Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/108
Název projektuSmuteční obřadní síně jako prostor komunikace v sekulárním prostředí od druhé poloviny 20. století v Čechách a na Moravě do současnosti
ŘešitelFrolíková Palánová Klára Ing. arch., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuRozbor stavu problematiky v ČR a ve světě:
Hřbitovy jsou veřejným prostorem a smuteční obřadní síně zase jednoúčelovými stavbami určené pro rituál pohřbívaného člověka. Obecný fenomén moderny, jehož počátek byl už před druhou světovou válkou ve spojení s pohřby žehem, specializoval tyto smutné domy pro poslední rozloučení se zemřelým člověkem. Zatímco dosud zkoumaná krematoria vznikla za účelem hygieny smrti, prostor komunikace smutečních obřadních síní byl ideologicky vyvolán potřebou zajistit tzv. občanskou formu pohřbu s odmítnutím tradice církevních smutečních obřadů v kostelích. Oba stavební typy tedy mají odlišný koncept i ideovou náplň a ačkoli smuteční síně krematorií převážně imitují sakrální prostor, smuteční síně jej zcela odmítají. Tyto důvody vedly ke vzniku samostatných jednoúčelových smutečních obřadních síní v 50. letech minulého století, realizovaných živelně, bez kvalitních projektů s minimálními náklady a vážnými provozními nedostatky. Stavby nových smutečních obřadních síní v průběhu 70. let 20. století přecházely už do doporučených typologických zásad technického zázemí (obsluha, bezpečnost, hledisko hygieny práce) a individuální volné architektonické tvorby vlastních smutečních obřadních síní s ohledem na individuální podmínky v daném prostředí. Ideová podstata smutečních obřadních síní z druhé poloviny 50. let minulého století byla přenesena do současnosti a odráží se v tvorbě i dnešních autorů, což je podpořeno neexistencí specifikace typologického řešení objektů. To je patrné například z výsledků architektonické soutěže na smuteční síň ve Valašském Meziříčí, která proběhla v minulém roce. Vítězný návrh sice splňoval nároky na současnou smuteční architekturu, nikoli však požadavky na typologii zázemí a průběh smutečních obřadů. Cílem je nalézt nový rozměr prostoru komunikace těchto smutných staveb směrem ke společnosti, vrátit společnou úctu k zemřelým spojenou s chápáním smrti jako součásti života.
V sousedních státech (např. Rakousko), jejichž vývoj nebyl zasažen poválečnými totalitními režimy je situace jiná. Vysoký stupeň religiozity obyvatelstva udržel smuteční rituály v převážné míře v sakrálním prostředí a malá míra občanských pohřbů zajistila vznik nepočetných smutečních síní čistě účelových bez jejich akcentace v rámci pohřebního prostoru (viz realizace v Unterloibl, Sankt Johann im Rosental a Sankt Margareten im Rosental, Rakousko).
Situaci jsme přiblížili v rámci dřívějšího výzkumu v publikaci, téma smutečních síní na téma krematorií navazuje:
Frolíková Palánová K. a kol. Role současné kremační architektury v sekularizované společnosti České republiky. In Peřinková, M., Nedvěd M. (eds), Architecture in perspective 2015. Vydání 1. Ostrava: VŠB-TUO, 2015, s. 54-57.

Minimálně 3 citace cizích prací
Co se týká smutečních síní a funerální architektury vůbec, je v této věci málo publikací, což je navíc znásobeno výjimečností situace v České Republice v porovnání s ostatními evropskými státy, kdy vysoká míra sekularizace společnosti nasměrovala vývoj pohřební kultury mimo zaběhané rituály evropských států. Situaci zatím nejlépe přibližují následující publikace:
Kovář J., Peřinková M., Špatenková N. a kol., Hřbitov jako veřejný prostor, Gasset, 2014, str. 145.
P. Fiala, J. Hanuš, Katolická církev a totalitarismus v Českých zemích, first ed., Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno, 2001.
Hadders, H. 2013. Cremation in Norway: regulation, changes and challenges. In Mortality. Vol. 18, No. 2, 195-213. UK: Taylor & Francis.
Klaassens M., Groote P.D. 2012. Designing a place for goodbye: The architecture of crematoria in the Netherlands. In Emotion, Identity and Death: Mortality Across Disciplines: 145-159. Ashgate Publishing Ltd.
Malone, H. 2014. Secularisation, anticlericalism and cremation within Italian cemeteries of the nineteenth century. Modern Italy. 19 (2): 385 - 403. Oxford: Routledge.
STEJSKAL D., ŠEJVL J. a kol. 2011. Pohřbívání a hřbitovy: 464. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s.
Svobodová, M. Krematorium v procesu sekularizace Českých zemí 20. století. 1. vydání. Praha: Ústav dějin umění Akademie věd, 2013. 184 s. ISBN:978-80-86890-51-7

Přehled použitých metod:
- u vybraných realizovaných smutečních síní v České republice, Polsku a Německu) sběr následujících dat na místě a jejich vyhodnocení
1)Zakreslování vnitřní dispozice
2) Rozbor vnitřního provozu, hledání kolize
3) Zaznamenání změn od původního návrhu (provoz po uvedení výstavby až po současnost)
4) SWOT analýza
5) Hledání souvislostí v historii (archívy)
6) Porovnání jednotlivých zařízení (excel tabulky)
7) Poučení, východiska pro nový návrh (nákresy ideální obřadní síně – typologie)
- Seznámení se s proběhlou soutěží na smuteční síň ve Valašském Meziříčí pomocí plánovaného rozhovoru s Ing. Václavem Grafem (z pohřební služby)
- Analýza, konkretizace, zobecnění a hledání analogií pro určení typologických a provozních zásad
- účast na dvou seminářích o pohřební praxi v Praze na Vyšehradě (pořádá společnost Omnium - Historické hřbitovy, Novela zákona o pohřebnictví)

