Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/106
Název projektuPokročilé metody řízení strojů a procesů
ŘešitelWagnerová Renata doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.<br /> doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.<br /> prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.<br /> prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.<br /> prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt svým zaměřením navazuje na minulé projekty specifického výzkumu, jejichž výsledkem byly desítky publikací v odborných konferencích registrovaných v IEEExplore a citačních databázích Scopus a Web of Science, dále články v odborných časopisech s IF.
Specifický výzkum se bude zabývat pokročilými metodami řízení s použitím nejnovějších SW a HW prostředků, řešení aktuálních trendů v oblasti Smart Home Automation, řízení a vizualizace s využitím realtimeových platforem a 32 bitových STM procesorů. Výzkum bude pokračovat v oblastech návrhů nekonvenčních i konvenčních metod řízení. Dále se bude věnovat návrhu, testování a realizaci diagnostických systémů. Důraz bude kladen na vývoj aplikací pro embedded systémy. Také bude rozvíjen výzkum v oblasti aktivního tlumení a zpracování obrazu.
Harmonogram:
01-05/2017 - výzkum v definovaných oblastech, výstupem bude cca 10 publikací zahrnutých v citační databázi Scopus, s aktivní účastí a prezentací na IEEE konferenci.
04/2017 – organizace konference Seminář ASŘ a mezinárodní studentské soutěže 22. ročníku STOČ pro prezentaci dosažených výsledků řešení projektu a srovnání dosažených výsledků s pracovišti na jiných univerzitách v ČR a SR.
06-10/2017 - realizace aplikačních výstupů v definovaných oblastech.
11-12/2017 - příprava závěrečné zprávy, registrace výstupů na útvaru Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu.
Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Babulák
doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Bc. Martin Bečka
Bc. Ing. David Bielesz
Ing. Michal Chowaniok
Bc. Václav Chrascina
Ing. Jiří Czebe
Ing. David Fojtík, Ph.D.
Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
Ing. David Grygar
Ing. Radim Hýl, Ph.D.
Ing. Martin Jurek
Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Bc. Roman Lysek
Bc. Jan Macháček
Ing. Vladan Najdek
prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Ing. Miroslav Pawlenka
Ing. Tomáš Pawlenka
Bc. Patrik Pilch
Bc. Jan Plachký
Ing. Petr Podešva, Ph.D.
Ing. Tomáš Puda
Bc. Tomáš Repka
Bc. Jan Schwarzer
Ing. Jan Sikora
doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Ing. Karla Sladká
Bc. Lukáš Smolka
Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Ing. Pavel Šofer
Bc. Robert Stavěla
Bc. Marek Stančák
Ing. Radek Štramberský
Ing. Přemysl Strakoš
Bc. Martin Suchánek
Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Ing. Patrik Urban
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Ing. Tomáš Vojtek
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výzkum pracovníků a studentů pracoviště bude zaměřen do následujících oblastí:
- Seřizování regulátorů 2DOF pro integrační regulované soustavy
- Návrh modelu tiskové hlavy pro 3D tisk skla
- Rozpoznávání obrazu v řídicích systémech s využitím real-time platformy cRIO
-Výzkum v oblasti nasazení adaptivních filtrů
- Zabezpečovací systémy na bázi mikroprocesoru PIC
- Vývoj aplikací pro Smart Home Automation
- Ovládání a vizualizace pokročilých elektro-pneumatických prvků
- Řízení a vizualizace pokročilých technologií (např. řezání křemíkových hlavic)
-Návrh řízení pro stabilizaci polohy trojitého inverzního kyvadla
-Vizualizace, Virtualizace, komunikace a řízení v praxi na platformách ABB

Výstupy z projektu budou publikovány pouze ve zdrojích registrovaných v citačních databázích (SCOPUS, Web of Science).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia161000,-161000,-
3. Materiálové náklady240000,-225273,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek233478,-248758,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady400000,-399447,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory119409,-119409,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1194087,-
Uznané náklady1194087,-
Celkem běžné finanční prostředky1194087,-1194087,-