Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/115
Název projektuPřínosy úprav domovního vybavení pro kvalitu bydlení v bytových domech
ŘešitelKutá Dagmar Ing. arch., Ph.D. Paed.IGIP
Školitel projektuIng. Jan Česelský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuRozbor a stav problematiky:

Výstavba prostorů pro bydlení není jenom nástroj k uspokojování potřeb každého člověka, ale rovněž znamená produkci těch nejmenších elementů, které jako celek tvoří město. Stejně jako jiná odvětví prochází i obytné budovy (bytové domy) různými módními vlnami, které byly vytvořeny v průběhu času. Změnu typologie, prostorových nároků a samozřejmě také vzhledu bytových domů v průběhu věků určuje jistě také postupné využívání nových stavebních materiálů, díky novým technologiím, nemluvě o specifických místních podmínkách u každé stavby a demografické struktuře jejich obyvatel s měnící se potřebou na různorodé, variabilní a flexibilní prostory v bytovém domě. Což bylo v mnoha případech řešeno převážně z pohledu bytových prostor při rekonstrukcích panelových domů (Beranovský, 2011; Barták, 1997; Expo Data, 2000; materiály MMR). Bydlení je ovlivňováno spoustou množstvím dalších atributů, jež k němu neodmyslitelně náleží, jako užitná plocha, lokalita, právní důvod užívání, přidružené prostory a v neposlední řadě domovní vybavení společně s jeho existencí a využitelností. Předmět projektu se zakládá na poznatcích předcházejících projektů na téma „Využitelnost a prostorová efektivita domovního vybavení bytových domů“ (2015) a ,,Možnosti efektivního využití domovního vybavení bytových domů“ (2016), které se zabývaly problematikou diskutovanou v metodice národního nástroje pro certifikaci kvality budov z hlediska principů udržitelnosti - kritéria uživatelského komfortu a prostorové efektivity (SBToolCZ, Vonka, 2012) a potřebou vyvíjet prostory v bytových domech různorodé, variabilní a flexibilní. Možnosti jak využívat prostory domovního vybavení byly zjištěny dle analýzy (předcházející projekt 2016) založené na sběru dat již realizovaných forem využití prostor domovního vybavení v zemích EU, poučení se z nich a následně byly hledány nejvhodnější metody implementace těchto forem na prostředí ČR. Pro ucelení problematiky je však potřeba nyní nahlížet na prostory domovního vybavení také z pohledu reálné proveditelnosti jejich úprav a přínosu, které by tyto úpravy přinesly uživatelům. To že je tato problematika potřeba reálně řešit, dokládá také část výzkumu z roku 2013, který provedla agentura TNS Aisa, pro nadnárodní společnost YIT, v hlavních městech šesti zemí (kromě České republiky také na Slovensku, ve Finsku, Lotyšsku, Estonsku a Litvě), jehož cílem bylo zjistit hlavně, jaké atributy ovlivňují člověka při rozhodnutí o koupi bytu či domu. Jako jedním z atributů v tomto výzkumu bylo také domovní vybavení.

Citace cizích prací:

VONKA, M. a kol., Metodika SBToolCZ, hodnocení bytových staveb:
Uživatelský komfort [online]. Praha, 2012 [cit. 2014-04-02]. Dostupné z:
http://www.fce.vutbr.cz/PST/kolar.r/files/SBTool_CH09_S06.pdf. Semestrální
práce. ČVUT Fakulta stavební.

BERANOVSKÝ, Jiří, Karel SRDEČNÝ a Petr VOGEL. Pasivní panelák?: A
to myslíte vážně?. Praha: EkoWatt, 2011. ISBN 978-80-87333-07-5.

BARTÁK, K. Rekonstrukce v panelovém domě I: Bytová jádra, příčky. Praha:
Grada, 1997. ISBN 80-7169-423-1

KOLEKTIV AUTORŮ. Panelové domy: Stavební kniha. Brno: Expo Data,
2000. ISBN 80-86163-99-7.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Interní materiály Ministerstva pro
místní rozvoj ČR [cit. 2015-11-10]. Dostupné z: http://www.mmr.cz

KOLEKTIV AUTORŮ, Vybrané údaje o bydlení 2014. Praha: mmr, 2015.
ISBN 978 - 80 - 7538 - 005 - 0.

Výzkum preferencí kupujících při pořizování nového bytu [online]. In: . Praha: YIT Group, 2013.


Přehled použitých metod:

Předmětný projekt bude založen na kombinaci metody pozorování (sběr dat,analýza) s teoretickým přístupem vědecké syntézy sloužící k objasnění nových vztahů a zákonitostí. Analýza bude založena na sběru dat reálné proveditelnosti revitalizace domovního vybavení bytových domů.

