Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/101
Název projektuStudium tekutosti sypkých hmot v nových typech modelů zásobníků a rozvoj pracoviště na Krásnopolské
ŘešitelSlíva Aleš prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt je primárně zaměřen na výzkum a vývoj tekutosti a dalších vlastností sypkých hmot v nových typech zásobníků, přičemž se předpokládá další rozvoj pracoviště na ul. Krásnopolní. Předmětem projektu je dovybavení laboratoří a nákupu zařízení a vybavení potřebného pro realizaci daného cíle. Hlavní prioritou je studium tekutosti sypkých hmot v netradičních zásobnících, jejich a jejich základní testování. Studenti v rámci projektu budou mít možnost podílet se na výzkumu a vývoji.

Na zásobnících sypkých hmot budou simulovány mezní situace vhledem ke změnám v tekutosti sypkých hmot. Od stavu extrémního ztekucení formou vhodného provzdušnění sypké hmoty jako jednoho extrému či po opačný extrém, kdy dojde ke zhutnění sypké hmoty nebo k pasivnímu stavu napjatosti v sypké hmotě. Studium těchto jevů má za cíl především ověřit silové chování sypké hmoty ve vztahu k zásobníkům, dále ověřit mezní podmínky vedoucí k těmto stavům či velikost potřebné energie k přechodu z jednoho mezního stavu k opačnému. Extrém v podobě ztekucené sypké hmoty způsobuje problematické vyprazdňování ze zásobníku v podobě tzv. neřízeného vyprázdnění, kdy takovouto sypkou hmotu nelze vhodně regulovat. Druhý extrém v podobě zhutněné sypké hmoty způsobuje tokové poruchy. To znamená, že je nutno nalézt přijatelný kompromis mezi potřebnými vlastnostmi sypké hmoty, zásobníku či následných technologií.
Ke splnění předmětu výzkumu projektu je nutno doplnit stávající zásobníky na Krásnopolské o další zařízení, která umožní výše uvedené předpoklady simulovat, kvantifikovat a verifikovat. Tato zařízení budou sloužit nejen k studentským záměrům ve všech stupních studia – bakalářské, magisterské a doktorské, včetně řešení úloh pro přijíždějící zahraniční studenty, ale také jako VV základna.
Členové řešitelského týmuIng. Zuzana Blatoňová
Ing. Tomáš Bora
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Ing. Kateřina Urbanová
Bc. Adam Nytra
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výstupy:
3 x užitné vzory (podání)
1 x patent (podání)
1x impaktovaný článek (stav redikce)

Harmonogram projektu:
01-03/2016-návrh dle návrhů a jejich rozkreslení, oponování, příprava výkresů, detailů jednotlivých komponentů
04-06/2016-výroba komponentů a montáž jednotlivých prvků, vývoj řízení
07-09/2016-montáž komponentů
10-12/2016-dokončení

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-23000,-
3. Materiálové náklady105000,-69952,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek10000,-81917,-
5. Služby25000,-13839,-
6. Cestovní náhrady25300,-6592,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21700,-21700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady217000,-
Uznané náklady217000,-
Celkem běžné finanční prostředky217000,-217000,-