Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/94
Název projektuNávrh zařízení pro kalibraci vstupních a optimalizaci výstupních parametrů DEM.
ŘešitelRozbroj Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuU konstrukčních návrhů inženýrských děl, jako jsou dopravní a skladovací zařízení sypkých hmot, je dnes trendem vycházet a opírat se o numerické modely DEM simulací. Takto lze zvýšit ekonomickou efektivitu výroby nových, nebo optimalizovat stávající inženýrská díla. Předmětem výzkumu v rámci navrhovaného projektu by měl být návrh kalibračních zařízení, sloužících k výzkumu a optimalizaci vstupních i výstupních parametrů pro metodu diskrétních prvků, s praktickým uplatněním u modelování dopravních a skladovacích systémů.
Členové řešitelského týmuIng. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
Ing. Lucie Jezerská, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Rostislav Prokeš
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Václav Ruttkay
Ing. František Zádrapa
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření metodiky kalibračních experimentů, zabývajících se chováním prášků a sypkých hmot v jednoduchých kalibračních aplikacích. Tyto poznatky budou pak dále sloužit k rozvoji aplikovatelnosti metody DEM pro jemnozrnné a kohezivní materiály, které se v praxi často vyskytují. Výsledky i použitá metodika budou pak prezentovány na konferencích a v odborných článcích.
Harmonogram projektu:
1. čtvrtletí 2017 – Rešerše oblasti metodiky kalibračních experimentů
2. čtvrtletí 2017 – Návrh kalibračních zařízení
3. čtvrtletí 2017 – Konstrukce kalibračních zařízení
4. čtvrtletí 2017 – Zhodnocení experimentů, jejich publikace a využití v praxi

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady44300,-10875,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek33500,-51536,-
5. Služby36000,-56905,-
6. Cestovní náhrady5000,-3484,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19200,-19200,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)4000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady192000,-
Uznané náklady192000,-
Celkem běžné finanční prostředky192000,-192000,-