Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/103
Název projektuVýzkum v oblasti dynamiky tekutinových systémů.
ŘešitelBureček Adam Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu bude experimentální zjišťování a matematické modelování parametrů tekutinových prvků a systémů. V tomto projektu bude zahrnuto experimentální měření roztažnosti hydraulických hadic. Dále budou zkoumány charakteristiky a účinnosti rotačních převodníků na modifikovaném zařízení pro jejich měření. Jednou z variant tohoto výzkumu bude také energeticky úsporné měření rotačního hydromotoru. Výzkum vícefázového proudění bude probíhat na základě měření podtlaku a vizualizace na průhledných modelech hydraulických prvků. Výzkum bude také zaměřen na vzniku a vývoj kavitace, měření podmínek pro vznik kavitace (tlak a průtok), měření kavitační oblasti pomocí vysokorychlostní kamery, sledování změny kavitační oblasti v závislosti na průtoku vody a obsahu vzduchu ve vodě. Dalším předmětem výzkumu bude ověření dynamických vlastností pneumatického motoru a následná verifikace vytvořeného matematického modelu.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Brzezina
Ing. Adam Bureček, Ph.D.
Ing. Josef Dobeš
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Ing. Pavel Dresler
Bc. Lukáš Duda
Bc. Vojtěch Duda
Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Ing. Filip Dýrr
Bc. Martin Fajka
Ing. Kamil Fojtášek, Ph.D.
Bc. Tomáš Fryštacký
Bc. Petr Holiš
doc. Dr. Ing. Lumír Hružík
Ing. Jakub Dufka
Ing. Michal Janík
Bc. Martin Kasperlík
Ing. Michal Kozdera, Ph.D.
prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Bc. Lukáš Krabica
Ing. Marian Ledvoň
Bc. Jiří Loveček
Ing. Pavel Pejčoch
Ing. Matej Petrovič
Ing. Tomáš Polášek
Bc. Petr Puczok
Ing. Jiří Raszka
Ing. Jana Jablonská, Ph.D.
Ing. Roman Sikora, Ph.D.
Bc. Filip Špička
Ing. Martin Vrábel
Ing. Ondřej Vykoukal
Bc. Andrzej Zemene
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1x FUNKČNÍ VZOREK.

Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
a) Výzkum v oblasti roztažnosti (stlačitelnosti) hydraulického vedení

- návrh a modifikace zařízení pro zatěžování hydraulického vedení (zejména hadice)
- měření modulu pružnosti oleje a hydraulických hadic různých světlostí a počtu opletů

b) Výzkum v oblasti charakteristik a účinností rotačních převodníků

- návrh a realizace zařízení pro měření rotačních převodníků
- stanovení charakteristik a účinností rotačních převodníků
- zpracování metodiky pro měření rotačních převodníků
- energeticky úsporné měření rotačních převodníků

c) Výzkum v oblasti vícefázového proudění

- návrh a realizace zařízení pro výzkum vícefázového proudění
- vytvoření transparentních modelů hydraulických prvků pro vizualizaci vícefázového proudění
- matematické modelování vícefázového proudění, které bude podpořeno výše zmíněnými experimenty


d) Výzkum v oblasti pneumatických motorů

- modifikace experimentálního zařízení pro verifikaci matematických modelů
- matematické modelování dynamiky pneumatického motoru

Harmonogram:

únor 2017 – návrh a realizace zařízení pro výzkum roztažnosti hydraulického vedení, definice matematických modelů

duben 2017 - návrh a realizace zařízení pro výzkum rotačních převodníků, návrh a realizace zařízení pro výzkum dynamiky pneumatického motoru

červen 2017 – měření roztažnosti hydraulického vedení, experimentální určení charakteristik a účinností rotačních převodníků, návrh a realizace zařízení pro výzkum vícefázového proudění, experimentální měření dynamiky pneumatického motoru a verifikace matematického modelu

srpen 2017 – porovnání experimentů vícefázového proudění s matematickými modely

říjen 2017 – tvorba publikací a dalších výstupů z tohoto projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-33000,-
3. Materiálové náklady13521,-110895,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek327500,-254817,-
5. Služby45000,-47898,-
6. Cestovní náhrady20000,-9412,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory50670,-50669,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady506691,-
Uznané náklady506691,-
Celkem běžné finanční prostředky506691,-506691,-