samotných jádrových center této aglomerace. Analýza rozvojových strategií Hradce Králové a Pardubic objasní nejen současné ale i možné budoucí interakční procesy v multidisciplinární rovině řešeného problému. Komparace zjištěných výstupů mezi jádrovými městy nastíní samotnou pozici z technicko-ekonomického pohledu s následnou implementací pro vyhodnocení udržitelného rozvoje z pohledu ekonomického, technicko-hospodářského i urbanizačního. Samotné zhodnocení hospodářského vývoje z pohledu inovace a modernizace, nezajišťují pouze hospodářský rozvoj. Závislost na konverzi územních celků představuje jednu z obtížných rozvojových úloh. Území určené ke konverzi [2] jsou obsaženy v již projednávaných územních plánech jádrových měst, analýza těchto lokalit vhodně doloží ekonomickou vitalitu [3] samotných měst. Konvertovaná území představují zatížení tzv. starými zátěžemi, mezi ně patří vyčerpání ekonomických funkcí, existence nevhodné dopravní i technické infrastruktury. Dislokace a přeložení vojenských útvarů od poloviny 19. Století výrazně ovlivnily využití rozsáhlých funkčních ploch v obou jádrových městech. Náklady z titulu nevyužívání a další devastace existující stavební substance představují další náklady hrazené převážně z veřejných prostředků. Investice vložené do území za účelem vytvoření nových pracovních příležitostí, které vedou k vytváření funkčních urbanizovaných území vedou k rozšíření mobility [4]. Specifikace přístupů vyhodnocení funkčních urbanizovaných území závislých na jádrových městech včetně vlivů mobility objasní další možnosti udržitelného rozvoje jádrových měst v rámci bi-centrické aglomerace.

CITACE CIZÍCH PRACÍ:
[1] CAPELLO, R. – NIJKAMP,P.: Handbook of Regional Growth and Development Theories; Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2009; ISBN: 978 1 84720 206 3
[2] PIKE, A. – RODRIGEZ – POSE, A. – TOMANEY,J.: Local and Regional Development; Routledge, New York, 2006
[3] O´SULLIVAN, A.: Urban Economics; McGraw-Hill, London, 2009
[4] HENDERSON,V. – THISSE,J.V. et al.: Handbookof Regional and Urban Economics, Elsevier, Amsterdam, 2004

