Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/116
Název projektuVýzkum různých druhů materiálů, jejich vlastností a aplikačního potenciálu
ŘešitelHarničárová Marta Ing., PhD.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je studium vlastností materiálů, popis a způsob stanovení fyzikálních, chemických a mechanických vlastností, včetně jejich vztahů ke struktuře spolu s možnostmi aplikace a jejich aplikační užití.
Členové řešitelského týmuIng. Michaela Bendová
Mgr. David Březina
Ing. Jana Bouchalová, Ph.D.
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Ing. Lukáš Gola
Bc. Zuzana Grosmanová
Bc. Martin Hadaš
Ing. Marta Harničárová, PhD.
Mgr. Petr Jandačka, Ph.D.
Ing. Pavel Kantor
Ing. Lukáš Klus
MUDr. Miroslav Koliba
doc. Mgr. Ivan Kopal, Ph.D.
Ing. Dagmar Klichová, Ph.D.
Bc. Jiří Krzywoň
Ing. Lukáš Kubáč
Ing. Marek Kucbel, Ph.D.
doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Bc. Martin Otáhal
Ing. Radek Papesch
Bc. Radomír Pelc
Bc. Patrik Potůček
Bc. David Pravda
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Marek Šafář
Bc. Filip Šajtar
prof. RNDr. Vladimír Šepeľák, DrSc.
Ing. Jakub Svoboda
Ing. Radek Svoboda
Ing. Barbora Švédová, Ph.D.
Ing. Martin Troup
doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.
Ing. Nikola Vítkovská, Ph.D.
MUDr. Ing. Drahoslava Zmijková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem navazujícího projektu na projekty SP2015/167 a SP2016/94 je výzkum různých druhů materiálů, identifikace vlastností a aplikační užití.

Obsah projektu:

1. Materiál (teoretická příprava, identifikace vybraných druhů materiálů).
2. Rozdělení technických materiálů (začlenění vybraných druhů materiálů do systému).
3. Stanovení vybraných vlastností zkoumaných materiálů:
a) fyzikální;
b) chemické;
c) mechanické;
d) technologické.
4. Nanomateriály (vybrané druhy a zkoumání jejich vlastností a aplikační uplatnění).
8. Návrh materiální základny (výběr vzorků, materiálů určených pro vlastní měření).
9. Charakteristiky vybraných materiálů (XRD, elektronová mikroskopie…).
10. Teoreticky předpokládané interpretace výsledků charakteristik, tj. sledování struktury a vlastností sledovaných materiálů na atomární úrovni, identifikace vazby mezi strukturou a složením materiálů pro potenciální aplikace.
11. Modelování struktury a vybraných vlastností materiálů (3D rekonstrukce obrazů získaných z konfokálního mikroskopu, numerické metody analýzy obrazů, návrh modelů a algoritmizace výpočtů).
12. Výsledky vytipovaných měření na vybraných materiálech.
13. Vyhodnocení získaných výsledků, diskuse (interpretace v souvislosti s teoreticky očekávanými výsledky).
14. Publikace výsledků projektu především v databázích WoS/SCOPUS (např. Materials, International Journal of Advanced Manufacturing Technology aj.).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia120000,-120000,-
3. Materiálové náklady150000,-60589,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek80000,-199569,-
5. Služby160000,-193565,-
6. Cestovní náhrady100000,-41902,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory70000,-70000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-14375,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady700000,-
Uznané náklady700000,-
Celkem běžné finanční prostředky700000,-700000,-