Harmonogram:
Březen – poslání publikace do Sborníku vědeckých prací VŠB-TUO
Březen – červen – realizace plánovaných cest
Červen – září – práce na článku pro Jimp
Září – listopad – práce na článku pro Funerary Architecture International Symposium: City of the dead /city of the living (konference o kremační architektuře, Ravenna, Itálie + aktivní účast, setkání a výměna zkušeností s ostatními účastníky ohledně řešeného tématu)
Prosinec – závěrečná zpráva

Zdůvodnění zapojení jednotlivých členů týmu
akademický pracovník
Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D. – organizační záležitosti projektu, aktivní účast na exkurzích, vedení týmu, podíl na procesu projektu a výstupech, zkušenosti z dosavadního výzkumu (hlavní řešitel projektu SP2014/152 Problematika zásad koncepce současných hřbitovů v rámci Evropského pozadí, jejich komplexnost a specifika v oboru architektonizace tvorby a SP2015/62 Tvorba ideových předpokladů pro současnou absolutní kremační architekturu ovlivňující modern způsoby a etiku pohřbívání založených na žehu)

studenti
Ing. arch. Ondřej Juračka – interní doktorand na VŠB-TUO, téma dizertační práce je Vývoj funerálního stavitelství a týká se tedy přímo zkoumaných smutečních síní, zkušenosti z dosavadního výzkumu člen týmu "SP2015/62 Tvorba ideových předpokladů pro současnou absolutní kremační architekturu ovlivňující modern způsoby a etiku pohřbívání založených na žehu", diplomová práce v roce 2017 na téma „Krematorium s inovovaným pohledem na pohřební kulturu“, předpokládá se aktivní účast na článcích, exkurzích a seminářích

Ing. arch. Dušan Rosypal – externí doktorand na VŠB-TUO, akademický pracovník - částečný úvazek, v architektonické a realizační praxi řešil úpravy stávajících hřbitovů v Moravskoslezském kraji, aktivní účast na článcích.

Předchozí dosažené výsledky:
Hodnocené:
Frolíková Palánová K. a kol. Role současné kremační architektury v sekularizované společnosti České republiky. In Peřinková, M., Nedvěd M. (eds), Architecture in perspective 2015. Vydání 1. Ostrava: VŠB-TUO, 2015, s. 54-57.
Frolíková Palánová, K. a kol. Quantitative and qualitative differences in selected Prague cemeteries. In Al Ali, Platko, P. (eds), Advances and Trends in Engineerign Sciences and Technologies. Vyd. 1. London: Taylor and Francis Group, 2016, s. 347-352.

V procesu:
Konference Esat 2016: Frolíková Palánová,K., Juračka O. Cultural influences conditioning the development of the funeral architecture, its current status and its future direction.

Nehodnocené:
Frolíková Palánová, K. a kol. Burying as Part of Life in the European Context. In Peřinková, M., Nedvěd M. (eds), Architecture in perspective VI. Vydání 1. Germany: TTP Ltd, 2014, s. 39-43.
Občasné příspěvky otištěny v Informačním zpravodaji Sdružení pohřebnictví v ČR a v časopise Slovenské pohrebníctvo

Diplomové práce:
Černá B. Lesní hřbitov s objekty skulpturální a funerální architektury, Velichovky. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2016. Vedoucí diplomové práce Klára Frolíková Palánová.
Juračka O. Krematorium s inovovaným pohledem na pohřební kulturu, Nový Jičín. Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta stavební, 2016. Vedoucí diplomové práce Klára Frolíková Palánová.
Členové řešitelského týmuIng. arch. Ivona Dlábiková
Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.
Ing.arch. Ondřej Juračka
Ing.arch. Dušan Rosypal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl výzkumu
Specifikovat typologické a provozní zásady hmotového souladu architektury s principem logické konstruktivnosti a idejí obřadnosti. Výsledky publikovat a konfrontovat s publikační i pohřební praxí. Výsledky poslouží jako podklady pro přípravu přednášek a cvičení architektonické tvorby (doktorandi). Sběr dat a zkušeností pro vydání monografie (plán 2018).

Očekávané výstupy
Jneimp – článek pro Sborník vědeckých prací VŠB-TUO (březen 2017)

Jimp – článek pro některý z impaktováných časopisů: Sociologický časopis ISSN 0038-0288 (ČR), Death studies ISSN 0748-1187 (USA), nebo Sociologia ISSN 0049-1225 (SR)


Aktivní účast na nehodnocené konferenci v Ravenně, Itálie: Funerary Architecture International Symposium: City of the dead /city of the living. Prozatím jediná konference, která se týká přímo námi řešeného tématu, možnost setkání a výměna zkušeností s ostatními účastníky ohledně řešeného tématu, spolupráce navázána v roce 2015, nyní obnovena, zajímají se o další pro rok 2017...nehodnocený článek

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia18500,-18500,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby32500,-31500,-
6. Cestovní náhrady52500,-53500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11500,-11500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady115000,-
Uznané náklady115000,-
Celkem běžné finanční prostředky115000,-115000,-