Harmonogram řešení: 03-04/2017 shromažďování materiálů předmětu průzkumu, 05-06/2017 analýza reálné proveditelnosti revitalizace domovního vybavení bytových domů, 07-11/2017 práce s daty, 12/2017 kompletace vypracování závěrečné zprávy projektu.
Publikování dílčích výsledku v průběhu řešení projektu.

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu:

Předkládaný projekt bude plně řešen odpovědným řešitelem v návaznosti na téma disertační práce: „Výzkum nových forem bydlení v kontextu s optimalizací prostoru bytových domů“.

Ing. Lucie Teslíková Hurdálková - na základě spolupráce na předchozích projektech

Předchozí dosažené výsledky členů týmu – studentů:

KUTÁ, Dagmar, ČESELSKÝ, Jan. Use and Spatial efficiency of Housing Facilities and its Influence on the Overall User Comfort in Blocks of Flats in the Czech Republic. In: WIT Transactions on The Built Environment: Sustainable Development and Planning VIII. Turkey: WIT Press, Wessex institute, 2015, s. 9. ISSN 1743-3509.

KUTÁ, Dagmar a Jan ČESELSKÝ. Vliv prostorové efektivity domovního vybavení na celkový uživatelský komfort bytových domů v České Republice. In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 5. vyd. 2015. ISBN 978-80-87952-10-8.

KUTÁ, Dagmar a Jan ČESELSKÝ. Problems of residential building facilities in the Czech Republic. In: 5th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Building Materials of China. Amsterdam: Atlantis Press, 2015, s. 4. ISSN 2215-1389

KUTÁ, Dagmar, L. TESLÍKOVÁ HURDÁLKOVÁ. Rekonstrukce panelových domů v kontextu s morálními požadavky na bydlení. In: Sborník konference: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2016. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 6. vyd. 2016.

KUTÁ, Dagmar a Jan ČESELSKÝ. Survey usability and spatial effectiveness of housing facilities in blocks of flats in the czech republic. Journal of Engineering and Applied Sciences., Medwell Jurnals. 2016, (12), 16. ISSN 1818-7803 (15.4. 2016 – akceptováno k publikaci)

KUTÁ, Dagmar a Jan ČESELSKÝ. Impact of changes in contemporary society on residential amenities of panel housing estates in the Czech Republic. The Social Sciences. 2016, (12), 8. ISSN 1993-6125. (akceptování k publikaci 30.11.2016)

KUTÁ, D, J ČESELSKÝ a M ZÚBKOVÁ. Effect of changes in user demand for user comfort housing in czech republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARITY IN THEORY AND PRACTICE [online]. 2016, 324(10), 157-161 [cit. 2016-12-15]. ISSN 2344 - 2409. Dostupné z: http://www.itpb.eu/index.php/ct-menu-item-3/14-engineering/324-10-cislo-30-clanok

KUTÁ, D, J ČESELSKÝ a M ZÚBKOVÁ. Changes in housing demands and their influence on overall user comfort for a block of flats in the Czech Republic. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II:. 2017, (1), 513-518. ISBN 978-1-138-03224-8.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Česelský, Ph.D.
Ing. Lucie Hurdálková
Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu:
Cílem projektu je zjistit zda je reálně možné provést revitalizaci domovního vybavení bytových domů, aby tyto úpravy přinesly zvýšení komfortu obyvatelům bytových domů. Popřípadě zda existuje možnost částečných úprav, a jaký přínos by přinesly. Dílčím cílem projektu je zjistit zda lze tato problematika domovního vybavení řešit na obecném základu, alespoň co se týče typologicky stejných bytových domů, nebo je nutno pohlížet na každý bytový dům samostatně.

Očekávané výstupy:
2 x publikace D (konference evidovaná ve SCOPUS nebo WoK)
1 x publikace Jsc nebo Jimp


Konference: např.
SGEM Vienna Scientific Sessions, Social Sciences & Arts Conference – cca 10. 000,- Kč (vložné + cesta a ubytování cca 10.000,- Kč)
ESAT 2017 - 3nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies – cca 10. 000,- Kč (vložné + cesta cca 2 000,- Kč)
9th International Conference on Sustainable Development and Planning – cca 20.000,- Kč (vložné a poplatky)
Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů, QUAERE 2017 – 1800,- Kč (vložné + 2500,- publikace v časopise AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH.)

Časopis: např.
Architektúra & urbanizmus
European Journal of Environmental and Civil Engineering
Advances in Civil Engineering
Housing Studies
Cogent OA - Social Sciences
Urbani izziv

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady1000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby36000,-36000,-
6. Cestovní náhrady13000,-13000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-