PŘEHLED POUŽITÝCH METOD:
Analýza demografických údajů z ČSÚ, komparace výsledků s výsledky uvedené v Integrované územní investici a Strategický plán města Hradec Králové a Strategický plán města Pardubice. Podrobná analýza urbanizačních potenciálů obou jádrových měst vycházející z projednávaných územních plánů jádrových měst. Vyhodnocení souladu a interakčních principů obsažených v koncepčních materiálech pomocí SWOT analýz. Veškeré analýzy jsou založeny na veřejně dostupných dokumentech, které byly řádně schváleny zastupitelstvy jádrových měst.
Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů:
Spolupráce na předchozích projektech – Zhodnocení vývoje Hradecko - pardubické aglomeraci a Vliv suburbanizace v Hradecko –pardubické aglomeraci s využitím výsledků do disertační práce. Spolupráce Ing. arch Dagmar Kuté na předchozích projektech, s využitím nabytých znalostí o problematice bi-centrické Hradecko pardubické aglomerace.
Předchozí dosažené výsledky:
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, KUTÁ, Dagmar. Bicentric conurbation and its territorial development. In: WIT Transactions on The Built Environment: Sustainable Development and Planning VIII. Turkey: WIT Pres, Wessex institute, 2015, s. 9. ISSN 1743-3509.
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie a Dagmar KUTÁ. 2015. Development of the Hradec-Pardubice agglomeration from 1986 to the present. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development. United Kingdom: Taylor & Francis Group, : s.10. ISSN 2093-7628.
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, KUTÁ, Dagmar. Bi-centric aglomeration and it´s territorial development. In: WIT Transaction on the Built Environment: Sustainable Development and Planning VIII. Turkey: WIT Pres, Wesex institute, 2015, s. 9. ISBN: 978-1-78466-017-8.
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, KUTÁ, Dagmar, KUTA Vítězslav. Průzkum územního rozvoje bi-centrické Hradecko - pardubické sídelní aglomerace. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 5. vyd. 2015. ISBN 978-80-87952-10-8.
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, KUTÁ, Dagmar, Zdražilová Naďa. Diagnostics of the Influence of Suspended Solids and Phosphorus on Groundwater Quality. International Conference on Environmental Science and Sustainable Development. Bangkok, Thailand
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, Dagmar KUTÁ a Jana ŠULCOVÁ. Development of the Hradec Králové - Pardubice agglomeration since 1986. In: 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials of China. Amsterdam: Atlantis Press, 2015, s. 4. ISSN 2215-1389
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, KUTÁ, Dagmar. Urbanistický rozvoj jádrového města bicentrické aglomerace In: Recenzovaný sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 6. vyd. 2016, 657-663. ISBN 978-80-87952-15-3.
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie, KUTÁ, Dagmar. Urban activity in the transformation of a military fortress into the county town in the Czech Republic. In: WIT Transaction on Ecology and the Environment, volume 210 . Spain: WIT Pres, Wessex institute, 2017, s. 10. ISSN 1743-3541. (vyjde na začátku roku 2017)
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie a Dagmar KUTÁ. Data structures and maps for the creation of ground plans. In: ESaT 2016 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ISBN 978-80-553-2564-4, Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineering, Tatranské Matliare, Slovak Republic, 2016. (article no. 116)
TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie a Dagmar KUTÁ. Use of digitalization of maps for the creation of ground plans. In: Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. 2016, s. 7. ISSN 2344 - 2409

TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ, Lucie a Dagmar KUTÁ. Creation of ground plans in terms of data structure and map bases. In: Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II. CRC Press – Taylor and Francis Group. 2016, s. 6. ISBN 9781138032248

Členové řešitelského týmuIng. Lucie Hurdálková
Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu
Cílem výzkumu je determinace indikátorů ovlivňující proces udržitelného rozvoje bi-centrické Hradecko - pardubické aglomerace, specifikace jednotlivých procesů včetně jejich nejvýznamnějších regionálních disparit (časový harmonogram - od 06/2016 - do 09/2016).
Dalším cílem výzkumu je lokalizace funkčních urbanizovaných území nejen v jádrových městech, ale i v mezilehlém prostoru těchto jader bi-centrické aglomerace. Lokalizace FUA(funkčních urbanizovaných území) umožní komparaci jednotlivých území, které ovlivňují samotný udržitelný rozvoj aglomerace samotné (časový harmonogram - od 06/2016 - do 09/2016).
Výsledky budou porovnány s hlavními rozvojovými záměry stanovenými ve strategických dokumentech jádrových měst pro období 2016 – 2030 (časový harmonogram - od 09/2016 - do 10/2016).Na základě zjištěných výsledků bude možné konkretizovat situaci udržitelného rozvoje jádrových měst bi-centrické aglomerace.


Očekávané výstupy:
3 x publikace D (konference evidovaná ve SCOPUS nebo WoK)
2 x publikace Jsc nebo Jimp


Konference: např.
SGEM Vienna Scientific Sessions, Social Sciences & Arts Conference – cca 10. 000,- Kč (vložné + cesta a ubytování cca 10.000,- Kč)
ESAT 2017 - 3nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies – cca 10. 000,- Kč (vložné + cesta cca 2 000,- Kč)
9th International Conference on Sustainable Development and Planning – cca 20.000,- Kč (vložné a poplatky)
Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2017 – 1800,- Kč (vložné + 2500,- publikace v časopise AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH.)

Časopis: např.
Architektúra & urbanizmus
European Journal of Environmental and Civil Engineering
Advances in Civil Engineering
Housing Studies
Cogent OA - Social Sciences
Urbani izziv

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20000,-20000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby41000,-41000,-
6. Cestovní náhrady6000,-6000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-