Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/100
Název projektuParalelní zpracování velkých dat 4
ŘešitelPlatoš Jan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuV rámci projektu budou zpracovány data z různých oblastí. Zpracování dat je v dnešní době jedno z nejzásadnějších a nejvíce rozvíjejících se oblastí. Je to dáno tím, že data jsou shromažďována již dlouhou dobu avšak tato data nebyla využívána. To se změnilo, neboť tato dat jsou použitelná v obchodní a průmyslové oblasti k redukci nákladů a rozvoje obchodu nebo i k nalezení úplně nových příležitostí. Dnešní doba také umožňuje analyzovat data v reálném čase a tyto získané výsledky okamžitě aplikovat ať již ve výrobě nebo i medicíně. S rozvojem Internet of things, a konceptu Industry 4.0 je nutné adaptovat analytické metody pro decentralizované nasazení na omezených výpočetních prostředcích při zachování přesnosti a rychlosti. To je možné při využití speciálních výpočetních platforem.

Mezi hlavní oblasti výzkumu v tomto projektu bude patřit analýza dat v oblasti průmyslu se zapojením do konceptu Industry 4.0, energeticky a smart region. Dále budou zpracovávány data z oblasti telekomunikací, zejména pak provozních a bezpečnostních údajů. Z pohledu sociálních sítí bude pracováno s analýzou modelů a jejich vývojem v čase. Tento postup se velmi osvědčil nejen nad daty, které tvoří přirozené grafové struktury ale i nad daty, které se musí do tohoto tvaru nejprve převézt. V neposlední řadě bude pracování s daty vzniklými z sekvencování genomů a to z pohledu množství dat, které je třeba filtrovat a připravit pro další analýzu.
Členové řešitelského týmuAjith Abraham Padath, PhD.
Adel Hossni Mahmoud Soliman
Mohammad Abdul karim Al Ansari
Mgr. Asim Mohammed Eltahir Ali
Ing. Lumír Balhar
Bc. Jakub Bocek
Bc. Jan Bršťák
Ing. Clare Schenk
Ing. Tomáš Buriánek
Bc. Radek Čep
Bc. Marek Duda
doc. Ing. Petr Gajdoš, Ph.D.
Ing. Jiří Hanzelka
Bc. Krzysztof Heczko
Ing. Josef Hrabal
Bc. Daniel Hrtús
Quoc Bao Huynh, M.Sc.
Ing. Jan Janoušek
Ing. Tomáš Ježowicz
Lifeng Jiang
Ing. Adam Kašpar
Bc. David Katanik
Bc. Tomasz Konderla
Bc. Martin Kössler
Bc. Lukáš Kubiš
Ing. Eduard Kubanda
doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D.
Bc. Pavel Kutáč
Van Vang Le
Chenghua Lin
Ing. Martin Mikula
Bc. Jan Mitoraj
Bc. Vojtěch Moravec
Bc. Daniel Mrózek
Bc. Filip Navrátil
Ing. Thanh Long Nguyen
Thi Bich Ngan Nguyen
Tri Nguyen Cao
Bc. Josef Obrusník
RNDr. Eliška Ochodková, Ph.D.
Ing. Filip Osadník
Nguyen Huy Phuong Pham
MSc. Dao Phan, Ph.D.
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D.
Bc. Adam Podlas
Bc. Tomáš Přívozník
Bc. Martin Prouza
Ing. Michal Radecký, Ph.D.
Bc. Jakub Ševčík
Bc. David Šimoník
Bc. Jan Šimeček
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
Bc. Lukáš Staněk
Ing. Martin Stoklas
Bc. Adam Stříž
Ing. Andrey Sukhanov
Bc. Jakub Šustr
Longmei Tang
Phong Tong Duc
Trung Tin Tran
Ing. Vojtěch Uher
Bc. Martin Vaněk
Ing. Michal Vašinek, Ph.D.
Bc. Jan Velčovský
Bc. Ing. Adam Vůjtek
Mgr. Šárka Zehnalová
Bc. Martin Zonyga
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu na návrh efektivních algoritmů a provádění analýz nad daty z různých oblastí. Pro daná data bude nutné nalézt vhodné metody, které budou na těchto datech aplikovatelné a budou dosahovat dostatečných výsledků. Ve finále je poté třeba výsledky a data transformovat do podoby, která bude srozumitelná i pro odbornou veřejnost. Všechny tyto operace vyžadují dostatečné výpočetní prostředky. Proto je mnoho algoritmů upravených pro využití výpočetní karet a speciálních výpočetních platforem.

V projektu bude pracovat několik týmů, soustředěných na konkrétní úlohu. Tyto týmy budou tvořeny z doktorandů a dalších studentů pod vedením jednoho nebo více garantů z řad zaměstnanců. Zapojení magisterských a případně také bakalářských studentů je velmi žádoucí, neboť povede k motivaci studentů pro vědu a další studium.

Metody vyvinuté v předchozích projektech budou využity a doplněny v rámci tohoto projektu.

Na tento rok si v projektu klademe následující cíle:

• Efektivní zpracování rozsáhlých dat ze síťového provozu a provozních telekomunikačních dat.
• Analýza sociálních sítí.
• Analýza dat ze sekvencování.
• Návrh a provádění experimentů nad daty z jednotlivých oblastí.
• Publikování výsledku na konferencích indexovaných v ISI/Scopus a příprava a publikace článků v časopisech s impaktním faktorem.
• Navázání a prohloubení spolupráce s tuzemskými a zahraničními pracovišti.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
134268,-134356,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)100200,-100266,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti34068,-34090,-
2. Stipendia205000,-217800,-
3. Materiálové náklady175000,-242940,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek9632,-2336,-
5. Služby100000,-96971,-
6. Cestovní náhrady250000,-179497,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory97100,-97100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady971000,-
Uznané náklady971000,-
Celkem běžné finanční prostředky971000,-971000,-