Schválené projekty 2017

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2017

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 54 573 242 Kč

Z toho 2.5% - 1 364 331 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakulta přidělená částka v Kč
FBI  1 210 137
EKF  3 929 534
FAST  2 465 732
FS  9 344 630
FEI 13 996 004
HGF  5 272 251
FMMI  7 123 785
VC  8 743 333
CP  1 123 505
CELKEM 53 208 911

KódSP2017/92
Název projektuTermické zpracování odpadů a ochrana životního prostředí III
ŘešitelObalová Lucie prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2017 - 31.12.2017
Předmět výzkumuProjekt navazuje na téma řešené v minulých dvou letech a je zaměřen na výzkum termických a biochemických metod odstraňování a energetického využití odpadů, na výzkum procesů odstranění a využití vedlejších produktů termických metod a na studium vlivu uvedených metod na životní prostředí. Při termických metodách dochází k působení na odpadní látku (resp. palivo) teplotou přesahující meze její chemické stability, popřípadě ke spolupůsobení teploty a kyslíku v prostředí s regulovaným obsahem kyslíku; pod tento pojem lze zahrnout procesy spalování, zplyňování, pyrolýzu, plazmové procesy apod. Uvedené termické metody nejsou konečným způsobem odstranění odpadů, vznikají při nich vedlejší produkty, jimiž jsou tuhé zbytky (popel, struska), znečištěné plynné a kapalné látky. V rámci projektu budou řešeny zejména postupy pro využití vznikajících tuhých zbytků, postupy pro čištění znečištěných procesních plynů (katalyticky, fotokatalyticky, adsorpcí na pevný sorbent apod.) a vod. Termické metody odstranění odpadů a dalších průmyslových procesů mají rovněž nežádoucí dopady na životní prostředí, které budou analyzovány a monitorovány za pomocí bezpilotních leteckých systémů a biomonitoringem ovzduší.
Členové řešitelského týmuIng. Nela Ambrožová, Ph.D.
Ing. Jiří Burda
Ing. Miroslava Edelmannová, Ph.D.
Ing. Jana Fojtášková
Bc. Tomáš Glac
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Bc. Lucie Jarolímová
Ing. Tomáš Kiška
Bc. Nikola Veverková
Ing. Anna Klegová, Ph.D.
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Zuzana Navrátilová
Ing. Dominika Marková
Ing. Svatopluk Michalik
Ing. Mgr. David Mráz
Bc. Monika Nogolová
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Bc. Kristýna Plánková
Bc. Vladimír Polášek
Ing. Martin Pova
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Ing. Tomáš Prostějovský
Ing. Adrian Pryszcz
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Bc. David Šimek
Bc. Martina Šindlářová
Bc. Jakub Starostka
Klára Staníčková
Ing. Vladislav Svozilík
Ing. Ladislav Svoboda, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Bc. Hana Vjatráková
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Bc. Zdeněk Zikmund
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Zvýšení účinnosti energetického využití odpadů termickými (spalování, pyrolýza) a biochemickými metodami (anaerobní digesce)

a) Spalování odpadů
Budou hodnoceny vzájemné souvislosti mezi výkonovými ukazateli spalovací pece na odpad. Bude posuzován vliv hmotnostního toku spalovaného odpadu, vliv teploty ve spalovací komoře resp. komoře dodatečného spalování, vliv regulace hořáků (poměr spalovaného vzduchu a paliva), vliv tlakových poměrů v peci na účinnost spalovacího procesu.

b) Mikrovlnná pyrolýza odpadní biomasy
Bude posouzena možnost zpracování odpadní biomasy pomocí mikrovlnného ohřevu – formou pyrolýzy či zplyňování. Pozornost bude zaměřena na výrobu vysoce kvalitního syntézního plynu, popř. vodíku. Součástí výzkumu bude charakterizace tuhého zbytku, a posouzení jeho možného využití jako hnojivo či jako adsorbent polutantů.

c) Anaerobní digesce odpadů
Ověřeno bude zpracování biologicky rozložitelných odpadů z komunální sféry (podsítná frakce směsného TKO, měkký bioodpad z údržby zeleně, potravinové bioodpady ze stravování) anaerobní digescí na energeticky využitelný bioplyn a materiálově či energeticky využitelný stabilizovaný zbytek (digestát).

2. Zvýšení účinnosti a vývoj nových technologií čištění ovzduší, čištění odpadních vod a využití odpadních materiálů

a) Fotokatalytické čištění odpadních plynů
Pozornost bude věnována zejména fotokatalytickému rozkladu N2O, amoniaku a metanolu a pokročilým oxidačních procesů (AOP). Součástí výzkumu bude rovněž příprava a charakterizace nanočástic polovodičů na bázi TiO2 a C3N4 s následným využitím pro fotokatalytické reakce.

b) Katalytické čištění odpadních plynů
Studium nosičových katalyzátorů (monolitů, pěn) pro rozklad N2O s aplikací pro snižování emisí N2O z výroby HNO3. Jako aktivní složka budou použity směsné oxidy kobaltu modifikované alkalickými promotory.
Studium katalyzátorů vhodných pro přímý katalytický rozklad NO pro nalezení korelace mezi složením katalyzátorů (Co, Mn, Al a promotory K, Cs, Ba), způsobem přípravy a katalytickými vlastnostmi (aktivita, stabilita, selektivita).

d) Snížení znečištění odpadních vod trichlorethylenem z výroby kaprolaktamu
Náplní bude hledání alternativního rozpouštědla pro extrakci kaprolaktamu za dosud využívaný karcinogenní a životnímu prostředí škodlivý trichlorethylen.

e) Využití tuhých zbytků po spalování odpadů
Výzkum bude zaměřen na popis vlastností tuhých zbytků po spalování odpadů s cílem hledat možnosti jejich účelné kompaktace do celků umožňujících jejich další bezpečné zpracování.

f) Zpracování dehtových úsad na sorbenty
Budou provedeny laboratorní experimenty, které budou mít za cíl zjednodušit přípravu a zefektivnit aktivaci sorbentů získaných z dehtových úsad. Připravené sorbenty budou charakterizovány a testováno jejich využití pro adsorpci těkavých organických látek.

3. Analýza a monitoring nežádoucích dopadů průmyslového znečištění na životní prostředí
Bude prováděno měření koncentrací aerosolu pomocí bezpilotní vzducholodě, letounu a motorového padákového kluzáku, odběry vzorků aerosolu a jejich následná analýza, vizualizace a interpretace výsledků měření. Bude prováděn aktivní a pasivní biomonitoring ovzduší pomocí mechorostů a rostlin včetně analýz vzorků doplněn o zkoumání míry kontaminace a degradace půd způsobenou suchou a mokrou depozicí znečišťujících látek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia257000,-257000,-
3. Materiálové náklady145000,-102408,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek53000,-78961,-
5. Služby83000,-87872,-
6. Cestovní náhrady145000,-151359,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory67000,-67000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-5400,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady750000,-
Uznané náklady750000,-
Celkem běžné finanční prostředky750000,-750000,-