Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/95
Název projektuPříprava nových nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací na kompozity nanokovů pomocí nových cest a monitorování vztahu nanomateriálů k ŽP
ŘešitelRoupcová Petra Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuHlavním předmětem výzkumu bude hledání vhodných cest pro chemickou, fyzikálně chemickou přípravu modifikace grafenu a biocharu. K tomu budou sloužit základní chemické reakce (např. oxidace) a fyzikální metody (sonikace a mletí). Obnovená spolupráce s univerzitou Liberec povede k přípravě sendvičových materiálů, kdy mezi vrstvami nanovláken různých polymerů budou naneseny naše produkty na bázi grafenu, grafen oxidu, biocharu a kompozitů s kovy (Fe, Cu, Pd). Využitím spolupráce s SÚJCHBO v. v. i. bude zaměření na testování biologických a adsorpčních aktivit nanomateriálů. V neposlední řadě bude zjišťována toxicita u námi vyrobených nanomateriálů a také vybraných produktů zplodin hoření (vybraná tropická a další dřeva v původním stavu a po povrchové úpravě.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Bc. Anna Fojtíková
doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D.,MBA
Bc. Zuzana Lebedová
Ing. Petr Lepík, Ph.D.
Ing. Kateřina Sikorová, Ph.D.
Bc. Ondřej Merta
Ing. Adam Mikulášek
Ing. Petra Roupcová, Ph.D.
Ing. Petra Roupcová, Ph.D.
Bc. Jakub Sirovátka
Ing. Hana Buba
Ing. Hana Věžníková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Návrh projektu odpovídá zaměření Katedry bezpečnosti práce a procesů a Katedry požární ochrany Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Rovněž návrh projektu navazuje na předchozí projekt SP/2016/92 "Posouzení vlivu na životní prostředí vybranými nanomateriály a produkty tepelné degradace materiálů po styku s vodou z hlediska ekotoxicity" a rozšiřuje jej o další experimenty.
Hlavním cílem projektu je příprava nových syntetických nanomateriálů na bázi uhlíku a jejich modifikací na kompozity kovů pomocí nových cest a zkoumání toxicity u námi vyrobených nanoproduktů a u dalších vybraných materiálů po tepelné degradaci s vodou.
Pro naplnění hlavního cíle projektu je nutné splnit následující dílčí cíle:
a) hledání nových cest přípravy grafenu pomocí metody exfoliace (např. kulové mletí);
b) modifikací biocharu se získá C- nosič nanočástic (nCu, nAg, nFe);
c) příprava fólií hybridních sloučenin grafen-oxidu a hledání jejich uplatnění jako senzory a testování magnetických, elektrických a optických vlastností pro další aplikace;
d) příprava sendvičových fólií „nanovlákno-biochar-nanovlákno“ a „nanovlákno- kompozit- nanovlákno“ a testování jejich adsorbčních vlastností;
e) zjisťování toxicity u výše uvedených produktů a u zplodin hoření vybraných tropických dřev a jejich dopad na životní prostředí pomocí testů fytotoxicity rovněž pomoci testu zhášení bioluminiscence bakterií Vibrio fischeri;
Hlavním výstupem projektu je zpracování průběžné a závěrečné zprávy, která bude mít náležitosti požadované Studentskou grantovou soutěží. Výsledky experimentu budou dále sloužit ke zpracování části disertační práce hlavní řešitelky projektu na téma „Monitorování ekotoxicity u nanomateriálů na bázi uhlíku“, čtyř diplomových prací u studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia (dva studenti katedra 030, dva studenti katedra 040). Naměřená data a výsledky projektu mohou být přínosem především pro vědní obor a budou publikovány v zahraničním periodiku indexovaném v databázi Scopus (časopisy Exotoxicology amd Environmental Safety a Komunikácie). Dílčí výstupy budou prezentovány na konferencích pořádaných pod záštitou SPBI: konference „BOZP 2017“, „Požární ochrana 2017“ a „Ochrana obyvatelstva 2018“,publikování v časopise Spektrum. Dále aktivní účast na doktorandské konferenci v sekci Mladá věda „Transcom“ v Žilině 2017, která je v databázi Scopus, na kterou byl již přijat abstrakt, předpokládané jsou dále také články ve Sborníku vědeckých prací řada FBI VŠB-TU Ostrava (1. a 2. vydání v roce 2017. Je plánována aktivní účast na konferenci Global Conference on Materials Science and Processing Technologies (MSPT) 2017, která se koná v Bangkoku, 9-10. března v Thajsku, na který byl zaslán příspěvek z předchozí SP2016/92 a je zaplacené vložné, bohužel došlo k oficiálnímu přesunutí konference.Také je plánovaná účast na konferenci Environmentálné a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií (Trnava, 2017).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia106500,-106500,-
3. Materiálové náklady14500,-14500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby22000,-22000,-
6. Cestovní náhrady50000,-50000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady208000,-
Uznané náklady208000,-
Celkem běžné finanční prostředky208000,-208000,-